Nájdené právne články pre výraz: právo na prístup k zamestnaniu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
9 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Lukáš Tomáš
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá teoretickou analýzou práva na prístup k zamestnaniu so zreteľom na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok ucelene predstavuje zložky práva na prístup k zamestnaniu a metódy in- gerencie štátu doň. V neposlednom rade autor analyzuje vybranéprostriedky podpory Zamestnávania občanov so zdravotným postihnutímpodľa zákona o službách zamestnanosti zpohľadu platného práva s pripojením návrhov na modifikáäu právnej úpravy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvodom k pojmovému vymedzeniu právu na prácu a právu na prístup k zamestnaniu Recentná politika (zabezpečovania) zamestnanosti vychádza z chápania práva na prácu ako jedného zo základných sociálnych práv občanov1. Základný význam práva na prácu odráža jeho zakotvenie na ústavnej úrovni, totiž v zmysle ustanovenia čl. 35 ods. 3 alinea 1 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. (ďalej len „Ústava SR“) občania majú právo na prácu, štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí
Autor: JUDr. Katarína Belešová MPH.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom tohto príspevku je stručne zhodnotiť právny stav na základe ktorého si môže migrujúci zamestnanec čerpať nárokové dávky z verejných zdrojov a spôsob určovania legislatívy pri poskytovaní vecných dávok. Právo na voľný pohyb zamestnancov zakotvuje článok 45 ZFEÚ, a zahrňuje právo na voľný prístup k zamestnaniu, právo na voľný pohyb pri výkone zamestnania, právo na zotrvanie na území členského štátu EÚ po skončení zamestnania, právo na zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, právo na vzájomné uznávanie diplomov. Migráciu za prácou vždy sprevádzali spoločenské dôsledky týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednotné informačné toky sú prostriedkom právnej istoty pre samotných pracovníkov, ale aj pre jednotlivé systémy verejného zdravotníctva v danej krajine a predstavujú súčasť odvodených práv. Spoločenské dôsledky migrácie za prácou boli zaznamenané vo viacerých sociologických štúdiách, ale dôsledky migrácie za zdravím zatiaľ nie je možné ani v náznakoch odhadnúť. Sloboda pohybu služieb a zamestnancov (osôb) vychádza priamo z obsahu Európskej sociálnej charty a Charty základných sociál
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá obsahom práva na prácu, ktoré je na záver vyjadrené v grafickej podobe.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo na prácu je uznávané ako základné právo, ktoré po druhej svetovej vojne bolo začlenené do pozitívneho medzinárodného práva. Najprv bolo zakotvené v texte Všeobecnej deklarácie ľudských práv [1] prijatej Organizáciou spojených národov (1948). Na tej istej pôde sa neskôr stalo súčasťou aj Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach [2] (1966) . Postupne bolo inkorporované regio
Autor: Mgr. Barbora Mrúzová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V posledný rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem o demografické zmeny, ktoré nastávajú v našej spoločnosti. Tieto zmeny sa týkajú starnutia ľudskej populácie a sú determinované klesajúcou pôrodnosťou a rastúcou dlhovekosťou obyvateľstva. To sa zvýraznilo najmä po nástupe a rozvoji modernizačnej doby. Počas uplynulých 50 – tich rokov aj populácia Slovenska zaznamenala poznačenie zmenami súvisiacimi s početným aj proporcionálnym nárastom zastúpenia seniorov. (1) Priemerný vek populácie vzrástol a priemerný vek človeka sa predĺžil o dvadsať rokov. Podiel seniorov sa zdvojnásobil, čo má značný vpl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 18.03.2015 bol v Bruseli vypracovaný pracovný dokument útvarov Komisie: Správa o krajine – Slovensko 2015 (SWD(2015) 44 final/2). Môžeme súhlasiť s tvrdením v spomínanom dokumente, že pretrvávajúcim problémom na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť. Nezamestnanosť dosahujúca mieru 13% stále predstavuje vysokú úroveň a to aj napriek skutočnosti, že v roku 2014 došlo k nárastu zamestnanosti obyvateľstva. „Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa zlepšia v
Autor: JUDr. Ján Trojan CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Realizácia práva na prístup k zamestnaniu u občanov so zdravotným postihnutím patrí v súčasnosti k naliehavým výzvam v stratégiách zameraných na zvýšenie rozsahu ponuky práce a na rast zamestnanosti v členských štátoch Európskej únie. Napriek celospoločenskému progresívnemu prístupu, mnohým existujúcim príkladom dobrej praxe a zvyšujúcej sa uvedomelosti zamestnávateľských subjektov voči občanom so zdravotným postihnutím, je tvorba nových pracovných miest a zabezpečenie udržateľnosti vytvorených pracovných miest na trhu práce pre túto skupinu občanov stálym problémom. Pokles schopnosti vykonáva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Realizácia práva na prístup k zamestnaniu u občanov so zdravotným postihnutím patrí v súčasnosti k naliehavým výzvam v stratégiách zameraných na zvýšenie rozsahu ponuky práce a na rast zamestnanosti v členských štátoch Európskej únie. Napriek celospoločenskému progresívnemu prístupu, mnohým existujúcim príkladom dobrej praxe a zvyšujúcej sa uvedomelosti zamestnávateľských subjektov voči občanom so zdravotným postihnutím, je tvorba nových pracovných miest a zabezpečenie udržateľnosti vytvorený
Autor: Aneta Jánošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné podmienky a podmienky práce sú jedným z hlavných faktorov, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na zamestnanca. Jednou zo základných zásad pracovného práva je ochrana zamestnanca, obzvlášť zamestnanca so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza niekoľkých predpisov pracovného práva a zhodnotenie ich používania v reálnych pracovnoprávnych výťahoch. V našom príspevku opisujeme niektoré ypracovnýchpodmienok zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Tiež uvádzame niektoré zpodmienok práce, ktoré sú ustanovené v predpisoch pracovného práva. Cieľom prvej kcpitoly je de ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednou z funkcií pracovného práca je chrániť zamestnanca ako slabšiu stranu pracovnoprávnych vzťahov. Inak tomu nie je ani pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Ba práve tu dbá zákonodarca na zvýšenú ochranu, pretože osoby so zdravotným postihnutím sú kategóriou, ktorá si vyžaduje väčšiu pozornosť. Vnútroštátne, európske aj medzinárodné predpisy zakotvujú celý rad ochranných opatrení a povinností zamestnávateľov, aby zabezpečili integráciu takýchto osôb do pracovných kolek
Autor: mjr. JUDr. Juraj Mezei PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok autora sa zaoberá vyjadrením zásady rovnakého zaobchádzania uplatňovanej v pracovnoprávnych vzťahoch v právnej úprave SR. Pozornosť autora je zameraná na právne normy upravujúce problematiku rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj na jednotlivé právne inštitúty v nich obsiahnuté.

Úryvok z textu:
  Platný právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje princíp rovnosti a zákaz diskriminácie, prípadne zásadu rovnakého zaobchádzania v niekoľkých právnych predpisoch rôznej právnej sily. V rámci pracovnoprávnych vzťahov pri uskutočňovaní závislej práce, teda práce, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, kde zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa prácu osobne, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pr
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zaoberá nerovnakým zaobchádzaním pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, a to predovšetkým z hľadiska výsledkov získaných v rámci výskumu zameraného na odhaľovanie diskriminácie v pracovnej inzercii.

Úryvok z textu:
  Namiesto úvodu „Reagoval som na internetovú ponuku práce, následne som bol pozvaný na výberové konanie. Dva dni pred pohovorom so zamestnávateľom sa mi ozvali z personálneho oddelenia s tým, že po opätovnom preštudovaní mojej žiadosti o prácu sa dospelo k názoru, že som na ponúkanú prácu starý, pretože vekový priemer zamestnancov je 19 rokov, zatiaľ čo ja mám 45. Keď som namietal, prečo ma zamestnávateľ takto posudzuje, hoci ešte nepozná moju odbornú spôsobilosť, bolo mi poved
MENU