Nájdené právne články pre výraz: poučovacia povinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

69 dokumentov
29 dokumentov
268 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“

Úryvok z textu:
Ako sa, okrem množstva hodín strávených jeho štúdiom, dotkne Civilný sporový poriadok advokátov? Vybrali sme tieto 4 zmeny: Povinné zastúpenie advokátom Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“ Paragraf 90 CSP tento princíp konkretizuje a strana musí byť zastúpená advokátom v nasledovných prípadoch: konkurzn
Autor: Dr.h.c. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen PhD., Honorary Professor
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá analýzou princípu spravodlivosti a jeho uplatnenia v pracovnom práve prostredníctvom zásady ochrany slabšej strany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovnoprávne vzťahy patria medzi tú skupinu spoločenských vzťahov upravených právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktoré sú čo sa týka ich subjektov vzťahy s tzv. nerovnakým postavením, a to aj napriek tomu, že ide o vzťahy v rámci súkromnoprávnych odvetví, ktorých základnou črtou je rovnoprávne, resp. rovnaké postavenie účastníkov. Zamestnanec a zamestnávateľ sú už od začiatku v nerovnom postavení, čo vyplýva konieckoncov už so samotnej definície závislej práce zakotve
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje realizácii hospodárskych a sociálnych práv v praxi a to v hraniciach čl. 51 Ústavy SR ako aj prostredníctvom uplatňovania zásady ochrany slabšej strany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Globalizácia a najmä modernizácia pracovných a výrobných postupov je v súčasnosti hybnou silou ekonomík nielen v členských štátoch Európskej únie ale naprieč celým moderným svetom. Práve a nielen z tohto dôvodu je výsostne aktuálnou otázka ochrany práv nositeľov toho najdôležitejšieho výrobného faktoru, ktorým je ľudská práca. Slovenská republika ako demokratický a právny štát sa vo svojej Ústave zaviazala chrániť a, zveľaďovať a realizovať základné ústavné práva zamestnancov,
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam súdu prvej inštancie. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Cieľom je poukázať na nové riešenia, ako aj na ich možné problematické aspekty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), predstavujúci rekodifikáciu civilného procesného práva v sporovej oblasti a nahrádzajúci doterajší civilno-procesný kódex, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „OSP“), pozostáva z piatich častí, pričom v štvrtej časti s názvom Opravné prostriedky sú upravené odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Okrem toho v druhom oddiele pi
MENU