Nájdené právne články pre výraz: právo na ochranu osobných údajov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
47 dokumentov
40 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Martina Kovalčíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedzil rozsah informácií, ktoré je zamestnávateľ oprávnený požadovať od fyzickej osoby v týchto vzťahoch. Robí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedz
Autor: JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vývoj internetovej siete znamenal kreovanie nového sveta – priestoru, ktorý nemá hranice a je imateriálny. Pôvodne sieť vytvorená na vojenské či akademické účely vplyvom komercializácie dosiahla nevídaný úspech a navždy zmenila spoločenské návyky a chápanie najrôznejších aspektov ľudského života. Kým v roku 1995 používalo internet iba 16 miliónov užívateľov (0,5 % svetovej populácie), dnes je to až 4,208 miliónov užívateľov, čo predstavuje viac ako polovicu svetovej populácie.[
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá zákonným rámcom definície a ochrany osobných údajov v procese zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje rozsah princípu prevažujúceho verejného záujmu ako súčasti práva na informácie v konfrontácií s ochranou osobných údajov fyzických osôb pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov ochrany osobných údajov a práva na informácie a analyzuje postavenie verejne činnej osoby v procese verejnej kontroly štátny ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií") je odo dňa svojej účinnosti v úzkom spojení so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý bol v roku 2013 novelizovaný pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"). Tieto obsahovo odlišné právne normy poskytujú zákonný rámec pre oblasť práv priznaných Ústavou Slovenskej republiky a to je základne právo na informácie a základné práva súvisiace s ochranou s
Autor: JUDr. Daniela Čičkánová PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok vo svojom úvode predstavuje právo na informačné sebaurčenie a právo byť zabudnutý. Vybrané otázky procesnoprávnych aspektov oboch práv nadväzujú na ich hmotnoprávnu charakteristiku. V texte je súčasne analyzovaná legislatívna úprava oboch práv na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. V záverečnej časti článku sa autorka zaoberá aplikáciou nových dôkazných prostriedkov (SMS, maily, blogy ...) na súdne konanie v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V modernom zmysle pojem súkromie a súčasne aj jeho hranice zrejme ako prví definovali americkí sudcovia S. D. Warren a L. D. Brandeis vo svojom článku „Právo na súkromie“ v odbornom časopise Harward Law Review v roku 1890, a to ako „právo byť sám“. 2 Napriek skutočnosti, že základný koncept ochrany súkromia sa nezmenil, výrazne sa zmenili podmienky, v ktorých svoje súkromie ochraňujeme a rovnako sa zmenila hodnota osobných údajov patriacim jednotlivým subjektom. Príčinou týchto
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom článku sa autor zamýšľa nad možnosťami a limitmi ďalšieho rozvoja elektronického monitorovania pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky. V diskusii o ďalšom rozvoji elektronického monitorovania je potrebné riešiť otázky trestnej politiky štátu, resp. prípustnosti zásahov do základných práv a slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Technické možnosti monitorovacích systémov, ale aj viaceré inštitúty trestného konania, pri ktorých právna úprava de lege lata nepredpokladá elektronické monitorovanie vytvárajú široký potenciál jeho rozširovania. Pri úvahách o rozširovaní je však nevyhnutné vždy zvažovať otázku, či si rozšírenie monitorovania vyžaduje trestná politika štátu, vo vybraných prípadoch je potrebné zvažovať aj otázky etiky, ústavného práva, najmä zásahu do základných ľudských práv a slobôd. Pri inštitút
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá monitorovaním zamestnancov na pracovisku vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov. Jeho cieľom je poskytnúť prehľad základných povinností na strane zamestnávateľa a im zodpovedajúcim právam zamestnanca spojených s ochranou osobných údajov pri zavádzaní monitorovacích procesov na pracovisku. Pozornosťje pritom venovaná najmä informačnej povinnosti zamestnávateľa, v rámci ktorej musí zamestnávateľ jasne stanoviť účel spracúvania osobných údajov a správne vyhodnotiť, či jeho oprávnený záujem prevažuje nad právom na súkromie zamestnanca. Záverečná časť príspevku je v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Ochrana súkromia v súčasnej dobe neustáleho rozvoja informačných technológií nepochybne patrí medzi najrezonujúcejšie témy v spoločnosti. Technologický pokrok na jednej strane zjednodušil a zrýchlil spracúvanie a výmenu informácií, avšak zároveň so sebou priniesol neistotu na strane fyzických osôb z dôvodu nedostatku kontroly nad rozsahom, dôvodom a spôsobom spracúvania ich osobných údajov ako aj obavy z ich zneužitia. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zamestnávatelia na denno-denne
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) sa značne zvýšila ochrana fyzických osôb vsúvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Prijatím zákona č.18/2018 Z.z.oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov sa slovenský právny poriadok stýmto nariadením harmonizoval. Jedna znajzásadnejších zmien novej právnej úpravy spočíva v obmedzení miery voľnosti pri spracúvaní osobných údajovfyzických osôb, ktoré ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V pozícii prevádzkovateľa môže vystupovať ajobec, čím sa na ňu vzťahujú povinnosti pri spracovaní osobných údajov fyzických osôb. Špecifikum vpostavení obce ako orgánu verejnejmoci môžeme vidieť v tom, že nedisponuje zákonnou licenciou na účely rozhlasového a televízneho spravodajstva, čím nespadá pod výnimku v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalejako „OZ"), na základe ktorejby mohla zverejňovať predovšetkým audiovizuálne zázn
Autor: Juliána Verešová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla oc
Autor: Ján Dulovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obchodná dohodaproti falšovaniu (ACTA) je zameraná na účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Ekonomiky jednotlivých štátov práve vďaka falšovaniu výrobkov a pirátstvu pociťujú značné škody. V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007 a to bez zarátania digitálnych produktov na internete a podomácky vyrobených kópií.1 Táto suma je väčšia než HDP asi 150 krajín. Tento jav má ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Obchodná dohodaproti falšovaniu (ACTA) je zameraná na účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Ekonomiky jednotlivých štátov práve vďaka falšovaniu výrobkov a pirátstvu pociťujú značné škody. V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007 a to bez zarátania digitálnych pro
Autor: Mgr. Denis Bede
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze aktuálneho ústavnoprávneho zakotvenia práva na informácie o stave životného prostredia v ústave Slovenskej republiky a jeho ohraničeniu vykonávacími predpismi, ktoré vymedzujú právny rámec v ktorého medziach sa tohto práva možno domáhať. Autor rozoberá povahu práva na informácie o stave životného prostredia a spôsob, akým ústavodarca pristupuje k zakotveniu niektorých práv na ochranu životného prostredia v ústave. Zaoberá sa možnými kladmi a zápormi takéhoto prístupu a jeho porovnaniu so susednými štátmi v rámci stredoeurópskeho priestoru. Priestor venuje aj pravidl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústava Slovenskej republiky rovnako ako ústavy alebo listiny základných práv a slobôd ďalších krajín garantuje právo na ochranu životného prostredia. Je to výsledok trendu tzv. zelenania ústav (greening constitutions), vďaka ktorému dochádza k prepojeniu ústavného práva so zásadami ochrany životného prostredia. Súčasťou tejto ústavnej garancie je v ústave Slovenskej republiky ale napríklad aj v českej Listine základních práv a svobod právo na informácie o stave životného prostredia
MENU