Nájdené právne články pre výraz: právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

80 dokumentov
346 dokumentov
279 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Eva Vondráková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Významným momentom slovenského sociálneho a právneho poriadku bola ratifikácia Revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy v roku 2009 (pozri k tomu Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej charty /revidovanej/).

Úryvok z textu:
Významným momentom slovenského sociálneho a právneho poriadku bola ratifikácia Revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy v roku 2009 (pozri k tomu Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej charty /revidovanej/). Tento významný medzinárodnoprávny dokument nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. júna 2009. Vo vzťahu k problematike liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov a pracovného práva v slovenskom právnom
Autor: JUDr. Martin Ribár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok popisuje skutočné podmienky v celách policajného zaistenia ako aj spôsob nakladania s osobou, ktorá je v nej umiestnená.

Úryvok z textu:
Na úvod by som chcel uviesť môj osob­ný pos­treh aké­ho­si no­to­ric­ké­ho slo­ven­ské­ho pra­vid­la, že v na­šich po­me­roch sa po­da­rí ot­vo­riť od­bor­nú dis­ku­siu na za­ned­bá­va­nú té­mu až vte­dy, keď sa sta­ne ne­ja­ká ľud­ská tra­gé­dia. Na­koľ­ko ot­vo­re­nie od­bor­nej dis­ku­sie na té­mu ľud­skej dôs­toj­nos­ti v CPZ a väz­be je na­priek me­dia­li­zo­va­ným ľud­ským tra­gé­diám stá­le spo­chyb­ňo­va­né a do­kon­ca iro­ni­zo­va­né, bol by som veľ­mi rád, ke­by aj ten­to člá­nok (h
Autor: doc. JUDr. Branislav Fábry PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Uprostred vesmíru sa stretnú dve planéty. Jedna z nich sa udivene pýta druhej: „Nevyzeráš veľmi dobre. Čo sa ti stalo?“ Druhá planéta odpovedá: „Ale, chytila som homo sapiens!“

Úryvok z textu:
(1) Uprostred vesmíru sa stretnú dve planéty. Jedna z nich sa udivene pýta druhej: „Nevyzeráš veľmi dobre. Čo sa ti stalo?“ Druhá planéta odpovedá: „Ale, chytila som homo sapiens!“ Človek a ďalšie živé bytosti v právnom systéme Pri diskurze právnikov, etikov, lekárov a iných špecializácií sa pravidelne objavuje jeden zásadný problém. Tým problémom je samotný človek. Zatiaľ čo sa pojem človek v bioetických diskusiách dostáva do centra pozornosti, v právnom poriadku nezískal také ús
Autor: JUDr. Mário Ernest
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Printové i internetové média takmer každodenne okrem bežných spravodajských informácií rôzneho druhu a kvality prinášajú i kresby či koláže, ktoré vtipným a satirickým spôsobom popisujú spoločenské dianie, aktuálne politické udalosti a kroky konkrétnych osôb. V tomto podaní to nie je len prosté odovzdanie informácie, ale trefné a výstižné opísanie spoločenskej reality a často krát priamo kritika politikov, či inak verejne činných osôb. Takáto karikatúra tak v celom rozsahu spĺ
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na priaznivé životné prostredie patrí medzi základne práva človeka. V právnom poriadku Slovenskej republiky je toto právo zakotvené v dvoch ústavných dokumentov, a to v Ústave Slovenskej republiky a Ústavnom zákone, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. Na realizáciu tohto práva a jeho garanciu, ústavodarca v oboch prípadov vyžaduje zákonnú úpravu. Teda ústavná úprava tohto práva je len vo forme určitého cieľa bez možnosti domáhať sa tohto práva priamo z ústavy. Víziou do budúcnosti je zakotvenie práva na priaznivé životné prostredie v ústave vo forme legislatívneho maxima, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súčasnosti, teda v dobe globálneho otepľovania, znečisťovania ovzdušia, obrovskej produkcie odpadu každého druhu, hluku z motorových vozidiel a pracovných strojov, prachu, vibrácií, výrubov lesov, teda v čase keď dochádza k poškodzovaniu a znehodnocovaniu životného prostredia, veľmi vystupuje do popredia, a stáva sa aktuálnou otázka ochrany životného prostredia, a v súvislostí s tým ústavou garantované právo na priaznivé životné prostredie. Právo na priaznivé životné prostredie je zakot
Autor: JUDr. Marián Ďurana PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkou ochrany osobnostných práv spätých s fyzickou osobou v súvislosti s právom na ochranu súkromia a s tým spojenú ochranu osobných údajov. Osobitne poukazuje na právo na zabudnutie v súvislosti s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.

Úryvok z textu:
Ochrana osobnosti obsiahnutá v § 11 až § 16 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník) nadväzuje na právne predpisy vyššej právnej sily a to najmä na právnu úpravu vyplývajúcu z medzinárodných dohovoroch o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. na Všeobecnú deklaráciu ľudských) ako aj na ústavný zákon č. 461/1992 Zb. v platnom znení (ďalej len Ústava) ako je napr. čl. 12, čl. 15 čl. 22 Ústavy a iné právne predpisy upravujúce základné ľuds
Autor: JUDr. Lenka Freel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Monitorovanie a kontrola elektronickej pošty zamestnancov zo strany zamestnávateľa je diskutovanou problematikou nielen na Slovensku, ale i na európskej úrovni a to z dôvodu čoraz vyššieho využívania elektronickej pošty a internetu. Autorka v príspevku spracovala aktuálnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa dotýka danej problematiky a jej dopad na právnu úpravu v rámci Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kontrolu korešpondencie zamestnancov možno vnímať z dvoch strán a dvoch perspektív. Na jednej strane stoja zamestnávatelia, ktorí tvrdia, že zamestnanci používajú pracovné počítačové a sieťové zariadenia, ktoré sú výslovne určené na výkon práce a z tohto dôvodu majú teda právo na ich monitorovanie. Dôvodom je jednak kontrola skutočného výkonu práce zamestnávateľmi, ale zároveň aj prevencia pred porušovaním mlčanlivosti poprípade poškodzovania dobrého mena zamestnávateľa. Na druhej
Autor: Bc. Maroš Gondek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nedávno došlo v Spojených štátoch amerických k vyvrcholeniu niekoľko mesačného sporu, dôsledkom ktorého bolo zrušenie ochrannej známky REDSKINS, a to z dôvodu, že predmetná ochranná známka znevažuje pôvodných obyvateľov Ameriky. Práve týmto sa zaoberá prvá časť tohto príspevku, ktorá poukazuje aj na obdobné rozhodnutia. Druhá časť článku poukazuje na právne predpisy SR použiteľné v danej situácii, ako aj na judikatúru Súdneho dvora EÚ v obdobných veciach.

Úryvok z textu:
1. Úvod „Sme presvedčený, že znova zvíťazíme a rozhodnutie Patentového úradu bude v odvolacom konaní zmenené.“[1] Práve tento citát je obsiahnutý v z oficiálnom stanovisku klubu Washington Redskins k rozhodnutiu Patentového úradu (The United States Patent and Trademark Office), ktorým bolo zrušených 6 ochranných známok obsahujúcich pojem REDSKINS. Ako vyplýva z tohto stanoviska, predstavitelia klubu sa s rozhodnutím Patentového úradu, nemienia zmieriť. Ako je zrejmé z príspevku M
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Volič má vo volebnej kampani právo na informácie o kandidujúcich politických stranách, ale aj právo na informácie o jednotlivých kandidátoch. Informácie, ktoré volič dostane vo volebnej kampani vplývajú na jeho volebné rozhodnutie, preto by mali byť úplné, korektné a objektívne. Vo volebnej kampani právo voliča na informácie prevažuje nad právom kandidátov na ochranu ich súkromia, ktorí ich zapojením do verejného života znášajú zvýšený záujem o ich osobu a o ich verejný, ale aj súkromný život.

Úryvok z textu:
  Úvod Význam volieb v demokratickej spoločnosti je zrejmý. Od základnej funkcie volieb, a to vytvorenia politickej reprezentácie v politických ústavných orgánoch a ich legitimizovaniu na výkon moci na vopred stanovený čas, možno odvodiť aj niekoľko ďalších funkcií volieb v demokratickej spoločnosti. Je to nepochybne aj funkcia volieb smerujúca k zapojeniu občanov, od ktorých pochádza všetka moc, do verejného života a do rozhodovania o jeho formovaní. Najvypuklejšie sa aktivizácia obč
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Účinná ochrana osobnostných práv občanov, ktorá spočíva najmä v garantovaní práva na ochranu osobnosti a v zabezpečení efektívnych právnych prostriedkov jeho ochrany, je záujmom každého demokratického právneho štátu. Osobnostné práva sú práva, ktoré chránia integritu človeka bez ohľadu na jeho vek, duševnú a intelektuálnu vyspelosť, vierovyznanie, národnostnú a etnickú príslušnosť, spoločenské postavenie, hmotné zabezpečenie. Ide o nehmotné nemajetkové hodnoty, chránené normami tak súkromného práva, ako aj verejného práva. Autor sa v príspevku zaoberá problematikou občianskoprávnej ochrany oso ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na ochranu osobnosti, resp. tzv. osobnostné práva sú neoddeliteľnou súčasťou odvetvia občianskeho práva a ich právna úprava je obsiahnutá najmä v ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Občianskoprávna ochrana osobnosti pritom vychádza z ústavného rámca, ktorým je najmä čl. 19 Ústavy SR. Obsahom citovaného článku je ústavná garancia práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, práva na ochranu mena, ako aj práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
MENU