Nájdené právne články pre výraz: povaha deliktu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
11 dokumentov
13 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje osobitný typ správnych disciplinárnych deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky – disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl. Predstavuje pokus posúdiť, či tieto delikty spadajú do rozsahu pôsobnosti trestného oddielu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto analýza berie do úvahy (v súlade s „engelovskými kritériami“) aj povahu obvinenia a povahu a prísnosť sankcií.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V právnom poriadku Slovenskej republiky sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi správnych disciplinárnych deliktov[2]. Nie vždy je dobre možné vyvodzovať k rôznym reprezentantom tejto kategórie správnych deliktov zovšeobecňujúce závery. Príspevok sa preto sústreďuje na správne disciplinárne delikty študentov vysokých škôl, ktoré zákon označuje ako disciplinárne priestupky (§ 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii zásady ne bis in idem v praxi. Autor vo svojom príspevku analyzuje konkrétny prípad aplikácie vyššie uvedenej zásady v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aplikácia zásady ne bis in idem prináša v aplikačnej praxi množstvo úskalí a otáznikov. V predkladanom príspevku sa zameriame ako na hmotnoprávne, tak aj na procesnoprávne aspekty aplikácie zásady ne bis in idem. Pre účely príspevku sme použili reálny prípad s ktorým sme sa v aplikačnej praxi stretli a bolo pri ňom nevyhnutné aplikovať zásadu ne bis in idem. Prvá časť príspevku bude venovaná samotnej úprave zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodných d
Autor: JUDr. Peter Mihál
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy interných predpisov Slovenského futbalového zväzu priblížuje činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v oblasti preukazovania a postihovania prípadov manipulácie priebehu a výsledkov súťaže. Príspevok sa súčasne venuje problematike súbehu disciplinárneho a trestného konania vo svetle potreby aplikácie ne bis in idem.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ostatnom čase sa vo futbalovom hnutí vyskytli viaceré prípady závažného konania, ktoré možno v súhrne považovať nielen za protiprávne ale aj za protispoločenské. Spoločným menovateľom týchto prípadov bolo tzv. korupčné konanie zainteresovaných osôb vo futbalovom prostredí. Vzhľadom na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch sa nejednalo len o podozrenia, ale aj o už preukázané prípady s konkrétnymi páchateľmi, možno s výraznou dávkou irónie skonštatovať, že korupciu vo futbale už nem
Autor: Mgr. Martin Bezák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá procesnou stránkou právnej úpravy tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku s dôrazom na ústavnoprávny aspekt tejto problematiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 27.04.2010 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 224/2010 Z.z“), ktorým bola do slovenského právneho poriadku zavedená tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. O necelý rok a pol bol Parlamentom Českej republiky dňa 27.10.2011 schválený zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovédnosti pr
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Už viac než desať rokov sa v Slovenskej republike vyvodzuje osobitná ústavnoprávna zodpovednosť voči verejným funkcionárom, ktorí porušili ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rozhodovacia prax orgánov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním ústavnej úpravy postupne priniesla otázku, či sú verejní funkcionári pri jej vyvodzovaní povinní preukazovať alebo vyvracať určité právne významné skutočnosti alebo či musí dokazovanie vykonať z úradnej povinnosti dohliadajúci orgán. Hoci vyvodzovanie osobitnej ústavnoprávnej zodpovednosti pre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústavná matéria je v Slovenskej republike upravená nielen v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), ale aj v ďalších ústavných zákonoch, ktoré spolu s ňou tvoria polylegálny ústavný systém.[1] Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „Ústavný zákon o konflikte záujmov“). Domáca ústavná teória sa k jeho existencii v ústavnom systéme stavia z
Autor: JUDr. Michal Maslen PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje právoplatnosť správnych rozhodnutí a trestanie v oblasti verejného práva na Slovensku. V rámci analýzy zohľadňuje vplyv rímskeho práva na inštitút právoplatnosti správnych rozhodnutí.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Inštitút právoplatnosti rozhodnutia nachádza svoje korene v rímskoprávnej doktríne res iurdicata. Doslovný preklad tohto spojenia znamená v slovenčine „žáležitosť vyhlásená“ alebo „záležitosť rozhodnutá“. Znenie uvedeného pravidla v celosti „res iudicata pro veritate accipitur“ sa do slovenského jazyka prekladá ako „posúdená vec je považovaná za pravdu". Doktrína „res iudicata“ je starodávneho pôvodu a použitia. Uznávali
Autor: JUDr. Marica Pirošíková
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka v článku upozorňuje na aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa aplikácie článku 6 Dohovoru. Oceňuje pozitívne trendy v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, zároveň však poukazuje na niektoré pretrvávajúce nedostatky. Pokiaľ ide o posledne uvedené vyzdvihuje prístup Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý v tomto ohľade poskytuje sťažovateľom vyšší štandard ochrany.

Úryvok z textu:
  Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) pri viacerých príležitostiach potvrdil princíp, že obsah pojmov „trestné obvinenie“ a „občianske práva a záväzky“ je v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru „autonómny“. Zložité otázky vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto článku v oblasti verejného práva, keď správne orgány alebo disciplinárne orgány verejnoprávnej povahy rozhodujú o otázkach týkajúcich sa práv alebo záujmov jed
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom, pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym kon
Autor: Lukáš Tomáš
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika administratívneho trestania (nielen) je v podmienkach SR významná vo viacerých aspektoch. Prvou skutočnosťou je samotná existencia správneho trestania ako pomerne jedinečného celospoločenského fenoménu, ktorého význam sa zďaleka neobmedzuje na oblasť administratívnoprávnej (prípadne v širšom rozmere právnej) regulácie. S výnimkou trestného práva ako samostatného právneho odvetvia zameraného na ochranu významných spoločenských vzťahov pred trestnými činmi niet v právnej regulácii prepracovanejšieho subsystému právneho odvetvia, ktorého účel sa v určitých aspektoch pripodobňuje úč ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod: Východiská správneho trestania Problematika administratívneho trestania (nielen) je v podmienkach SR významná vo viacerých aspektoch. Prvou skutočnosťou je samotná existencia správneho trestania ako pomerne jedinečného celospoločenského fenoménu, ktorého význam sa zďaleka neobmedzuje na oblasť administratívnoprávnej (prípadne v širšom rozmere právnej) regulácie. S výnimkou trestného práva ako samostatného právneho odvetvia zameraného na ochranu významných spoločenských vzťahov pred
MENU