Nájdené právne články pre výraz: právo na prístup k informáciám

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

257 dokumentov
50 dokumentov
645 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Peter Wilfling
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Možnosť sprístupnenia informácií týkajúcich sa výkonu kontroly. Pojem „týkať sa výkonu kontroly“ a jeho výklad použitím doslovného alebo rozširujúceho výkladu.

Úryvok z textu:
Ako už bolo spomenuté, v súvislosti s aplikáciou tohto ustanovenia sa v praxi objavila otázka, či možno sprístupniť informácie (doklady, písomnosti, materiály, dokumenty), ktoré boli kontrolnému orgánu predložené kontrolovaným subjektom a ktorých kontrolu kontrolný orgán (napríklad Najvyšší kontrolný úrad SR) vykonáva, resp. ktorými sa pri výkone kontroly zaoberá. Niektoré orgány verejnej moci zastávali názor, že „výkonu kontroly“ v zmysle § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií sa „
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístupňovaní informácií z trestného konania v rámci zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnosťami ich obmedzenia pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií z trestného konania a analyzuje možnosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Trestné konanie ako jedna zo špecifických oblastí činností orgánov Policajného zboru v sebe zahŕňa množstvo úkonov, postupov a dokumentov najrozličnejšieho druhu a charakteru, ktorých účelom je zabezpečiť dostatočné podklady k náležitému objasneniu konania, ktoré svojimi prvkami napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. Subjektmi tejto činnosti v pôsobnosti Policajného zboru sú určení policajti, ktorí vykonávajú právomoci orgánov činných v trestnom konaní a to je vyšetrov
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.

Úryvok z textu:
Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.   Prehľad najdôležitejších zmien v návrhu:   Zavádzajú sa ďalšie lehoty pre rozhodovanie v niektorých procesných otázkach. Návrh prináša riešenia pre citlivú oblasť výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých. V návrhu sú aj prekážky pre obštrukcie účastníkov a ich z
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá praktickou aplikáciou najnovších záverov súdnej praxe pri zákonnom obmedzení práva na sprístupňovanie informácií z trestného konania. Článok popisuje právnu koncepciu obmedzenia práva na informácie v konfrontácií so žiadosťami oprávnených osôb. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím implicitného zákazu sprístupňovania informácií z trestného konania. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb využitím procesných inštitútov umožňujúcich zákonné obmedzenie prístupu k informáciám z trestného konania zo strany správnych orgánov Ministerstva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Oblasť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“) bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, v ktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií s procesnými inštitútmi obmedzenia tohto práva realizovanými prostredníctvom úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne správnych orgánov v orga
Autor: Lenka Kristanová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám právom na účasť na rozhodovacom procese o veciach životného prostredia. Toto právo a práva s ním súvisiace rozoberám v nižšie spomenutom Aarhuskom dohovore. Tento dohovor prispieva k vytvoreniu si predstavy o záujme na ochrane životného prostredia Európskou úniou a jej členskými štátmi. Lesoochranárske zoskupenie ako konkrétny subjekt, tu vystupuje nielen ako dotknutý účastník sporu, ale toto jeho postavenie zároveň prispieva k objasn e- niu aplikácie ustanovení dohovoru.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V tomto príspevku sa zaoberám právom na účasť na rozhodovacom procese o veciach životného prostredia. Toto právo a práva s ním súvisiace rozoberám v nižšie spomenutom Aarhuskom dohovore. Tento dohovor prispieva k vytvoreniu si predstavy o záujme na ochrane životného prostredia Európskou úniou a jej členskými štátmi. Lesoochranárske zoskupenie ako konkrétny subjekt, tu vystupuje nielen ako dotknutý účastník sporu, ale toto jeho postavenie zároveň prispieva k o
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zákonnosť fiktívnych rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií a postupov orgánov verejnej správy a nepreskúmateľnosť fiktívnych rozhodnutí z dôvodu absencie odôvodnenia.

Úryvok z textu:
Fiktívne rozhodnutie je preto z hľadiska dôvodov fiktívneho nesprístupnenia informácií nepreskúmateľné, čo však nemožno stotožňovať s jeho nezákonnosťou, pretože toto rozhodnutie je následkom, ktorý je priamo vytvorený zákonom, a ktorým je zákonná fikcia. V tejto súvislosti už nemá zmysel uvažovať, že fiktívne rozhodnutie je nepreskúmateľné, pretože neobsahuje odôvodnenie (na rozdiel od požiadaviek na rozhodnutie napr. podľa § 47 správneho poriadku), nakoľko je to podobné, ako keby súd pri fi
Autor: Mgr. Rastislav Munk PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika poskytovania informácií je v súčasnej dobe v Slovenskej republike veľmi aktuálnou problematikou. Svedčia o tom viaceré novelizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ku ktorým došlo v ostatných rokoch. Tieto novelizácie sú výsledkom zvýšeného záujmu
Autor: doc. JUDr. Branislav Fridrich PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ,,má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii,“ pričom toto právo je zákonným prejavom základného ústavného práva podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý deklaruje: „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“

Úryvok z textu:
  Úvod: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ,,má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii,“ pričom toto právo je zákonným prejavom základného ústavného práva podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý deklaruje: „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“ Pojem „informácia
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup kinformáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb vkonfrontácií saplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika vybraných inštitútov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám") bola opakovane predmetom predchádzajúcich publikovaných článkov, vktorých sme sa rozsiahle venovali aplikácií ústavou a zákonom garantovaného práva na informácie v konfrontácií so zákonným obmedzením tohto práva v rozsahu úkonov a postupov správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Sl
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok doc. Madliaka „Sloboda prejavu a právo na informácie v období transformácie slovenského právneho poriadku“ podáva náčrt ústavného a zákonného zakotvenia práva na slobodu prejavu a práva na prístup k informáciám. Okrem všeobecných informácií rozoberá i často opomínanú stránku práva na slobodu prejavu – zodpovednosť autora (vydavateľa) za prednesené (uverejnené) tvrdenia, a to z pohľadu občianskeho práva a trestného práva. Článok v skratke rozoberá možnosti ochrany pred neoprávnenými zásahmi do práva na ochranu osobnosti, ako aj niektoré skutkové podstaty z osobitnej časti Trestného zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od roku 1990 prebieha v slovenskej spoločnosti proces transformácie, ktorý musel zákonite postihnúť i právny poriadok Slovenskej republiky. Popri prebiehajúcej rekodifikácii najdôležitejších hmotno- a procesnoprávnych kódexov (Trestný zákon, Občiansky zákonník, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok) muselo zákonite dôjsť, a aj skutočne dochádza, k zmenám v ostatných právnych predpisoch, a to k takým zmenám, aby plne vyhovovali ústavným garanciám ľudských práv a slobôd a korešpondovali s
MENU