Nájdené právne články pre výraz: právne vzťahy s cudzím prvkom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, je jeden z mála, ktorý si ani v zmenených spoločensko-politických podmienkach, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, nevyžiadal závažnejšie zmeny. Bezpochyby to bolo jeho obsahovo nadčasovou úpravou. Po vyše štyridsiatich rokoch platnosti však i ZMPS potrebuje určitú „modernizáciu“ a to tak v oblasti terminologickej ako i v oblasti kolízneho práva a právomoci. Stále nové a nové výzvy kladie pred medzinárodné právo súkromné členského štátu i právo Európskeho spoločenstva. Revízia Zákona č. 97/1963 Zb. by ale nemal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Medzinárodné právo súkromné je na území Slovenskej republiky kodifikované už od roku 1948. Kolízne normy boli vyňaté z pripravovaného Občianskeho zákonníka a vydané vo forme samostatného Zákona č. 41/1948 Zb. o medzinárodnom a medzioblastnom práve súkromnom a právnom postavení cudzincov v odbore súkromného práva.[1] V rokoch 1963 a 1964 prebehla na území Československa rekodifi
Autor: Mgr. Andrej Bonko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje nielen na rôzne druhy rozporov a spôsoby ich riešenia v rôznych normatívnych systémoch, ale predovšetkým sa zamerať na spôsoby odstraňovania vnútorného rozporu v právnom poriadku spočívajúceho v súčasnom dovolení a zakázaní jedného a toho istého správania ústavne konformným spôsobom. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že štandardné pravidlá odstraňovania rozporu dvoch právnych noriem nie sú vždy spoľahlivým nástrojom odstránenia rozporu a že môžu viesť aj k takému rozpor odstraňujúcemu výkladu, ktorý je ústavne nonkonformný za predpokladu, že vzájomný pomer dvoch právnych norie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny poriadok predstavuje právne záväzný a štátnou mocou vynútiteľný normatívny systém. Vynútiteľnosť uložených pozitívnych a negatívnych povinnosti, teda príkazov a zákazov uložených právnymi normami tvoriacimi celok normatívneho systému, štátnou mocou odlišuje tento normatívny systém od iných normatívnych systémov, dodržiavanie noriem ktorých nevynucuje štát, ale spoločenská skupina do ktorej jednotlivec patrí alebo chce patriť prostredníctvom sociálneho tlaku spočívajúceho v h
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný právnu úpravu náhrady škody v Princípoch európskeho zmluvného práva a jej následnú komparáciu s právnou úpravou náhrady škody v slovenskom obchodnom zákonníku. Zodpovednosť za škodu je predmetom záujmu aj na európskej pôde, nielen v rámci legislatívy Európskej únie, ale zaoberajú sa ňou aj akademici v rámci otázky či a v akej miery unifikovať európske súkromné právo. Princípy európskeho zmluvného práva sú v podstate prvým výsledkom unifikačného procesu súkromného práva v Európe. Sú výsledkom rozsiahleho komparatívneho výskumu, a teda by mali predstavovať riešenia na takmer v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princípy európskeho zmluvného práva (ďalej len „Princípy“) boli vypracované Komisiou pre európske zmluvné právo, ktorú viedol prof. Ole Lando, a po častiach publikované v rokoch 1995-2002. Ako uvádza sám prof. Lando, dôvodom pre vznik komisie aj Princípov bolo presvedčenie, že vytvorenie jednotných kolíznych pravidiel pre určenie rozhodného práva v zmluvných aj mimozmluvných záväzkoch nebude dostatočné pre vytvorenie a fungovanie jednotného európskeho trhu, a preto je potrebné harm
Autor: JUDr. Ing. Martin Winkler PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Napriek tomu, že zastúpenie je široký pojem, ktorý má navyše v rôznych právnych úpravách rôzny význam, venujeme sa v tomto článku predovšetkým obchodnému zastúpeniu. Zmluva o obchodnom zastúpení je významným inštitútom umožňujúcim realizáciu tovarov a služieb na domácom i zahraničných trhoch. Zahŕňa v sebe obyčajné sprostredkovanie, kedy zastúpený uzatvára s treťou osobou zmluvný vzťah sám, ako aj možnosť uzatvorenia zmluvy prostredníctvom obchodného zástupcu, ale v mene a na účet zastúpeného. Samotný vzťah medzi zastúpeným a obchodným zástupcom nazývame tzv. vnútorným vzťahom z obchodného zas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.    Pojem zastúpenia a obchodného zastúpenia, cudzí prvok vo vzťahoch súvisiacich so zastúpením Napriek tomu, že zastúpenie je široký pojem, ktorý má navyše v rôznych právnych úpravách rôzny význam, venujeme sa v tomto článku predovšetkým obchodnému zastúpeniu. Zmluva o obchodnom zastúpení je významným inštitútom umožňujúcim realizáciu tovarov a služieb na domácom i zahraničných trhoch. Zahŕňa v sebe obyčajné sprostredkovanie, kedy zastúpený uzatvára s treťou osobou zmluv
MENU