Nájdené právne články pre výraz: právo podnikať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

98 dokumentov
371 dokumentov
185 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia: základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe zaručeného v čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky,
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia: základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe zaručeného v čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky,
Autor: Mgr. Lajos Mészáros
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje publicizácii súkromného práva najprv vo všeobecnej rovine a ťažiskovo cez optiku rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zaoberá sa rôznymi podobami publicizácie, pričom kladie otázky, napr. či z hľadiska ústavnoprávneho, je delenie práva na súkromné a verejné vôbec potrebné. Ústavný súd je fórom, kde sú v konkrétnych prípadoch induktívne ukryté mnohé odpovede. Zaujímavými prípadmi v tomto ohľade môžu byť najmä platy sestier (PL. ÚS 13/2012), konkurenčná doložka (PL. ÚS 1/2012), nočná práca sestier (PL. ÚS 1/2012), rozhodcovské súdy (PL. ÚS 5/2015) a iné.

Úryvok z textu:
1 INTRODUCTIO Vedieť takmer všetko o niektorom širšom segmente práva je veľmi užitočné, spôsobujúce bádateľské potešenie. Povedzme vedieť všetko o nadobúdaní vlastníctva vkladom do katastra, alebo ešte lepšie o vzťahu o nadobúdaní vlastníctva vkladom do katastra a vydržaní. Dokonalým poznaním úzkeho zmysluplného celku sa dozvieme veľa o svete práva. Nazýva sa to induktívna metóda. Aj takto možno poskladať, všimnúť si a porozumieť doposiaľ skrytej širšej súvislosti. Takouto súvislosťou je
Autor: Pavol Leiner
Udalosť: Orgány obchodných spoločností.
Abstrakt: Konkurenčná činnosť je širokým, presne a špecificky nezadefinovaným pojmom, nachádzajúcim svoje uplatnenie v najrozmanitejších spoločenských vzťahoch. Pôsobí v zásadných odvetviach nevyhnutných pre realizáciu spoločensky nenahraditeľných hodnôt, ktoré zároveň determinujú svojbytnosť samotných účastníkov hospodárskej činnosti, respektíve podnikateľskej činnosti, ktorá okrem dosahovania zisku prispieva k sebarealizáciu osôb ju vykonávajúcich. Konkurencia je súperenie, súťaž, vytváranie stimulu pre rozvoj trhu a hospodárskeho prostredia. Veľmi úzko súvisí s hospodárskou súťažou a podmienkami účas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Konkurenčná činnosť je širokým, presne a špecificky nezadefinovaným pojmom, nachádzajúcim svoje uplatnenie v najrozmanitejších spoločenských vzťahoch. Pôsobí v zásadných odvetviach nevyhnutných pre realizáciu spoločensky nenahraditeľných hodnôt, ktoré zároveň determinujú svojbytnosť samotných účastníkov hospodárskej činnosti, respektíve podnikateľskej činnosti, ktorá okrem dosahovania zisku prispieva k sebarealizáciu osôb ju vykonávajúcich. Konkurencia je súperenie, súťaž, vytv
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí, dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena
Autor: JUDr. Martina Tekeliová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Abstrakt: Zákaz konkurencie ako právny inštitút v sebe spája súkromnoprávny aj verejnoprávny aspekt. Napriek uvedenému ide predovšetkým o súkromnoprávny inštitút. Obchodno-právna prax ešte nedala jednoznačné stanovisko k charakteru právnej úpravy zákazu konkurencie, z hľadiska kogentnosti či dispozitívnosti právnej normy. Výrazová rozmanitosť právnej úpravy zákazu konkurencie v Obchodnom zákonníku vynára úvahy o možnom terminologickom spresnení a zjednotený tejto právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1.     Obchodnoprávne aspekty zákazu konkurencie V práve obchodných spoločností má už tradične svoje miesto právny inštitút zákazu konkurencie. Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach výslovne upravuje tento inštitút, a to jednak všeobecne pre všetky formy obchodných spoločností, a jednak osobitne pre každú formu obchodnej spoločnosti a družstvo. Pojem zákaz konkurencie je vymedzený personálne aj vecne. Pojem „zákaz konkurencie“ doslovne znamená „zák
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Právo – obchod - ekonomika
Abstrakt: Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre , ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vzťahu medzi daňovým subjektom a správcom dane prevláda (Ferrazzini c. Taliansko, rozsudok z 12.júla 2001). Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre[1], ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vz
Autor: Mgr. Jana Gabrielová
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematike pracovnej migrácie, ktorá je jedným z dôsledkov liberalizácie pracovného trhu. Slobodný pohyb osôb ako jedna zo základných slobôd umožňuje občanom Európskej únie sa slobodne pohybovať v jej rámci z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. V ďalšej časti sa článok zameriava na sieť Európskych služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko).

Úryvok z textu:
Úvod V posledných rokoch sa na Slovensku téma medzinárodnej migrácie častejšie otvára v súvislosti s liberalizáciou európskeho pracovného trhu aj pre Slovensko. Globalizácia pracovného trhu a zmena politických opatrení pre Slovensko spôsobili nárast počtu ľudí, ktorí svoje uplatnenie hľadajú v inej európskej krajine. Voľný pohyb osôb Voľný pohyb pracovných síl je jedným zo základných princípov slobody v rámci EÚ. Ďalej sem patria sloboda pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Čle
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Príspevok sa venuje aktuálnym ústavnoprávnym otázkam pracovného práva so zreteľom na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky( ďalej len „ústavný súd“). Vychádza z toho, že problematika ochrany základných práv a slobôd tvoriacich obsah pracovných vzťahov je štandardnou súčasťou rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak v konaní o sťažnostiach, ako aj v konaní o súlade právnych predpisov. Dôsledky liberalizácie pracovného práva sa prejavujú v obsahoch sťažností fyzických osôb podávaných podľa čl. 127 ods. 1 ústavy najmä tým, že sťažovatelia sa čoraz častejšie domáhajú ochrany svo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Liberalizácia pracovného práva, ktorej začiatky siahajú do 90. rokov minulého storočia, vyústila prijatím „nového“ Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 s výnimkou niektorých ustanovení(§ 5 ods. 2 až 5 a § 241 až §250), ktoré nadobudli účinnosť až vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie; Zákonník práce bol dosiaľ novelizovaný 18- krát. Súčasne so Zákonníkom práce bola prijatá aj všeobecná právna
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Primárne otázky, ktoré si musia tvorcovia stanov OZ nielen v športe klásť, sú - odkiaľ môže získať a najčastejšie i bude získavať športová organizácia - občianske združenie v podmienkach Slovenskej republiky príjmy na svoju činnosť? Aký budú mať charakter z hľadiska nielen daňového práva? A môže správna a precízna formulácia znenia stanov občianskeho združenia pozitívne ovplyvniť, t.j. legálne znížiť výšku napr. daní, ktoré bude združenie musieť platiť zo svojich príjmov v prospech štátu?

Úryvok z textu:
Právo združovať sa a ekonomické aktivity Primárne otázky, ktoré si musia tvorcovia stanov OZ nielen v športe klásť, sú - odkiaľ môže získať a najčastejšie i bude získavať športová organizácia - občianske združenie v podmienkach Slovenskej republiky príjmy na svoju činnosť? Aký budú mať charakter z hľadiska nielen daňového práva? A môže správna a precízna formulácia znenia stanov občianskeho združenia pozitívne ovplyvniť, t.j. legálne znížiť výšku napr. daní, ktoré bude združenie musieť pl
MENU