Nájdené právne články pre výraz: pozbavenie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

547 dokumentov
839 dokumentov
1083 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Sabína Hodoňová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Témou článku je analýza možností periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Témou článku je, v nadväznosti na možnosti periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody, skúmanie efektívnosti a účelnosti zaistenia štátnych príslušníkov tretích krajín a možnosti ich prepustenia zo zaistenia, ak zanikne účel zaistenia. Významným rozhodnutím vo vzťahu k možnostiam periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody je Nález U ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Podľa článku 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. Účelom článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je zabezpečiť zatknutým alebo inak slobody
Autor: JUDr. Filip Vincent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: JUDr. Zuzana Vallová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Princíp ultima ratio predstavuje výnimku z formálneho posudzovania trestných činov, pričom čin sa posudzuje z materiálneho hľadiska. Ultima ratio, ktorý je tiež v našich podmienkach nazývaný „materiálny korektív“, je prostriedok selekcie činov, ktoré sú pre spoločnosť takmer bez závažnosti. Spolu s princípom ultima ratio je potrebné najmä pri majetkových trestných činoch posudzovať aj primeranú mieru opatrnosti poškodeného, ktorý svojím konaním alebo nekonaním výrazne dopomohol kspáchaniu trestného činu a spôsobenému následku.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V slovenskom právnom poriadku v zásade platí, že trestné právo predstavuje posledný prostriedok ochrany spoločnosti pred konaním, ktoré má protiprávny charakter. Obzvlášť tento princíp platí v prípade súkromnoprávnych vzťahov, ktoré sú založené na zmluvnom základe. Pokiaľ má byť nejaké konanie posúdené ako trestný čin, musí sa jednať o tak hrubé porušenie právnych predpisov, že toto si vyžaduje použitie trestnop
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na trestnoprávnu charakteristiku trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch vybraných európskych štátov, osobitne s dôrazom na ich zákonné vymedzenie, aplikačnú rovinu a historickú komparáciu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Pokiaľ nahliadame na nami vybrané trestné činy pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody aj vústavnoprávnych konotáciach, tieto možno považovať za azda najvýznamnejších zástupcov skupiny trestných činov obsiahnutých v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), ktoré predstavujú hmotnoprávny rámec ochrany osobnej slobody jednotlivca.1 Za základ
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: väzbakonanie o väzbe pozbavenie osobnej slobody
Abstrakt: Pri zmienke o páchateľovi v putách si čitatelia spravidla predstavia zadržanú osobu, ktorá je predvádzaná pred sudcu, ktorý rozhoduje o jej väzbe.

Úryvok z textu:
Z pohľadu ústavy, do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Rovnováhu medzi verejným záujmom na dočasné pozbavenie osobnej slobody (väzba) obvineného a jeho právom na osobnú slobodu zabezpečuje Trestný poriadok. Pri rozhodovaní o väzbe je obligatórnou podmienkou začaté trestné stíhanie a dôvody vedúce k podozreniu, že predmetný skutok, ktorý má znaky trestného činu, spáchal obvinený. Súčasne musia existovať konkrétne skutočnosti tzv. útekove
Autor: JUDr. Dominika Porubská PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Spracovaná štúdia je zamerané na problematiku ciel policajného zaistenia a analýzu súčasného stavu využívania ciel policajného zaistenia. Práca poskytuje jednotný a ucelený systém poznatkov o celách, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, boli získané vedeckými metódami a zosumarizované do logického celku. Poskytuje nový obzor a poznatky o tejto problematike a vytvára relevantné závery súvisiace s odporúčaniami na zefektívnenie práce polície priamo v celách policajného zaistenia.

Úryvok z textu:
Úvod Sloboda je kľúčovým statusom jednotlivca, ktorú je treba chrániť a považovať za nevyhnutnosť bytia a prosperity spoločnosti. Sloboda je definíciou stavu, kedy jednotlivec svoje konanie podriaďuje uspokojovaniu vlastných potrieb a túžieb bez toho, aby mu do tohto počínania zasahoval sekundárny element. Základné práva a slobody patria každému jedincovi od jeho narodenia a sú hlavným pilierom dôstojného života človeka. Každý demokratický štát vyznáva hodnotu ľudských práv a považuje ich
Autor: Bc. Igor Hron
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súčasná doba prináša veľké množstvo trendov v oblasti individuálneho stravovania a rôznych diétnych režimov počnúc od vegetariánstva končiac pri vegánstve, nevynímajúc množstvo iných netypických druhov jedál. Časť z týchto pohnútok má svoj pôvod aj v náboženskom vyznaní, ktorého aspekty v súvislosti so špecifickými podmienkami stravovania sú multiplikované situáciou, ak sú niektoré osoby vyžadujúce osobitný druh stravy obmedzené na osobnej slobode. Aplikačná prax však zatiaľ neprin
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ultima ratio v koncentrovanej forme vyjadruje subsidiaritu trestnoprávnej represie, ktorá je realizovaná tak prostredníctvom inštitútov trestného práva hmotného, ale rovnako tak prostredníctvom inštitútov trestného práva procesného a v rámci neho predovšetkým prostredníctvom zaisťovacích inštitútov. Práve pri realizácii zaisťovacích inštitútov, osobitne pri realizácii väzby, ktorá je svojou povahou výnimočným opatrením, vo vzťahu k iným do úvahy prichádzajúcim zaisťovacím inštitútom je namieste uvažovať o limitácii uplatňovania princípu ultima ratio, pri rozhodovaní o prostriedkoch n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Úvodom k samotnej podstate inštitútu väzby Väzbu možno vo všeobecnosti charakterizovať ako prostriedok procesného zaistenia, ktorým sa obvinený, na základe rozhodnutia súdu, pozbavuje osobnej slobody, z dôvodov a na dobu stanovenú zákonodarcom, s cieľom zaistenia jeho osoby na účely trestného konania. Rozhodnutie o vzatí do väzby je veľmi závažným zásahom do osobnej slobody občanov, a preto je prípustné len voči osobe, ktorej bolo procesne predpísaným spôsobom vznesené obvinenie.
Autor: JUDr. Ivana Gážiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá premietnutím záväzkov vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia 2008/909SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii do vnútroštátneho práva cez prizmu zásady vzájomného uznávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach bola riešená v niekoľkých projektoch Rady Európy a ešte intenzívnejšie sa ňou zaoberá Európska únia. Za zmienku stojí zasadnutie Európskej Rady v Cardiffe konajúce sa v dňoch 15. - 16. júna 1998, Akčný plán Rady a Komisie Európskej Únie zo dňa 3. decembra 1998, ktorý stanovil dvojročnú lehotu na uplatnenie princípu vzájomného uznávania a výkon rozhodnutí v trestných veciach od platnosti Amsterdamskej zmluvy a zasadnutie Eur
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
MENU