Nájdené právne články pre výraz: právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
87 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimíra Žofčinová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku zameriavame pozornosť na dôležitosť dodržiavania ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnej nestabilite na trhu práce, v čase úpadku morálnych hodnôt a nerešpektovania prírodných a ekonomických zákonitostí v ľudských aktivitách, čo veľmi nepriaznivo dopadá na sociálnu situáciu bežných ľudí. Aj keď chudoba je zvyčajne spájaná s trhom práce, chudobní sú nielen nezamestnaní, ale aj rodiny a domácnosti s ekonomicky aktívnymi, ale nízko odmeňovanými členmi. V predkladanom príspevku sa autorka zamyšľa, že v súčasnosti „byť zamestnaný neznamená nebyť chudobný“.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasné zmeny spoločensko-ekonomickej reality výrazne zasahujú do kvality života spoločnosti i jednotlivcov a ovplyvňujú pôsobenie a aktivity aj ďalších aktérov trhu práce a kapitálu. Popri už existujúcich problémoch v oblasti sociálnych istôt obyvateľstva bez participácie na tvorbe nových hodnôt, či zamestnancov vo výrobe, sa objavujú stále nové sociálne riziká a svojím charakterom dokonca formujú nové ohrozené cieľové skupiny (napr. ľudia s plnohodnotnými pracovnými úväzkami
Autor: Mgr. Denisa Nevická
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok je venovaný súčasnému fenoménu výkonu závislej práce v mieste bydliska zamestnanca najmä s ohľadom na nastupujúcu generáciu Z a jej očakávania od trhu práce. Autorka sa zaoberá právami a povinnosťami, ktoré vznikajú zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi pri výkone práce doma či prostredníctvom telefonického zariadenia, ako aj práce na miestne ktoré si zamestnanec zvolí. Následne autorka uvedené odlišnosti výkonu práce v režime „home office“ komparuje s výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa v jeho priestoroch a zaoberá sa úvahou, či sú v prípade výkonu práce doma dodržané vybrané ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 HOME OFFICE A GENERÁCIA Z – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 1.1 Domácka práca a telepráca Prácu, ako formu ľudskej činnosti, možno vykonávať v pracovnoprávnych vzťahoch prostredníctvom pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo pracovnoprávnom vzťahu založenom niektorým z typov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pojem pracovnoprávne vzťahy nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky legálnu definíciu. Teória práva rozlišuje pre vymedzenie pojmu pracovnoprá
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Osobitné úpravy umožňujúce odvolania osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov a zákaz diskriminácie. Dôkazné bremeno orgánu verejnej moci pri odvolaní osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov.

Úryvok z textu:
Osobitná právna úprava štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície upravená zákonom č. 73/1998 Z. z. rovnako umožňuje odvolanie z funkcie bez uvedenia dôvodov, keď podľa § 33 ods. 3 a 4 citovaného zákona vymenovaním do funkcie sa obsadzujú funkcie nadriadených v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Policajt, ktorý bol vymenovaný do funkcie v priamej riadiacej pôsobnosti ministra,
Autor: JUDr. Jozef Greguš PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou platenej dovolenky. V úvode svojho článku objasňuje právny rámec, charakteristiku a účel platenej dovolenky. V spojitosti s týmto pracovnoprávnym inštitútom autor analyzuje problematiku vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky v kontexte judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Zákonníka práce. V závere článku autor predostiera náčrt súladnosti slovenskej právnej úpravy dovolenky s právnym názorom, ktorý je obsiahnutý v analyzovaných rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne predpisy v zásade upravujú každý aspekt ľudskej existencie. Výnimkou nie sú ani pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú na zabezpečovanie základných životných potrieb každého zamestnanca. Právne predpisy každého demokratického štátu okrem vzniku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu závislej práce, práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa musia upravovať aj základné právo každého zamestnanca, ktorým je právo na odpočinok po vykonanej práci. Toto základné právo vychádza z p
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku venuje výkladu niektorých ustanovení dotýkajúcich sa problematiky čerpania dovolenky za kalendárny rok a navrhuje ich možné riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo patrí medzi tie právne odvetvia slovenského právneho poriadku, ktoré nemôžeme zaradiť ani medzi súkromnoprávne a ani medzi verejnoprávne odvetvia Ide o špecifické právne odvetvie, ktoré vykazuje znaky oboch typov právnych odvetví a o to dôležitejšie je zaoberanie sa analýzou konkrétnych pracovnoprávnych inštitútov. Tie totiž pri ich aplikácii v praxi ovplyvňujú veľké množstvo subjektov, ktoré vstupujú do pracovnoprávnych vzťahov. Totiž, to ako sa vykladá konkrétne us
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kľúčovými zmenami v právnej úprave realizácie koaličnej slobody v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj modelovými príkladmi zneužívania práv, vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Ponúka analýzu a úvahu autora nad zmenami, ktoré zaviedla novelizácia Zákonníka práce prostredníctvom zákona č. 257/2011 Z.z. Poukazuje na zásahy do úpravy koaličnej slobody, použitím obmedzujúcich podmienok existencie a činnosti odborových organizácií u zamestnávateľa. Analyzuje možný nesúlad zavedených zmien s ústavnou a medzinárodnoprávnou úpravou kolektívnych práv zamestnancov. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie Slovenskej republiky pozostáva z okruhu právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy pri realizácii ľudskej práce. Tieto vzťahy vznikajú a realizujú sa medzi subjektmi - nositeľmi práv a povinností, ktoré im z týchto právnych noriem vyplývajú. Rozoznávame niekoľko subjektov a to zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia (organizácie) zamestnávateľov a štát, ktorý vstupuje do týchto vzťahov prostredníctvom p
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje aktuálnym ústavnoprávnym otázkam pracovného práva so zreteľom na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky( ďalej len „ústavný súd“). Vychádza z toho, že problematika ochrany základných práv a slobôd tvoriacich obsah pracovných vzťahov je štandardnou súčasťou rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak v konaní o sťažnostiach, ako aj v konaní o súlade právnych predpisov. Dôsledky liberalizácie pracovného práva sa prejavujú v obsahoch sťažností fyzických osôb podávaných podľa čl. 127 ods. 1 ústavy najmä tým, že sťažovatelia sa čoraz častejšie domáhajú ochrany svo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Liberalizácia pracovného práva, ktorej začiatky siahajú do 90. rokov minulého storočia, vyústila prijatím „nového“ Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 s výnimkou niektorých ustanovení(§ 5 ods. 2 až 5 a § 241 až §250), ktoré nadobudli účinnosť až vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie; Zákonník práce bol dosiaľ novelizovaný 18- krát. Súčasne so Zákonníkom práce bola prijatá aj všeobecná právna
Autor: Mgr. Katarína Králiková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Pracovný pomer bol v predchádzajúcich rokoch v centre záujmu slovenskej pracovnoprávnej literatúry. Slovenská pracovnoprávna literatúra pracovný pomer vždy považovala za základnú pracovnoprávnu kategóriu, za centrálny právny pojem pracovného práva.[1] Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorého právna úprava predstavuje jadro pracovného pomeru. Je to najtypickejší a najčastejší pracovnoprávny vzťah, prostredníctvom ktorého prevažná časť občanov realizuje ústavné právo na prácu.[2] Autorka článku si túto tému vybrala z dôvodu aktuálnosti problematiky skončenia pracovného pomeru ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pracovný pomer bol v predchádzajúcich rokoch v centre záujmu slovenskej pracovnoprávnej literatúry. Slovenská pracovnoprávna literatúra pracovný pomer vždy považovala za základnú pracovnoprávnu kategóriu, za centrálny právny pojem pracovného práva.[1] Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorého právna úprava predstavuje jadro pracovného pomeru. Je to najtypickejší a najčastejší pracovnoprávny vzťah, prostredníctvom ktorého prevažná časť občanov realizuje ústavné práv
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je pokusom pri listovaní a čítaní Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na základe náhodného výberu jej niektorých článkov položiť otázky, vysloviť komentáre a poznámky týkajúce sa ich znenia. Krátke úvahy sú venované nielen pôvodnému textu ústavy, ale aj jeho zmenám, resp. hodnoteniu častí ústavnej úpravy na pozadí dvadsaťročných skúseností.

Úryvok z textu:
  Známy francúzsky spisovateľ Herni Stendahl si údajne každé ráno, pred tým, ako začal písať, prečítal zopár ustanovení Občianskeho zákonníka, Code Civil z roku 1804, aby „sa naladil“ na písanie a aby sa inšpiroval presnými formuláciami a štýlom právnického jazyka.[1] Ústava nie je dogma, nie je posvätná. Vznikla v určitej historickej situácii, prechádza vývojom a zmenami, niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Každý deň čítame Ústavu Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Ak
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 27.9.2019 bol podaný do podateľne Národnej rady SR návrh poslancov Dušana TITTELA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1716).

Úryvok z textu:
Dňa 27.9.2019 bol podaný do podateľne Národnej rady SR návrh poslancov Dušana TITTELA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1716). Podstata navrhovanej zmeny právnej úpravy: Navrhuje sa zmena v § 4 ods. 3 písm. a) Zákona o športe, kde sa navrhujú vypustiť slová „ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce”, čím sa predkladateľ zákona snaží d
MENU