Nájdené právne články pre výraz: právo na informácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 137

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

610 dokumentov
375 dokumentov
1945 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Rastislav Munk PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá právom na informácie a jeho uplatňovaním v praxi. Predmetom skúmania v tomto článku je aplikácia zákona o slobode informácií povinnými osobami, ktoré ho aplikujú ako svoju zákonnú povinnosť. V nadväznosti na predmet skúmania autor analyzuje možné dôsledky aplikácie zákona o slobode informácií a upozorňuje na nedostatky v aplikácii práva v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nielen vymožiteľnosť práva v oblasti verejnej správy, ale aj samotná vymožiteľnosť práva je v Slovenskej republike v súčasnej dobe často pertraktovanou témou v právnej teórii, v právnej praxi, ale aj v širokej verejnosti. Podľa môjho názoru je tomu tak preto, lebo sa do popredia dostáva otázka aplikácie práva a jej vymožiteľnosť pred otázku samotnej tvorby práva. V prvých rokoch po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa dbal väčší dôraz na zmenu právneho systému a vytvorenie sy
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Volič má vo volebnej kampani právo na informácie o kandidujúcich politických stranách, ale aj právo na informácie o jednotlivých kandidátoch. Informácie, ktoré volič dostane vo volebnej kampani vplývajú na jeho volebné rozhodnutie, preto by mali byť úplné, korektné a objektívne. Vo volebnej kampani právo voliča na informácie prevažuje nad právom kandidátov na ochranu ich súkromia, ktorí ich zapojením do verejného života znášajú zvýšený záujem o ich osobu a o ich verejný, ale aj súkromný život.

Úryvok z textu:
  Úvod Význam volieb v demokratickej spoločnosti je zrejmý. Od základnej funkcie volieb, a to vytvorenia politickej reprezentácie v politických ústavných orgánoch a ich legitimizovaniu na výkon moci na vopred stanovený čas, možno odvodiť aj niekoľko ďalších funkcií volieb v demokratickej spoločnosti. Je to nepochybne aj funkcia volieb smerujúca k zapojeniu občanov, od ktorých pochádza všetka moc, do verejného života a do rozhodovania o jeho formovaní. Najvypuklejšie sa aktivizácia obč
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1 , ako aj medzinárodnými zmluvami. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verej
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v tomto príspevku analyzuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani z pohľadu obmedzenia slobody prejavu a práva na informácie. Zaoberá sa otázkou, či obmedzenie slobody prejavu a práva na informácie v tomto zákone je v súlade s čl. 26 ods. 4 ústavy. Dochádza k záveru, že po formálnej stránke je splnená prvá podmienka obmedzenia a to, že k obmedzeniu došlo zákonom. Nie sú však splnené materiálne podmienky legitímny cieľ a opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné.

Úryvok z textu:
  Úvod Do roku 2014 pre každé voľby bola volebná kampaň upravená v osobitnom zákone. Ale právna úprava volebnej kampane bola veľmi stručná, nejednotná, neefektívna1. Vláda Slovenskej republiky v súlade so svojim programovým vyhlásením2 predložila návrh zákona o volebnej kampani, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 29.mája 2014, publikovaný v zbierke zákonov bol 26.júna 2014, ako zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o poli
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti informácie nadobudnúť, je iba prológom k fraške alebo tragédii; alebo možno k obom z nich. Vedomosti budú vždy vládnuť nad neznalosťou. A ľud, ktorý chce byť sám sebe vládcom sa musí vyzbrojiť silou, ktorú vedomosti dávajú.“[2] Dôležitosť poskytovaniu informácií týkajúcich sa vecí verejného záujmu prisudzoval už pred takmer dvesto rokmi štvrtý americký prezident a „otec“ historicky najstaršieho, dodnes platného ústavného dokume
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok doc. Madliaka „Sloboda prejavu a právo na informácie v období transformácie slovenského právneho poriadku“ podáva náčrt ústavného a zákonného zakotvenia práva na slobodu prejavu a práva na prístup k informáciám. Okrem všeobecných informácií rozoberá i často opomínanú stránku práva na slobodu prejavu – zodpovednosť autora (vydavateľa) za prednesené (uverejnené) tvrdenia, a to z pohľadu občianskeho práva a trestného práva. Článok v skratke rozoberá možnosti ochrany pred neoprávnenými zásahmi do práva na ochranu osobnosti, ako aj niektoré skutkové podstaty z osobitnej časti Trestného zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od roku 1990 prebieha v slovenskej spoločnosti proces transformácie, ktorý musel zákonite postihnúť i právny poriadok Slovenskej republiky. Popri prebiehajúcej rekodifikácii najdôležitejších hmotno- a procesnoprávnych kódexov (Trestný zákon, Občiansky zákonník, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok) muselo zákonite dôjsť, a aj skutočne dochádza, k zmenám v ostatných právnych predpisoch, a to k takým zmenám, aby plne vyhovovali ústavným garanciám ľudských práv a slobôd a korešpondovali s
Autor: Mgr. Denis Bede
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze aktuálneho ústavnoprávneho zakotvenia práva na informácie o stave životného prostredia v ústave Slovenskej republiky a jeho ohraničeniu vykonávacími predpismi, ktoré vymedzujú právny rámec v ktorého medziach sa tohto práva možno domáhať. Autor rozoberá povahu práva na informácie o stave životného prostredia a spôsob, akým ústavodarca pristupuje k zakotveniu niektorých práv na ochranu životného prostredia v ústave. Zaoberá sa možnými kladmi a zápormi takéhoto prístupu a jeho porovnaniu so susednými štátmi v rámci stredoeurópskeho priestoru. Priestor venuje aj pravidl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústava Slovenskej republiky rovnako ako ústavy alebo listiny základných práv a slobôd ďalších krajín garantuje právo na ochranu životného prostredia. Je to výsledok trendu tzv. zelenania ústav (greening constitutions), vďaka ktorému dochádza k prepojeniu ústavného práva so zásadami ochrany životného prostredia. Súčasťou tejto ústavnej garancie je v ústave Slovenskej republiky ale napríklad aj v českej Listine základních práv a svobod právo na informácie o stave životného prostredia
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup kinformáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb vkonfrontácií saplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika vybraných inštitútov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám") bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, vktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií so zákonným obmedzením tohto práva v rozsahu úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Sl
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá praktickou aplikáciou najnovších záverov súdnej praxe pri zákonnom obmedzení práva na sprístupňovanie informácií z trestného konania. Článok popisuje právnu koncepciu obmedzenia práva na informácie v konfrontácií so žiadosťami oprávnených osôb. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím implicitného zákazu sprístupňovania informácií z trestného konania. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb využitím procesných inštitútov umožňujúcich zákonné obmedzenie prístupu k informáciám z trestného konania zo strany správnych orgánov Ministerstva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Oblasť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“) bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, v ktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií s procesnými inštitútmi obmedzenia tohto práva realizovanými prostredníctvom úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne správnych orgánov v orga
Autor: doc. JUDr. Branislav Fridrich PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ,,má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii,“ pričom toto právo je zákonným prejavom základného ústavného práva podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý deklaruje: „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“

Úryvok z textu:
  Úvod: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ,,má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii,“ pričom toto právo je zákonným prejavom základného ústavného práva podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý deklaruje: „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“ Pojem „informácia
MENU