Nájdené právne články pre výraz: použiteľnosť dôkazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
4 dokumenty
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: Mgr. Lucia Hrdličková
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na základné právno-teoretické a praktické aspekty týkajúce sa možností použitia záznamov vyhotovených súkromnými osobami ako dôkazov v trestnom konaní. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané aplikačné problémy súvisiace s použitím súkromného záznamu v trestnom konaní a sformulovať základné charakteristiky súkromných nahrávok spolu s návrhmi na odstránenie názorovej nejednotnosti vyskytujúcej sa v rozoberanej oblasti.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom použitia informačno-technického prostriedku alebo prostriedku operatívnopátracej činnosti v trestnom konaní je zistenie a zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie, ktoré dopomôžu k objasneniu vyšetrovaného trestného činu a zisteniu jeho páchateľa. V kontexte zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie možno poukázať predovšetkým na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, sledovanie osôb a vecí či vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazo
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v trestnom konaní má veľmi dôležitú úlohu „tvorí jadro trestného konania najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania“. Ide o jasne stanovený, resp. upravený postup subjektov trestného konania. Vzhľadom na nezastupiteľnosť tohto inštitútu musí byť každý jeden dôkaz získaný v súlade a na základe zákona a v každej fáze trestného konania sa musia obligatórne skúmať zákonnosti získania toho - ktorého dôkazu. V rámci dokazovania sa stretávame so záujmom n
Autor: JUDr. Eliška Šnajderová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku charakterizuje pojem elektronické dôkazy a zaoberá sa niektorými druhmi elektronických dôkazov a ich použitím v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vykonávanie dokazovania v trestnom konaní je nepochybne jedným z najaktuálnejšícha zároveň veľmi významným a často riešeným problémom či už v aplikačnej praxi, rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj odbornej literatúre. Hlavným cieľom dokazovania, ktorépredstavuje zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, je zistenievšetkých dôležitých skutočností pre rozhodnutie v trestnej veci. Riadne a zákonne vykonaný procesje predpokladom naplnenia je
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Treba podľa nás súhlasiť s názorom, že „aj keď prax preukazuje niečo iné, predmetom a úlohou prípravného konania podľa zámerov rekodifikácie Trestného poriadku v roku 2005 nemalo byť vykonávanie dôkazov, často aj opakovane (pred vznesením obvinenia a po ňom). Rekodifikácia mala priniesť zjednodušenie a zrýchlenie prípravného konania, ktoré pred rokom 2005 prebiehalo tak, že v rámci vyšetrovania bolo vykonané úplne celé dokazovanie, ktoré sa znovu zopakovalo v konaní pred sú
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Dokazovanie je najvýznamnejšia časť trestného konania, ktorej úlohou je poznanie všetkých podstatných skutočností dôležitých pre ďalší postup v konaní alebo vydanie meritórneho rozhodnutia. Špecifickým problémom týkajúcim sa dokazovania je aj otázka prípustnosti dôkazov a zákaz použitia dôkazu získaného nezákonným donútením. V kontinentálnom a angloamerickom trestnom práve sa počas historického vývoja všeobecne uznávaným princípom stalo právo neprispievať k vlastnému obvineniu. Autor predstavuje medzinárodné záväzky týkajúce sa uplatňovania práva neprispievať k vlastnému obvineniu v trestnom k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoľahlivé zistenie skutkového stavu je predpokladom správneho, spravodlivého a presvedčivého rozhodnutia v každej trestnej veci. Zistenie skutkového stavu veci je úlohou dokazovania, ktoré je preto ústredným problémom celého trestného konania.2 Cieľom dokazovania je poznanie všetkých podstatných skutočností dôležitých pre ďalší postup v konaní alebo pre vydanie meritórneho rozhodnutia. Tvorí podstatnú a nezastupiteľnú časť trestného konania a vykonáva sa vo všetkých štádiách tres
MENU