Nájdené právne články pre výraz: právo obete na ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym stavom de lege lata obetí trestných činov a poškodených trestným činom, a to najmä v kontexte novej právnej úpravy týkajúcej sa obetí trestných činov. Príspevok taktiež poukazuje na možné nedostatky a nedokonalosti tejto novej právnej úpravy, pričom neopomína tiež skúmanie súčasného postavenia poškodeného trestným činov v kontexte jednotlivých ustanovení Trestného poriadku. Na podklade uvedeného v závere príspevku autor formuluje návrhy de lege ferenda týkajúce sa skúmanej oblasti.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Pre označenie osoby, ktorá utrpela ujmu v súvislosti s určitým trestným činom sa v odbornej literatúre používajú najmä pojmy ako obeť trestného činu, respektíve poškodený trestným činom. Kým pojem obeť trestného činu bol v doterajšej právnej terminológii považovaný za kriminologický pojem, pojem poškodený trestným činom sa spájal takmer výlučne s trestným konaním. K zdôvodneniu použitia minulého času v predchádzajúcej vete príspevku sa dostaneme v jeho ďalších častiach. Z pohľ
Autor: JUDr. Matúš Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zákonnosť a prípustnosť výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, s dôrazom na prítomnosť psychológa alebo znalca.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Od 1. januára 2018 je v podmienkach Slovenskej republiky účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), ktorým sa vykonala úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ a smernice Rady 2004/80/ES. Cieľom zákonodarcu bolo jednoznačne vymedziť silné postavenie obete a to atribútmi, ktoré možno zjednodušene rozdeliť na morálne a právne. Je prirodzené, že účelom zákona o obetiach
Autor: JUDr. Tatiana Kanáliková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike postavenia a odškodnenia obetí trestných činov v zmysle európskych štandardov. Pozornosť sa zameriava na aktivitu Rady Európy, Európskej únie a napokon i Organizácie spojených národov v tejto oblasti. Príspevok prináša prehľad a základnú charakteristiku najvýznamnejších dokumentov prijatých na pôde uvedených subjektov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Za jeden z prejavov vývoja trestného konania v historickom kontexte, je okrem iného možné považovať postupný rozvoj a zvyšovanie úrovne práv osôb, ktoré majú účasť na trestnom konaní. Môžeme hovoriť o postupne sa zvyšujúcej garancii takýchto práv. Pokiaľ ide o obete trestných činov, teda osoby, ktoré boli spáchanými trestnými činmi zasiahnuté a boli im v tejto súvislosti spôsobené rozmanité škody, v prvopočiatkoch vývoja trestného konania sa o ich špeciálnom postavení neuvažovalo,
MENU