Nájdené právne články pre výraz: právo na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11483 dokumentov
18829 dokumentov
26906 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike súdnej ochrany práv a nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Autor sa zaoberá problematikou právnej úpravy procesnej ochrany týchto práv z pohľadu Civilného sporového poriadku, pričom poukazuje na osobitosti riešenia sporov v oblasti pracovného práva z dôrazom na špecifické postavenie subjektov individuálnych pracovnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo je vzhľadom na svoje hlavné funkcie a vlastnosti často vyčleňované zo súkromnoprávnych disciplín. Východiskom pre tieto úvahy je univerzálne prijímaný názor, že pracovné právo má sčasti súkromnoprávny a sčasti verejnoprávny charakter. Takmer jednotne prevláda axióma, že pri úprave pracovnoprávnych vzťahov dochádza k špecifickej integrácii súkromnoprávnej a verejnoprávnej metódy. V intenciách teórie kombinovania súkromnoprávnych a verejnoprávnych elementov pri reg
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti poskytuje ochranu základným práva a slobodám fyzických osôb a právnických osôb. Túto ochranu poskytuje uvedeným subjektom v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Neoddeliteľnou súčasťou základných práv je právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces garantovaný v čl. 46 ods. 1 ústavy a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo na spravodlivý proces v právnom poriadku v Slovenskej republike požíva ústavnoprávnu ochranu už vyše 20 rokov. Jedným z inštitucionálnych nositeľov jeho garancie je aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Ústavnoprávny základ práva na spravodlivý proces tvorí: 1. Listina základných práv a slobôd uvedená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje negatívnemu javu nečinnosti verejnej správy, pričom si všíma predovšetkým ústavnoprávne východiská tohto fenoménu, v tomto prípade vyjadrené v článku 1 ods. 1 a článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Následne na to sa venuje vzťahu zákona o súdoch, Občianskeho súdneho poriadku a Správneho poriadku v otázke vytvorenia všeobecného zákonného splnomocnenia na vykonanie konania orgánom v konkrétnej veci, pre ktorú ale osobitný zákon nestanovuje vecnú príslušnosť na konanie konkrétneho orgánu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nečinnosť verejnej správy[1] ako „nezákonný postup, ktorý spočíva v pasívnom správaní v situácii, keď zákon predpisuje aktívne konanie“,[2] ako aj prípadné prieťahy v jej konaní predstavujú v ostatnom období skutočne mimoriadne často skloňované termíny, ktorými sa zaoberajú mnohí teoretici, ale aj právna prax či masmédiá, prípadne sú oba tieto fenomény predmetom bežných diskusií, pretože vyvierajú z bežného života osôb. Tieto dva
Autor: Mgr. Vladimír Sedliak
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodovanie o trovách konania je neoddeliteľnou súčasťou civilného súdneho konania. Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej praxi zaoberá problematikou náhrady trov konania iba výnimočne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti náhrady trov konania so zameraním sa na trovy právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
  1. PRÁVNO-TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NÁHRADY TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA Trovy konania do ktorých zaraďujeme aj trovy právneho zastúpenia tvoria nezanedbateľnú položku v konaniach pred súdmi. V závislosti od dĺžky a hodnoty sporu sa trovy konania môžu vyšplhať až k žalovanej istine sporu, prípadne ju aj presiahnuť. V prípade zaviazania strany súdom k náhrade aj trov protistrany predstavuje táto povinnosť značnú zaťaž pre stranu v spor
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR

Úryvok z textu:
Už sme si po­ma­ly zvyk­li na to, že naj­mä v slo­ven­skej mien­kot­vor­nej tla­či sa po­jem práv­ny štát vy­kla­dá rôz­nym spô­so­bom. Dô­ka­zom to­ho je nap­rík­lad Den­ník N, kto­rý dňa 06.03.2020 na stra­ne 3 ve­no­val po­zor­nosť vý­sled­kom parla­men­tných vo­lieb, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li dňa 29.02.2020 s náz­vom „Vý­me­ny no­mi­nan­tov Fi­ca a Dan­ka potr­va­jú me­sia­ce“, kto­rú spra­co­val re­por­tér Mi­ro Kern (šef­re­dak­tor Ma­túš Kos­tol­ný). Slo­ven­ské ús­lo­vie ho­vo­rí
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodcovské konanie patrí k tzv. alternatívnym spôsobom riešenia sporov. Predstavuje alternatívu k riešeniu sporov prostredníctvom konania na súde. Rozhodcovské konanie má mnohé výhody - ako najčastejšie sa uvádzajú rýchlosť konania, s ktorou je spojená aj menšia finančná náročnosť, neformálnosť, neverejnosť a jednoduchá vymožiteľnosť.1 Dohoda, na základe ktorej zmluvné strany súhlasia, že ich spory sa budú riešiť prostredníctvom rozhodcovského konania, zároveň znamená, že tie
Autor: doc. JUDr. Martina Jánošíková Ph.D.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ členských štátov sú dôkazom toho, že nie je možné nájsť jeden správny model vzťahu ústavného súdu k právu Únie. Každý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ čl
Autor: JUDr. Matúš Jakub
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zameriavam na sudcovskú etiku, a jej vnímanie spoločnosťou. Vo vedomí Slovenskej spoločnosti rezonuje názor, ktorý by sa dal označiť ako zlý a s negatívnym výhľadom. Slovenská spoločnosť vníma sudcov ako chronických porušovateľov zákona. Ale je to skutočne tak, alebo je to iba hlas neúspešných strán na konania súde? Alebo je to tiež dôsledok snahy určitých skupín získavať určitých sudcov na svoju stranu a všetko zakrývať rúškom zákonnosti? Toto vnímanie morálnosti sudcov a dôveryhodnosti súdov je často ovplyvňované aj snahami médií o získavanie senzácií, preto často použív ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výňatok z ústavy Slovenskej Republiky1 Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Čl. 47 (3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní. Je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou kódexu. Etický kódex nemajú ani anglickí, ani nemeckí sudcovia. Zo severských krajín sú to len Dáni, z južných krají
Autor: prof. JUDr. Pavol Kubíček CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už dlhšie sa pripravovala nová právna úprava rozhodcovského konania, ktorá mala nadobudnúť účinnosť v roku 2010. Bola to príležitosť na to, aby právnická obec, ale aj širšia verejnosť posúdili klady a zápory doterajšej právnej úpravy a svojimi návrhmi predišli zbytočným chybám, ktoré deformujú a degradujú rozhodcovské konanie v obchodných vzťahoch. Pri formulácii v predchádzajúcej právnej úprave §12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (zák. č. 244/2014 Z. z), ktorý umožňoval právnickej osobe na základe tohto zákona a na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, odborná verejn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Už dlhšie sa pripravovala nová právna úprava rozhodcovského konania, ktorá mala nadobudnúť účinnosť v roku 2010. Bola to príležitosť na to, aby právnická obec, ale aj širšia verejnosť posúdili klady a zápory doterajšej právnej úpravy a svojimi návrhmi predišli zbytočným chybám, ktoré deformujú a degradujú rozhodcovské konanie v obchodných vzťahoch. Pri formulácii v predchádzajúcej právnej úprave §12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (zák. č. 244/2014 Z. z), ktorý umožň
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Účelom tohto príspevku je poukázať na určité zaujímavé tendencie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach súvisiacich s rozhodcovským konaním a rozvinúť myšlienky, ktoré už autor týchto riadkov načrtol v rámci internetovej diskusie. Zameriame sa pritom na podmienky a rozsah prieskumnej právomoci ústavného súdu vo vzťahu ku konaniam súvisiacim s rozhodcovským konaním.

Úryvok z textu:
Účelom tohto príspevku je poukázať na určité zaujímavé tendencie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach súvisiacich s rozhodcovským konaním a rozvinúť myšlienky, ktoré už autor týchto riadkov načrtol v rámci internetovej diskusie.[1] Zameriame sa pritom na podmienky a rozsah prieskumnej právomoci ústavného súdu vo vzťahu ku konaniam súvisiacim s rozhodcovským konaním. I.    Rozhodcovské konanie a právo na súdnu a inú právnu ochranu Pred
MENU