Nájdené právne články pre výraz: povinné zmluvné poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

133 dokumentov
60 dokumentov
2931 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor:
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V zmysle Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite - Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie (ďalej len „Usmernenie“) možno zhrnúť nasledovné: Je dôležité, aby členské štáty EÚ vypracovali národné plány na podporu fyzickej aktivity s cieľom pomôcť upraviť nezdravé životné návyky a podporiť informovanosť o prínosoch fyzickej aktivity pre zdravie. V týchto plánoch by sa zohľadnilo prostredie, zvyky a kultúrne charakteristiky každej krajiny.

Úryvok z textu:
V zmysle Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite - Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie (ďalej len „Usmernenie“) možno zhrnúť nasledovné: Je dôležité, aby členské štáty EÚ vypracovali národné plány na podporu fyzickej aktivity s cieľom pomôcť upraviť nezdravé životné návyky a podporiť informovanosť o prínosoch fyzickej aktivity pre zdravie. V týchto plánoch by sa zohľadnilo prostredie, zvyky a kultúrne charakteristiky každej krajiny. Aby
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V názve príspevku predostretá otázka súvisí so sériou nedávno prijatých rozhodnutí Ústavného súdu SR (ďalej „ústavný súd“) a Najvyššieho súdu SR (ďalej „najvyšší súd“), ktoré sa týkajú nárokov pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy voči komerčným poisťovniam. Žaloby s uvedeným obsahom sa začali hromadiť na všeobecných súdoch po vydaní rozsudku Súdneho dvora EÚ (ďalej „ESD“) vo veci Haasová (C-22/12). V tomto rozsudku ESD s odkazom na príslušné ustan
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zmenou s najvýraznejším dopadom na inštitút ochrany osobnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, je vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ jednotne upravuje inštitút náhrady škody, na ktorý dikcia zákona odkazuje aj pri ustanoveniach o osobnostných právach. V návrhu novely OZ je škoda jednoznačne rozdelená na majetkovú škodu a nemajetkovú škodu. Nemajetková škoda nahrádza právny pojem nemajetková ujma. Plánované zmeny v Občianskom zákonníku týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu spočívajú v systematike aj ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pripravované zmeny v Občianskom zákonníku, zákone č. 40/1964 Z z. (ďalej iba OZ), týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu, sú zmeny nielen v systematike a terminológii právnej úpravy, ale aj obsahové zmeny. Za najvýraznejšiu zmenu pre inštitút ochrany osobnosti v Návrhu novely OZ v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, považujem vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ v porovnaní so súčasnou právnou úpravou jednotne upravuje inštitút náhrad
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku skúma vývoj poistenia zodpovednosti za škody ako jeden z novších druhov poistenia a poukazuje na to, ako toto poistenie ovplyvnilo právne postavenie poškodeného, keď škodu namiesto škodcu hradí poisťovňa. Širším zavádzaním poistenia zodpovednosti sa právne postavenie poškodeného krok za krokom posilňovalo. Zákon poisťovni najprv uložil povinnosť vyplatiť náhradu škody priamo do rúk poškodeného, ďalej poškodenému vzniklo ex lege záložné právo na toto plnenie a napokon bola poisťovni uložená povinnosť vyplatiť poistné plnenie výlučne do rúk poškodeného. Najvyššou formou ochrany ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Poistenie zodpovednosti za škodu predstavuje klasický inštitút nášho Občianskeho zákonníka. Podľa § 790 písm. c) OZ poistiť možno zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví alebo na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu. Podľa § 822 OZ z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradil podľa poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Právnym základom zodpovednosti poisteného môže byť občianskopr
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok porovnáva zahraničnú právnu úpravu statusu hráčov a zmluvných vzťahov medzi hráčmi a športovými klubmi so súčasnou právnou úpravou týchto zmluvných vzťahov na Slovensku. Po priblížení minulých navrhovaných legislatívnych úprav autor predstavuje vlastné návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V Slovenskej republike (ďalej len „SR") je bežnou praxou využívanie tzv. nepomenovaných kontraktov podľa Občianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka na úpravu zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, namiesto podriadenia tohto vzťahu pod ustanovenia Zákonníka práce o pracovnej zmluve. Potvrdzuje to aj súdna prax. V rámci pripravovanej novej komplexnej právnej úpravy športu v SR sa opätovne ponúka možnosť zasiahnuť aj do tejto oblasti a navrhnúť nové riešenie, súladné s európsky
Autor: Mgr. Dušan Marják
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne len ťažko riešiteľné. Najmä v takýchto situáciách dochádza ku aktivizácii a prehodnocovaniu základných funkcií jednotlivých právnych inštitútov. To platí aj pre zodpovednosť za škodu a jej ná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod - zodpovednosť za škodu v kontexte modernej spoločenskej situácie   V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SEDES MATERIE Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
Autor: JUDr. Ing. Elena Divko
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku zameriava na vymedzenie pojmu nemajetková ujma pri ochrane osobnosti, pretože každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná osoba a je ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z dovolenky.Venuje pozornosť aj historickému vývoju v SR, kde všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 upravoval náhradu škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby, 'ďalej to bol Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb a novela č. 50/1991 Zb účinná od 01.01.1992, kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia L ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Čo je pocit? Pokiaľ sa ma na to nikto nepýta, viem, čo to je; akonáhle to chcem vysvetliť, neviem to.“1 Pojem nemajetková ujma upravená v § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka patrí medzi súkromnoprávne sudcovské právo, kde súd určuje výšku takejto náhrady. Ide o rôzne okolnosti prípadov, ktoré musí súd zobrať do úvahy a aby výška náhrady v konkrétnej právnej veci bola primeraná. Strata majetku ako je ukradnutie motorového vozidla alebo tašky, prináša ochudobnenie o tieto veci. Zá
MENU