Nájdené právne články pre výraz: právnické osoby podľa O.z.

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Príspevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti, ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
ÚVOD V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou skúmania inštitútu dodatočnej likvidácie z pohľadu teoreticko-metodologických problémov, ktoré sa vynárajú v kontexte judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky na poli aktuálneho výskumu v právnych vedách. Konkrétne sa venujeme problematickej konceptualizácii obnovenia právnej subjektivity právnickej osoby v dodatočnej likvidácii. Odbornú reflexiu naznačeného problému nachádzame partikulárne v súčasnej doktríne, no ne
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento článok sa snaží nájsť odpoveď na to, odkiaľ pramení potreba zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb a pokúša sa dať odpoveď na otázku, či je alebo nie je trestná zodpovednosť právnických osôb potrebná.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dnes sme svedkami toho, že spoločnosť na celom svete volá po trestnej zodpovednosti právnických osôb. Už v najstarších dobách vývoja trestného práva boli jednotlivci jedinými zodpovednými subjektmi, ktorým mohol byť uložený trest v trestnom konaní. V týchto časoch bol omnoho užší počet trestných činov a tieto trestné činy mal taký charakter, že ich mohli spáchať iba jednotlivci. S rozvojom spoločnosti sa vyvíjalo aj právo a vytvorila sa aj „právnická osoba“ ako subjekt odlišný od
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ochrana a komerčné využívanie osobnostných práv športovcov, obdobných práv právnických osôb a osobnomajetkových práv je otázkou nanajvýš aktuálnou, a pozornosť sa jej venuje na celom svete. V Slovenskej republike napriek tomu táto problematika zatiaľ nebola v právnej vede osobitne skúmaná.

Úryvok z textu:
Ochrana a komerčné využívanie osobnostných práv športovcov, obdobných práv právnických osôb a osobnomajetkových práv je otázkou nanajvýš aktuálnou, a pozornosť sa jej venuje na celom svete.[1] V Slovenskej republike napriek tomu táto problematika zatiaľ nebola v právnej vede osobitne skúmaná.[2] Osobnostné právo, resp. právo na ochranu osobnosti, môžeme považovať za absolútne, osobné, neprevoditeľné, časovo neobmedzené a nepremlčateľné. Osobnostné právo sa rozlišuje na všeobecné, kto
Autor: JUDr. Michal Káčerík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje inštitút zastúpenia v prostredí subjektov verejnej správy a jeho osobitosti. Zameriava sa najmä na okruh osôb oprávnených konať za túto osobitnú skupinu právnických osôb, na rozsah tohto oprávnenia a na obmedzenia stanovené verejnoprávnymi predpismi.

Úryvok z textu:
1 NAMIESTO ÚVODU Ako je už znázvu príspevku zrejmé, téma príspevku prekračuje pomyselné hranice občianskeho práva a venuje sa typicky súkromnoprávnemu inštitútu zastúpenia v oblasti práva verejného, špecificky najmä jeho využitiu a úprave v prostredí subjektov verejnej správy. Tu sa samozrejme natíska otázka, či má byť tento príspevok prezentovaný v rámci sekcie občianskeho práva a nie skôr v sekcii práva správneho. Domnievame
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na princíp ultima ratio trestného práva vo vzťahu k fyzickým osobám a zároveň aj k právnickým osobám, nakoľko súčasťou nášho právneho systému je aj priama trestná zodpovednosť právnických osôb. Vzhľadom na túto skutočnosť, bude potrebné v aplikačnej praxi rešpektovať predmetný princíp i voči právnickým osobám. Vo vzťahu k princípu ultima ratio zohráva veľmi dôležitú úlohu z hmotnoprávneho hľadiska materiálny korektív, ktorý sa uplatňuje voči fyzickým osobám a liberačný dôvod, ktorý je príznačný pre právnické osoby. Tieto inštitúty sú kľúčovým aspektom predmetného príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princíp ultima ratio sa vzťahuje nielen na trestné právo hmotné, ale i na trestné právo procesné. Tento princíp sa často spája so zásadou subsidiarity trestnej represie. To znamená, že treba prioritne hľadať všetky možné spôsoby, aby sa na riešenie rôznych prípadov mohli využiť iné právne odvetvia, ako napr. správne právo, občianske právo, či obchodné právo. Samozrejme, že nemožno to chápať tak, že treba sa za každú cenu vyhnúť trestnému právu, aj keď je jeho použitie opodstatnené.
Autor: Mgr. Sandra Meňhartová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Neoddeliteľnou súčasťou civilného procesu je zastúpenie sporových strán. V praxi často dochádza k situácii, že na strane žalobcu alebo žalovaného vystupuje právnická osoba. K zastúpeniu právnickej osoby v civilnom procese pristupuje Civilný sporový poriadok v porovnaní s Občianskym súdnym poriadkom rozdielne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať a porovnať ustanovenia upravujúce problematiku zastúpenia právnickej osoby obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku s tými, ktoré sú obsiahnuté v Občianskom súdnom poriadku.

Úryvok z textu:
  1. VŠEOBECNE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH Právnickú osobu môžeme označiť ako subjekt práva, ktorý je odlišný od osoby fyzickej, teda od človeka. Právnické osoby sú organizované entity, zákon im priznáva právnu subjektivitu v § 18 OZ „Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.“1 Legálna definícia právnickej osoby doposiaľ neexistuje. Môžeme ju však označiť ako organizáciu osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená
MENU