Nájdené právne články pre výraz: právo na informácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 141

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

622 dokumentov
376 dokumentov
2000 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Treba podotknúť, že akcionári
Autor: Mgr. Petra Žárská LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnymi prostriedkami ochrany pri porušení akýchkoľvek práv v slovenskej legislatíve sú vo všeobecnosti predžalobné výzvy, neodkladné opatrenia, zabezpečenie dôkazného prostriedku a žaloby. Pri porušovaní autorských práv existuje určitá logická a časová následnosť použitia prostriedkov právnej ochrany. Z praktických pracovných skúsenosti autoriek a s konzultácií nimi vedenými s odborníkmi z praxe za účelom stanovenia štandardného postupu pri porušovaní nielen autorských práv a
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stručný prehľad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúšťa aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) podľa Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Podstatnú súčasť športového práva tvorí záväzkové právo. Klasické civilistické členenie záväzkov na ex deliktu a ex contractu (ak opomenieme kvázikontraktné a kvázideliktné vzťahy, v našom právnom prostredí predovšetkým inštitút bezdôvodného obohatenia) umožňuje vyčleniť zmluvné športové právo ako osobitnú systémovú súčasť komplexu športovo-právnych vzťahov, a to v rovine doktrinálnej (právno-teoretickej), ako i legislatívnej.  Z hľadiska navrhovanej legislatívy možno zmluvn
Autor: Bc. Dragana Jozić
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Poznať zákony neznamená držať sa ich slov ale chápať ich silu a moc. (Celsus – D.1,3,17) V nedávnej minulosti všeobecné právne zásady nemali rozsiahlu právnu úpravu a čiastočne vyplývali z prirodzenoprávnych princípov, ktoré neboli explicitne chránené zákonom. Významný pokrok v tej oblasti predstavuje rozširovanie ochrany ĽP a jej zakotvenie v ústave. Prijatím rôznych medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv r
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok analyzuje novelizáciu zákona o športe, účinnú od 1.2.2020. Cieľom predkladateľov novely bolo umožniť športovým subjektom „slobodnú“ voľbu medzi statusom výkonu závislej práce a statusom samostatne zárobkovo činnej osoby. Autor túto novelu podrobuje kritike a dospieva k záveru, že novela svoj cieľ nie je spôsobilá dosiahnuť, ba naopak, iba uložila ďalšie povinnosti tým (individuálnym) športovcom, ktorých zmluvné vzťahy doteraz neboli zákonom o športe podrobnejšie regulované.

Úryvok z textu:
Úvod Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o športe“) priniesol do slovenského športu podstatnú novinku v tom, že zaviedol špeciálnu úpravu niektorých zmluvných typov, a to osobitne vo vzťahu k výkonu závislej práce v športe. Táto úprava mala za cieľ zvýšiť právnu istotu a ochranu športovcov, ale tiež posilniť celkovú integritu športu. Cieľ právnej ochrany športovcov sa pritom najviac prejavuje v osobitnom zmluvnom type tzv. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorá sa
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
POVOLENIE/SÚHLAS NA PRIJATIE SPRÁVNEJ ŽALOBY NA MERITÓRNE KONANIE Slovenský režim správneho súdnictva vychádza z princípu, že každé právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom (v režime správneho súdnictva), ak zákon neurčuje inak. Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), správne súdy nepreskúmavajú a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Otázka spôsobu a foriem riešenia ľudských práv v kontexte s príslušnosťou k určitému menšinovému spoločenstvu je trvalým a v poslednom období veľmi aktuálnym problémom. Svedčí o tom aj výraznejšie úsilie medzinárodných spoločenstiev hľadať nové formy /prístupy/ ochrany práv menšín a ich vyváženosti v relácii k ľudským právam vôbec. Článok je venovaný niektorým aspektom ústavnej /právnej/ úpravy ochrany práv príslušníkov menšín v Slovenskej republike. Prvá časť je venovaná ústavnej koncepcii menšinových práv, kde autorka na základe ustanovení Ústavy Slovenskej republiky uvádza /rozpoznáva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. K ústavnej koncepcii menšinových práv Základným právnym rámcom práv príslušníkov menšín 1 je Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej ústava). Preambula ústavy deklaruje prirodzené právo národov na sebaurčenie, ktoré je historicky i medzinárodnoprávne uznávaným a rešpektovaným dôvodom existencie vlastného štátu v mnohonárodnom svete. Súčasne s proklamovaním tohto princípu uznáva existenciu národnostných menšín na území Slovenska a obyvateľstvo štátu identifikuje ako via
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zmluva patrí medzi typické súkromnoprávne inštitúty, ktoré sú založené na autonómii vôle ich účastníkov, na slobodnom rozhodovaní sa o dojednaní takých pravidiel vzájomných vzťahov a z nich vyplývajúcich práv a povinností, ktoré sú pre všetkých účastníkov výhodné. Jedným zo sprievodných javov ekonomickej transformácie na podmienky trhového hospodárstva je aj prenikanie zmlúv, ako súkromnoprávnych inštitútov, do verejnej sféry. Vo verejnej sfére sa čoraz viac, a to tak vo vzťahoch medzi verejnoprávnymi subjektmi navzájom, ako aj vo vzťahoch verejnoprávnych subjektov a subjektov súkromného práv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zmluva patrí medzi typické súkromnoprávne inštitúty, ktoré sú založené na autonómii vôle ich účastníkov, na slobodnom rozhodovaní sa o dojednaní takých pravidiel vzájomných vzťahov a z nich vyplývajúcich práv a povinností, ktoré sú pre všetkých účastníkov výhodné. Jedným zo sprievodných javov ekonomickej transformácie na podmienky trhového hospodárstva je aj prenikanie zmlúv, ako súkromnoprávnych inštitútov, do verejnej sféry. Vo verejnej sfére sa čoraz viac, a to tak vo vzťahoch me
Autor: JUDr. Ivana Zmeková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzťah medzi rodičmi a deťmi je základným rodinnoprávnym vzťahom. V živote dieťaťa majú rozhodujúcu úlohu práve jeho rodičia, ktorí sa starajú o jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin, zastupujú ho a spravujú jeho majetok (v čase, keď je dieťa ešte maloleté). Rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, ktoré sú povinní vykonávať riadne a v záujme dieťaťa, tak, aby ho nevystavovali negatívnym vplyvom. V opačnom prípade je možné do výkonu ich rodičovských práv zasiahnuť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rodičia a deti sú subjektmi rodinného práva. Sú členmi rodiny (základnej bunky spoločnosti), v rámci ktorej dochádza k uspokojovaniu a napĺňaniu ich základných osobných potrieb. Rodina je priestorom, ktorý jej členom v ideálnom prípade poskytuje maximálnu slobodu a možnosť realizácie. Právo na rodinný či súkromný život je čisto súkromnej povahy.[1] Každý (rodičia aj deti) má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života (čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ ÚVOD V tejto štúdii poskytneme čitateľovi základnú kategorizáciu dôvodov, ktorých preukázanie (v rámci správneho súdnictva) je spravidla nevyhnutné pre účely podania samotnej správnej žaloby, ako aj úspechu v predmetnom type súdneho konania (judicial review).[1] Základné východisko: Podľa anglickej právnej teórie, inštitút judicial review v súvislosti s konaním alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy je možné uplatniť len v prípade ak, a) dotknutá osoba nemá
MENU