Nájdené právne články pre výraz: povinnosti policajta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

213 dokumentov
36 dokumentov
199 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku venuje pozornosť právu na obhajobu v slovenskom trestnom konaní. Charakterizuje jeho obsah a význam, najmä ako základného práva obvineného a esenciálneho prvku práva na spravodlivé súdne konanie. Zvýrazňuje nutnosť jeho dodržiavania orgánmi aplikácie práva v trestnom konaní. V príspevku tiež charakterizuje jednotlivé práva obvineného na obhajobu. Svoje zistenia zovšeobecňuje v závere.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Jedným základných práv garantovaných v slovenskom trestnom konaní je právo na obhajobu, ktoré je esenciálnym prvkom práva na spravodlivé súdne konanie. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie orgánov aplikácie práva v trestnom konaní (orgány činné v trestnom konaní a súdy). Ak je toto konanie v rozpore s procesnými predpismi, porušuje ústavnoprávne princípy.2 Právo na obhajobu je garantované tak na medzinár
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ úvod do problematiky Príslušníkom Policajného zboru sa podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnejslužbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskejinformačnejslužby, Zboru väzenskejajustičnejstráže Slovenskej republiky aželezničnejpolície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon oštátnejslužbe policajtov") rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade. Služobný pomer sa zakladá k štátu.[2] Príslušníc
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Obsahom predkladaného príspevku je zamyslenie sa nad obsahom trestných oznámení podávaných oznamovateľmi a tiež k predmetu ich posúdenia zo strany OČTK.

Úryvok z textu:
Kto vlas­tne v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­ná­va sub­sum­ciu skut­ku? V pred­pos­led­nom člán­ku sé­rie tý­ka­jú­cej sa mož­nos­tí ze­fek­tív­ne­nia tres­tné­ho ko­na­nia v rám­ci sú­čas­nej le­gis­la­tí­vy sa autor zdr­ží v ob­las­ti tres­tnop­ráv­nych pod­ne­tov a nad­via­že na pre­doš­lé člán­ky[1]. Ob­sa­hom pred­kla­da­né­ho prís­pev­ku je za­mys­le­nie sa nad ob­sa­hom tres­tných ozná­me­ní po­dá­va­ných ozna­mo­va­teľ­mi a tiež k pred­me­tu ich po­sú­de­nia zo stra­ny OČTK. Pod­
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Policajt je zo zákona povinný chrániť zákonnosť, a to tak v čase služby ako aj mimo nej. Môže však nastať situácia, kedy, či už vedome alebo nevedome, poruší právny predpis a musí byť voči nemu vyvodená príslušná zodpovednosť. Služobný úrad má v takejto situácii špecifické postavenie. Na jednej strane musí postupovať tak, aby ochránil záujmy spoločnosti a zároveň, aby chránil policajta a nezasiahol neprimeraným spôsobom do priebehu alebo samotného trvania jeho služobného pomeru. V aplikačnej praxi často dochádzalo k nesprávnemu postupu spôsobe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Zákon č. 73/1998 Z. z.2 predstavuje komplexnú právnu úpravu služobného pomeru policajtov. Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. sa policajtom rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Cit. zákon obsahuje hmotnoprávnu úpravu ich práv a povinností a na to nadväzujúcu procesnoprávnu ú
Autor: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová PhD.
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt: Článok poukazuje na vykonávanie služobných zákrokov príslušníkmi Policajného zboru v prípadoch, ak vodič motorového vozidla, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, neuposlúchne výzvy príslušníkov Policajného zboru, vo svojom motorovom vozidle sa uzamkne, správa sa pasívne a odmieta akúkoľvek ďalšiu komunikáciu.

Úryvok z textu:
    Úvod Na pozemných komunikáciách2 jazdí čoraz viac vodičov motorových vozidiel, ktorí vďaka znalostiam príslušných právnych predpisov, využívajú legislatívne nedostatky a medzery v zákonoch vo svoj prospech s cieľom vyhnúť sa prísnym postihom za spá- chaný protiprávny skutok (trestný čin alebo priestupok), ktorým ohrozili, či porušili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Problémov,
Autor: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová PhD.
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt: Primárnym zámerom je poukázať na polemické aplikačné problémy vybraných ustanovení konania vo veciach služobného pomeru a osobitne disciplinárneho konania. Pozornosť bola upriamená aj na ukladanie výčitky a jej sporné otázky. Poukazujeme na legislatívne nezrovnalosti, ako aj otázky, ktoré si vyžaduje stav de lege lata precizovať a aktualizovať. Aktuálny právny stav poskytuje nadriadenému široký rozsah dispozitívnej právomoci, v ktorom je možný subjektivizmus a v kontexte správnej aplikácie elementárnych právnych princípov práve predmetná polemika môže ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Právna úprava štátnej služby príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj PZ) je upravená zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 73/1998 Z. z.). V zmysle predmetnej právnej úpravy sú na príslušníka PZ ex lege kladené zvýšené nároky, a to niele
Autor: Ľudovít Holásek
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta

Úryvok z textu:
„Nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.“ Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok § 85 ods. 2 osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatný verejný ozbrojený zbor. Jedná sa o Zbor, ktorého záležitosti sú riešené prioritne interne, t z. že sa síce jedná o zbor, ktorý je zriadený zákonom a jeho činnosť a základné vymedzenie pôsobenia je taktiež definované zákonom, avšak jeho postupy, organizácia, či prerozdelenie je riešené výlučne internými dokumentami. Autorka v príspevku poukáže na osobitosti interných rozhodnutí nadriadených subjektov, ktoré sú oprávnené rozhodovať vo veci, pričom cieľom príspevku bude poukázať na možnosť alebo nemožnosť zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí špecifickú časť orgánov verejnej správy. Jeho charakterom ho možno radiť medzi verejné ozbrojené zbory. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o orgán verejnej správy, je jeho postavenie v systéme veľmi špecifické. Inak to nebude ani v prípade preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže. 2 ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE Zbor väzenskej a justičnej stráže možno chápať v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.

Úryvok z textu:
V nas­le­du­jú­com prís­pev­ku pou­ká­žem na tú sku­toč­nosť, že v sú­čas­nos­ti pre le­gis­la­tív­ne ne­dos­tat­ky nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb. For­mu­lu­júc práv­ne zá­ve­ry toh­to prís­pev­ku bu­dem vy­chá­dzať z ak­tuál­ne up­lat­ňo­va­né­ho práv­ne­ho vý­cho­dis­ka, že po
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, či garancie vyplývajúce zo zásady ne bis in idem podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahujú aj na súbeh trestného konania a disciplinárneho konania v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Autor vyslovuje zápornú odpoveď a konštatuje, že zákonodarca v tomto vykonáva “nadprácu”.

Úryvok z textu:
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor) garantuje v trestnom konaní osobám obvineným z trestného činu rozsiahly katalóg jednotlivých konkrétnych práv zaisťujúcich spravodlivý proces: právo byť považovaný za nevinného až do zákonného preukázania viny, právo byť zoznámený s obvinením, právo zvoliť si obhajcu, právo na kontradiktórny proces podľa čl. 6 ods. 2 a 3, právo nebyť odsúdený za konanie, ktoré v čase spáchania skutku nebolo trestným činom podľa čl. 7, ako
MENU