Nájdené právne články pre výraz: právo na informácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 116

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

468 dokumentov
348 dokumentov
1876 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Rastislav Munk PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá právom na informácie a jeho uplatňovaním v praxi. Predmetom skúmania v tomto článku je aplikácia zákona o slobode informácií povinnými osobami, ktoré ho aplikujú ako svoju zákonnú povinnosť. V nadväznosti na predmet skúmania autor analyzuje možné dôsledky aplikácie zákona o slobode informácií a upozorňuje na nedostatky v aplikácii práva v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nielen vymožiteľnosť práva v oblasti verejnej správy, ale aj samotná vymožiteľnosť práva je v Slovenskej republike v súčasnej dobe často pertraktovanou témou v právnej teórii, v právnej praxi, ale aj v širokej verejnosti. Podľa môjho názoru je tomu tak preto, lebo sa do popredia dostáva otázka aplikácie práva a jej vymožiteľnosť pred otázku samotnej tvorby práva. V prvých rokoch po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa dbal väčší dôraz na zmenu právneho systému a vytvorenie sy
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1 , ako aj medzinárodnými zmluvami. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verej
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti informácie nadobudnúť, je iba prológom k fraške alebo tragédii; alebo možno k obom z nich. Vedomosti budú vždy vládnuť nad neznalosťou. A ľud, ktorý chce byť sám sebe vládcom sa musí vyzbrojiť silou, ktorú vedomosti dávajú.“[2] Dôležitosť poskytovaniu informácií týkajúcich sa vecí verejného záujmu prisudzoval už pred takmer dvesto rokmi štvrtý americký prezident a „otec“ historicky najstaršieho, dodnes platného ústavného dokume
Autor: Mgr. Denis Bede
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze aktuálneho ústavnoprávneho zakotvenia práva na informácie o stave životného prostredia v ústave Slovenskej republiky a jeho ohraničeniu vykonávacími predpismi, ktoré vymedzujú právny rámec v ktorého medziach sa tohto práva možno domáhať. Autor rozoberá povahu práva na informácie o stave životného prostredia a spôsob, akým ústavodarca pristupuje k zakotveniu niektorých práv na ochranu životného prostredia v ústave. Zaoberá sa možnými kladmi a zápormi takéhoto prístupu a jeho porovnaniu so susednými štátmi v rámci stredoeurópskeho priestoru. Priestor venuje aj pravidl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústava Slovenskej republiky rovnako ako ústavy alebo listiny základných práv a slobôd ďalších krajín garantuje právo na ochranu životného prostredia. Je to výsledok trendu tzv. zelenania ústav (greening constitutions), vďaka ktorému dochádza k prepojeniu ústavného práva so zásadami ochrany životného prostredia. Súčasťou tejto ústavnej garancie je v ústave Slovenskej republiky ale napríklad aj v českej Listine základních práv a svobod právo na informácie o stave životného prostredia
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup kinformáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb vkonfrontácií saplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika vybraných inštitútov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám") bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, vktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií so zákonným obmedzením tohto práva v rozsahu úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Sl
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá praktickou aplikáciou najnovších záverov súdnej praxe pri zákonnom obmedzení práva na sprístupňovanie informácií z trestného konania. Článok popisuje právnu koncepciu obmedzenia práva na informácie v konfrontácií so žiadosťami oprávnených osôb. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím implicitného zákazu sprístupňovania informácií z trestného konania. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb využitím procesných inštitútov umožňujúcich zákonné obmedzenie prístupu k informáciám z trestného konania zo strany správnych orgánov Ministerstva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Oblasť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“) bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, v ktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií s procesnými inštitútmi obmedzenia tohto práva realizovanými prostredníctvom úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne správnych orgánov v orga
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístupňovaní informácií z trestného konania v rámci zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnosťami ich obmedzenia pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií z trestného konania a analyzuje možnosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Trestné konanie ako jedna zo špecifických oblastí činností orgánov Policajného zboru v sebe zahŕňa množstvo úkonov, postupov a dokumentov najrozličnejšieho druhu a charakteru, ktorých účelom je zabezpečiť dostatočné podklady k náležitému objasneniu konania, ktoré svojimi prvkami napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. Subjektmi tejto činnosti v pôsobnosti Policajného zboru sú určení policajti, ktorí vykonávajú právomoci orgánov činných v trestnom konaní a to je vyšetrov
Autor: JUDr. Ľubica Masárová PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje zverejňovaniu informácií, ktorými disponujú vykonávatelia verejnej správy, vo forme otvorených dát. Poukazuje na možné riziká spojené so zverejnením nesprávnych údajov o fyzických a právnických osobách, najmä tých, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť postavenie osoby v spoločnosti. Pozornosť je venovaná aj aktuálnej judikatúry SD EÚ týkajúcej sa otázky vyváženia dvoch kolidujúcich práv, a to práva na slobodu prejavu a práva na súkromie v prípade zverejňovania a spracovávania osobných údajov. Analyzovaná je tiež ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude zvyšovať transparentnosť verejnej správy a sprístupňovať verejné informácie, ktorými disponuje, vo forme otvorených dát. Ambíciou tohto kroku je podporovať hospodárstvo založené na dátach a tým stimulovať podnikateľské prostredie. Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že orgány verejnej správy zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných da
Autor: Mgr. Roman Bisták
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa obmedzenia slobody prejavu a jeho vplyvu na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Sloboda prejavu je dôležitým demokratickým oprávnením, ktoré umožňuje participáciu občanov na verejnom živote, jednak ich oprávnením prispievať vlastnými prejavmi do politickej diskusie, ale aj ich oprávnením byť adresátom informácií, ktorých adresátom byť chcú. Sloboda prejavu im umožňuje však aj realizáciu iných práv a slobôd, ktoré by bez slobody prejavu neboli možné. V nasledujúcom príspevku by sme radi touto cestou priblížili nielen úpravu slobody prejavu, popísanie jednot
Autor: JUDr. Zuzana Latiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Tento „Langošov zákon“ bol potrebný ako jeden z pilierov demokracie po roku 1989 a taktiež na jeho skoré prijatie bol vyvíjaný tlak zo strany Európskej únie. Je to vykonávajúci predpis článku 26 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení (článok pojednáva o práve na informácie ). V socialistickom zriaden
MENU