Nájdené právne články pre výraz: povinnosť na vydanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
7 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou osobných prehliadok vykonávaných v súvislosti s krátkodobým obmedzením osobnej slobody nielen podľa Trestného poriadku, ale aj podľa osobitných zákonov. Príspevok poukazuje na základné rozdiely medzi jednotlivými typmi osobných prehliadok a s poukazom na dostupnú judikatúru postuluje základné východiská tejto problematiky.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobné prehliadky sú mimoriadne významným, nielen trestno-procesným inštitútom. Závisiac od druhu osobnej prehliadky, tieto plnia dve základné funkcie – funkciu vyhľadávaciu a funkciu zabezpečovaciu. Vyhľadávacia funkcia môže sledovať dva rozličné ciele - vyhľadanie veci dôležitej pre trestné konanie alebo vyhľadanie a odňatie takej veci, ktorou by osoba, u ktorej sa osobná prehliadka vykonáva, mohla ohroziť život a zdravie
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s ná­ras­tom da­ňo­vých tres­tných ve­cí stú­pa v praxi po­žia­dav­ka na vy­po­ču­tie da­ňo­vé­ho po­rad­cu k pod­stat­ným skut­ko­vým okol­nos­tiam, pre kto­ré sa tres­tné ko­na­nie ve­die. Ide spra­vid­la o prí­pa­dy, v kto­rých sa ve­die tres­tné ko­na­nie (ne­mu­sí byť eš­te ani za­ča­té tes­tné stí­ha­nie vo ve­ci) pre po­doz­re­nie zo spá­chania da­ňo­vé­ho tres­tné­ho či­nu, res­pek­tí­ve tres­tné­ho či­nu skres­lo­va­nia úda­jov hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­ci
Autor: pplk. Ing. Martin Donoval
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zaisťovania obsahu mobilných telefónov a počítačov vo vzťahu k ustanoveniu § 90 Tr. por. upravujúceho uchovanie a vydanie počítačových údajov.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je upria­miť po­zor­nosť na sku­toč­nosť, že v prí­pa­de za­is­ťo­va­nia po­čí­ta­čo­vých úda­jov (dát) z mo­bil­ných te­le­fó­nov, do­má­cich po­čí­ta­čov a po­dob­ne, pos­tup pod­ľa § 90 TP nep­ri­chá­dza do úva­hy. K prob­le­ma­ti­ke za­is­ťo­va­nia po­čí­ta­čo­vých úda­jov z mo­bil­ných te­le­fó­nov, prí­pad­ne do­má­cich či pra­cov­ných po­čí­ta­čov, sa už ve­no­va­lo via­ce­ro člán­kov, čas­to s roz­diel­ny­mi zá­ver­mi ako pos­tu­po­vať. Tak­tiež sú­dy všet­k
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok analyzuje procesný postup polície a to najmä pokiaľ ide o odňatia pracovného počítača sudcu.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­de­ný ob­sah lis­tu pred­se­du Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve pred­sed­níč­ke Súd­nej ra­dy SR, kto­rý po­pi­su­je po­li­caj­ný pos­tup pri za­is­ťo­va­ní mo­bil­ných te­le­fó­nov vo vzťa­hu k dvom sud­ky­niam a pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča jed­né­ho zo sud­cov. V pr­vom ra­de je nut­né zdô­raz­niť, že po­lí­cia mu­sí mať „voľ­né ru­ky“ pri od­ha­ľo­va­ní prí­pad­nej tres­tnej čin­nos­ti a to aj v prí­pa­doch, v kto­rých ide ale­bo mô­že ísť o po­doz­re­nie zo spá­
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v polemike týkajúcej sa posudzovania zákonnosti získaných dôkazov v prípravnom konaní

Úryvok z textu:
Autor uve­de­ným člán­kom nad­vä­zu­je na zve­rej­ne­ný člá­nok:http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a665-tres­tnop­rav­ny-for­mal­izmus-nas-kaz­do­den­ny-no-6[1]a zá­ro­veň od­po­veď na kri­tic­ký člá­nok JUDr. Šam­ka: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a667-slu­zia-or­ga­ny-cin­ne-v-tres­tnom-ko­na­ni-iba-na-hro­ma­de­nie-spi­su-pre-sud . Skôr ako autor pris­tú­pi k zhod­no­te­niu ako aj ná­le­ži­tej od­po­ve­di, vy­jad­ru­je JUDr. Šam­ko­vi úc­tu a tou­to ces­tou Ďaku­je za ve­de­ni
Autor: JUDr. Nina Vančíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá zaistením počítačových údajov. Zdôrazňuje, že akýkoľvek zásah do inak chránených občianskych práv a slobôd musí byť legálny, legitímny a proporcionálny. Na príkladoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky ako i súdov ďalších krajín poukazuje na niektoré aplikačné problémy súvisiace s výkonom zaistenia počítačových údajov a načrtáva možnosti ich riešenia.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Počítače dnes používame skoro vo všetkých odvetviach života, slúžia na komunikáciu, výrobu, vzdelávanie a v neposlednom rade i na zábavu. Rozvoj počítačov a ich neustále zdokonaľovanie však prispel i k negatívnemu javu v spoločnosti. Tieto sa začali používať na páchanie kriminality. Vznikol fenomén, doposiaľ nepoznaný, počítačová kriminalita1. Odborná diskusia, ktorá sa tejto téme venovala, sa priklonila k názoru pr
MENU