Nájdené právne články pre výraz: pravá trestná zodpovednosť právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Žitník
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zavádza do právnych poriadkov možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami.“1 Dňa 1. septembra 2010 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon číslo 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „novela Trestného zákona č. 224/2010“), a ktorým sa zaviedol v trestnom práve Slovenskej r
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zaoberal právnych teoretikov tak v minulosti ako aj v súčasnosti o čom svedčí starorímske societas delinquere non potest a novodobé teórie rozdeľujúce zodpovednosť právnických osôb do viacerých modelov. V súčasnosti existuje množstvo právnych teoretikov, ktorí sa prikláňajú k možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti. Na strane druhej značná časť právnych teoretikov túto „myšlienku“ odmieta, nakoľko právnická osoba je len fikciou, ktorá je vytvorená na základe práva a chýba jej intelektuálna stránka ako znak zavinenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnemu ponímaniu problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb predchádzala história, ktorá je nesporne spojená s rímskym právom ako aj so systémom comman law, ktorý položil základy pre rozvoj tejto koncepcie v kontinentálnej právnej kultúre. Súčasné podoby zodpovednosti právnických osôb sa líšia vzhľadom na ponímanie tejto problematiky v konkrétnom štáte. Preto môžeme rozlišovať pravú, resp. nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb alebo aj administratívno-právne r
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok formuluje základ oslobodzujúcich dôvodov pre priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb vo svetle pripravovanej zákonnej úpravy na Slovensku, tak aby boli v praxi aj vykonateľné a právnické osoby neboli „objektívne trestne zodpovedné“ tak ako je to v zmysle súčasnej úpravy. Súčasne príspevok rieši potrebu uzakoniť tieto dôvody aj s presahom na zásadu práva na spravodlivý proces a rovnosti strán.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD- K SÚČASNEJ ÚPRAVE Sankcie zhabania peňažnej čiastky podľa §83a TZ a zhabania majetku podľa 83b TZ sa vo všeobecnosti uvádzajú ako tzv. „nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb“. Podstatou oboch sankcii je skutočnosť, že prelamuje jednu z doposiaľ základných zásad trestného práva hmotnéhozodpovednosti za individuálne zavinenie fyzickej osoby a sankcionujú konanie právnickej osoby cestou uloženia sankcie – ochranného opatrenia V zmysle ustanovenia §83a ods.1 písm.a) až c)
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRES
Autor: Mgr. Martin Bezák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá procesnou stránkou právnej úpravy tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku s dôrazom na ústavnoprávny aspekt tejto problematiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 27.04.2010 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 224/2010 Z.z“), ktorým bola do slovenského právneho poriadku zavedená tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. O necelý rok a pol bol Parlamentom Českej republiky dňa 27.10.2011 schválený zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovédnosti pr
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom, pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym kon
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „trestná zodpovednosť právnických osôb“ bol v slovenskom právnom poriadku prvýkrát uvedený publikáciou Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované pod č. 318/1999 Z.z.), ktorý nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1999, a v ktorom sa uvádza, že každá strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré sú potrebné na to
Autor: JUDr. Marek Dorič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prezentovaný príspevok približuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, ako efektívny prostriedok v snahe obmedzenia ekonomickej trestnej činnosti. Predmetom skúmania sú inštitúty verejnoprávnej regulácie s presahom do slovenského súkromného (obchodného) práva, konkrétne zavedenie modelu tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Úvodom treba poznamenať, že právnická osoba a jej trestná zodpovednosť je právnym inštitútom, ktorý má v mnohých krajinách sveta už svoje miesto, avšak v podmienkach Slovenskej republiky je dlhodobo pretrvávajúcim problémom a často diskutovanou témou. V skutočnosti ide o inštitút, ktorý zavádza do právneho poriadku možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami. Aj keď je tento typ zodpovednosti   typický pre      &nbs
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o vybraných hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prijatím pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. júla 2016 dochádza k výraznej zmene v trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky. Autor v príspevku analyzuje najmä inkorporáciu konceptu pričítateľnosti v predmetnej právnej úprave.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Téma trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako jeden z kľúčových problémov štátnej politiky v oblasti trestného práva, osciluje v kruhoch odbornej verejnosti už niekoľko rokov. Napriek tomu, že polemika ohľadom vhodnosti zavedenia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb neustala, od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „ZoTZPO"), ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza pravú tres
MENU