Nájdené právne články pre výraz: právny štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 553

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5035 dokumentov
5267 dokumentov
28376 dokumentov
175 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ondrej Tencer
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Mohlo by sa zdať, že téma právneho štátu, už nie je veľmi aktuálna. Opak je však pravdou, pretože cesta mnohých štátov k označeniu „právne štáty“ nebola vždy jednoduchá. Badateľné je to najmä v situácii bývalých komunistických a socialistických európskych štátov.

Úryvok z textu:
1.   Úvod   Mohlo by sa zdať, že téma právneho štátu, už nie je veľmi aktuálna. Opak je však pravdou, pretože cesta mnohých štátov k označeniu „právne štáty“ nebola vždy jednoduchá. Badateľné je to najmä v situácii bývalých komunistických a socialistických európskych štátov. Základy právneho štátu boli položené už antickou politickou filozofiou, v období úvah o štáte. „Pri zrode právneho štátu stojí bohyňa Spravodlivosti so zaviazanými očami, s mečom a váhami v
Autor: Dominika Zavadová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém, či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tento typicky vnútroštátny fenomén nachádzame nielen vo vzťahoch medzi štátmi v rámci medzinárodných vzťahov, no čoraz viac sa prejavuje aj v činnosti medzinárodných organizácií. Čo ale znamená „vláda práva“ v medzinárodnom práve? A vlastne ako by mal tento vnútroštátny model vyzerať ako „internationai ruie of law“!

Úryvok z textu:
„Law grows, and though the principies ofiaw remain unchanged, yet (and it is one of the advantages of the common iaw) their appiication is to be changed with the changing circumstances of the times. Some persons may caii this retrogression, I caii it progression of human opinion."1 Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém,[1] [2] [3] či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tent
Autor: Peter Koromház
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ľudské práva a ich dodržiavanie sú neoddeliteľne späté s existenciou právneho štátu. Právny štát sa nestáva právnym len jednoduchým konštatovaním zakotveným v znení ústavy. História pozná mnoho momentov, keď sa priznávanie ľudských práv a ich následné dodržiavanie ocitalo na zošikmenej ploche aj v takých štátoch, ktoré sa navonok tvárili ako právne. Práve dodržiavanie a účinná ochrana ľudských práv robia z formálne vymedzeného právneho štátu naozaj právny štát. Prečo je tomu tak zistíme len vtedy, ak pochopíme ich pravú podstatu a uvedomíme si ich význam.

Úryvok z textu:
1.   Úvod   Ľudské práva a ich dodržiavanie sú neoddeliteľne späté s existenciou právneho štátu. Právny štát sa nestáva právnym len jednoduchým konštatovaním zakotveným v znení ústavy. História pozná mnoho momentov, keď sa priznávanie ľudských práv a ich následné dodržiavanie ocitalo na zošikmenej ploche aj v takých štátoch, ktoré sa navonok tvárili ako právne. Práve dodržiavanie a účinná ochrana ľudských práv robia z formálne vymedzeného právneho štátu naozaj právny štát. P
Autor: Jakub Rangl
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Kontinentálny právny systém je systém práva, ktorý vznikol na území kontinentálnej Európy na základe recepcie rímskeho práva. Predstavuje systém písaného práva (lex scripta) a za základný prameň práva je tu považovaný zákon, hoci sa popri ňom presadzujú aj iné pramene. Veľký vplyv v súčasnosti získavajú medzinárodné zmluvy a súdna prax.1 Hoci v tomto právnom systéme pre sudcovské rozhodnutia platí zásada „ius dicit inter partes," v niektorých krajinách sú považované za subsidiárny prameň práva. Od angloamerického systému práva sa kontinentálny právny systém líši aj právnou terminológiou, exis ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    Kontinentálny právny systém Kontinentálny právny systém je systém práva, ktorý vznikol na území kontinentálnej Európy na základe recepcie rímskeho práva. Predstavuje systém písaného práva (lex scripta) a za základný prameň práva je tu považovaný zákon, hoci sa popri ňom presadzujú aj iné pramene. Veľký vplyv v súčasnosti získavajú medzinárodné zmluvy a súdna prax.1 Hoci v tomto právnom systéme pre sudcovské rozhodnutia platí zásada „ius dicit inter partes,"
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.

Úryvok z textu:
Ano­tá­cia V prís­pev­ku je ve­no­va­ná po­zor­nosť vy­bra­tým us­ta­no­ve­niam plat­né­ho nie­len textu Ústa­vy slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale aj re­le­van­tným Ná­le­zom Ústav­né­ho sú­du slo­ven­skej re­pub­li­ky, a tiež poh­ľa­du na for­mo­va­nie ve­rej­nej mien­ky pre pro­ces konštruo­va­nia práv­ne­ho štá­tu pre všet­ky je­ho re­le­van­tné ús­tav­né in­šti­tú­cie ako do­mi­nan­tných hrá­čov v pro­ce­se for­mo­va­nia Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako práv­ne­ho štá­tu. Autor v prís
Autor: Ladislav Kováč
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pojem právny štát vznikol v Nemecku pod názvom Rechtsstaat. Odtiaľto sa rozšíril do celého kontinentálneho systému, aj keď sa uvedený pojem neuchytil v každom štáte pod synonymickým prekladovým pojmom. Napríklad vo Francúzsku zodpovedá tomuto pojmu primauté de la loi, resp. suprématié de la reglé de droit - teda určitá prednosť, resp. zvrchovanosť práva. V socialistických štátoch bol nahradený užším pojmom socialistická zákonnosť.1 Ako uvádzajú niektorí autori pojem Rechtsstaat „možno považovať nie za vynález reformátorov nemeckého jazyka, ale za vynález reformátorov nemeckých politických reál ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Pojem a vývoj právneho štátu   Pojem právny štát vznikol v Nemecku pod názvom Rechtsstaat. Odtiaľto sa rozšíril do celého kontinentálneho systému, aj keď sa uvedený pojem neuchytil v každom štáte pod synonymickým prekladovým pojmom. Napríklad vo Francúzsku zodpovedá tomuto pojmu primauté de la loi, resp. suprématié de la reglé de droit - teda určitá prednosť, resp. zvrchovanosť práva. V socialistických štátoch bol nahradený užším pojmom socialistická zákonnosť.1
Autor: Marek Kurák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzinárodné organizácie vo vzťahu k uplatneniu princípov právneho štátu zohrávajú nemalú úlohu, ktorú je možné pozorovať v rôznych rovinách. Dôležitým aspektom je samotný proces a dopad globalizácie, ktorého výsledkom je tvorba a uplatnenie pravidiel prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré majú neoddeliteľný súvis s princípmi právneho štátu. Ďalším aspektom kreácie a činnosti medzinárodných organizácií je posilnenie postavenia noriem “soft law,” síce štátnou mocou nevynútiteľných, ale napriek tomu dôležitých pri tvorbe právne záväzných aktov. Následne je potrebné si uvedomiť, že síc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Medzinárodné organizácie vo vzťahu k uplatneniu princípov právneho štátu zohrávajú nemalú úlohu, ktorú je možné pozorovať v rôznych rovinách. Dôležitým aspektom je samotný proces a dopad globalizácie, ktorého výsledkom je tvorba a uplatnenie pravidiel prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré majú neoddeliteľný súvis s princípmi právneho štátu. Ďalším aspektom kreácie a činnosti medzinárodných organizácií je posilnenie postavenia noriem “soft law,” síce š
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR

Úryvok z textu:
Už sme si po­ma­ly zvyk­li na to, že naj­mä v slo­ven­skej mien­kot­vor­nej tla­či sa po­jem práv­ny štát vy­kla­dá rôz­nym spô­so­bom. Dô­ka­zom to­ho je nap­rík­lad Den­ník N, kto­rý dňa 06.03.2020 na stra­ne 3 ve­no­val po­zor­nosť vý­sled­kom parla­men­tných vo­lieb, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li dňa 29.02.2020 s náz­vom „Vý­me­ny no­mi­nan­tov Fi­ca a Dan­ka potr­va­jú me­sia­ce“, kto­rú spra­co­val re­por­tér Mi­ro Kern (šef­re­dak­tor Ma­túš Kos­tol­ný). Slo­ven­ské ús­lo­vie ho­vo­rí
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zvrchovanosť zákona je jedným zo znakov (princípov) právneho štátu. Význam problematiky zvrchovanosti zákona je mimoprávny, najmä politický (zákon odvodzuje moc od občanov) a právny - zákon je základným prameňom práva. Zvrchovanosť zákona je obsahovo totožným znakom s pojmom vláda práva, ktorý vyjadruje primát práva nad štátom ako jedno zo základných východísk právneho štátu. Analýza vzťahu prameňov práva a právnych noriem vydaných Národnou radou SR za situácie, že jedna a tá istá právna norma sa nachádza v dvoch normatívnych právnych aktoch, v ústave aj v zákone vyúsťuje do dôležitej otázk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Od polovice osemdesiatych rokov dochádza v československej právnej vede k rozpracovaniu základných otázok modelu právneho štátu ako moderného štátu1 a v súvislosti s prijatím Ústavy SR v r. 1992 aj k jeho ústavnoprávnemu deklarovaniu. Zvrchovanosť zákona je pertraktovaná v našej právnej vede oveľa skôr, pretože zákon má v kontinentálno-európskom type právnej kultúry dominantné postavenie. Postavenie zákona je kritériom pre začlenenie do typu právnej kultúry, ale zároveň predurčuje roz
Autor: plk. JUDr. Rudolf Briška
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v predmetnom článku charakterizuje občiansku spoločnosť, vymedzuje pojem štát, ako aj zameranie polície v demokratickom štáte.

Úryvok z textu:
  Keď sa ľudská spoločnosť zorganizovaná do štátneho útvaru stala štátnym spoločenstvom, splývala celé stáročia táto spoločnosť so štátom tak, ako štátne zriadenie so zriadením spoločenským.[1] V starovekom Grécku sa mestský štát – polis – chápal ako prirodzený útvar, ktorý je pôvodnejší ako jednotlivec. Človek je od prírody bytosťou štátnou. Štát je tu teda univerzálnym pojmom sociálnym, nie špecificky politickou kategóriou. Dokumentuje to aj Aristotelov výrok: „Človek je tvor spolo
MENU