Nájdené právne články pre výraz: právo svedka odoprieť výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
10 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Výsluch svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov, ktorý môže orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania a súd v rámci konania súdneho vykonať, aby tak mohol byť naplnený hlavný predmet trestného konania deklarovaný v § 1 Trestného poriadku. V súlade s ust. § 119 ods. 1 Trestného poriadku musí byť každý dôkazný prostriedok získaný podľa zákona a zároveň striktne podľa zákona aj vykonaný. Napriek zákonným limitom, ktoré upravujú tento procesný úkon a rozvíjajúcej sa judikatúre reflektujúcej na dané prípady je možné konštatovať, že naďalej sa pri predmetnom inštitúte vys ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod  Výsluch svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov, ktorý môže orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania a súd v rámci konania súdneho vykonať, aby tak mohol byť naplnený hlavný predmet trestného konania deklarovaný v § 1 Trestného poriadku. V súlade s ust. § 119 ods. 1 Trestného poriadku musí byť každý dôkazný prostriedok získaný podľa zákona a zároveň striktne podľa zákona aj vykonaný. Napriek zákonným limitom, ktoré upravujú tento procesný
Autor: Mgr. Gabriel Závodský
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickým ako aj súčasným vymedzením problematiky zákazu sebaobviňovania a jeho aplikáciou v rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Pr­vú zmien­ku o zá­ka­ze se­baob­viňova­nia (lat. ne­mo te­ne­tur se ip­sum ac­cu­sa­re) náj­de­me už v Tal­mu­de - ju­dais­tic­kom ná­božen­skom texte, v kto­rom sa pí­še “nik­to nes­to­jí člo­ve­ku bližšie, než on sám se­be, a nik­to sám zo se­ba ne­ro­bí zločin­ca.” Nep­la­tí však, že tá­to zá­sa­da je od do­by Tal­mu­du všeo­bec­ne pri­jí­ma­ná a ak­cep­to­va­ná. Dô­ka­zom je pri­ja­tie tvz. in­kvi­zičnej pro­ce­dú­ry v 13. sto­ročí náš­ho le­to­počtu v rám­ci kto­rej sa priz­na­nie vy­n
Autor: Mgr. Gabriel Závodský
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Prá­vo obvineného alebo svedka od­oprieť vý­po­veď, povinnosť poučiť tieto osoby o ich práve odoprieť výpoveď, dôvody odopretia výpovede a jeho následky.

Úryvok z textu:
Pr­vú zmien­ku o zá­ka­ze se­baob­viňova­nia (lat. ne­mo te­ne­tur se ip­sum ac­cu­sa­re) náj­de­me už v Tal­mu­de - ju­dais­tic­kom ná­božen­skom texte, v kto­rom sa pí­še “nik­to nes­to­jí člo­ve­ku bližšie, než on sám se­be, a nik­to sám zo se­ba ne­ro­bí zločin­ca.” Nep­la­tí však, že tá­to zá­sa­da je od do­by Tal­mu­du všeo­bec­ne pri­jí­ma­ná a ak­cep­to­va­ná. Dô­ka­zom je pri­ja­tie tvz. in­kvi­zičnej pro­ce­dú­ry v 13. sto­ročí náš­ho le­to­počtu v rám­ci kto­rej sa priz­na­nie vy­n
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Treba podľa nás súhlasiť s názorom, že „aj keď prax preukazuje niečo iné, predmetom a úlohou prípravného konania podľa zámerov rekodifikácie Trestného poriadku v roku 2005 nemalo byť vykonávanie dôkazov, často aj opakovane (pred vznesením obvinenia a po ňom). Rekodifikácia mala priniesť zjednodušenie a zrýchlenie prípravného konania, ktoré pred rokom 2005 prebiehalo tak, že v rámci vyšetrovania bolo vykonané úplne celé dokazovanie, ktoré sa znovu zopakovalo v konaní pred sú
Autor: JUDr. Matúš Harkabus
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok pokračuje a uzatvára polemiku na tému páchateľa trestného činu ako svedka vo svojej vlastnej trestnej veci

Sprievodný text: Či­ta­te­lia por­tá­lu www.prav­ne­lis­ty.sk a www.ucps.sk sa mô­žu už is­tý čas za­obe­rať po­le­mi­kou me­dzi mnou a JUDr. Pet­rom Šam­kom tý­ka­jú­cou sa vý­po­ve­de pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu ako sved­ka oh­ľad­ne toh­to tres­tné­ho či­nu a mož­né­ho je­ho pos­ti­hu pre trest­ný čin kri­vej vý­po­ve­de, ak oh­ľad­ne toh­to svoj­ho tres­tné­ho či­nu vy­po­ve­dá nep­rav­di­vo. Z do­te­raz uve­rej­ne­ných prís­pev­kov je pod­ľa môj­ho ná­zo­ru zrej­mý od­liš­ný fi­lo­zo­fic­ko – práv­ny náh­ľad mňa a JUDr. Pet­ra Šam­ka na uve­de­né práv­ne prob­lé­my. Nie je mo­jou am­bí­ciou pres­vied­čať za kaž­dú ce­nu auto­ra ale­bo od­bor­nú ve­rej­nosť o „svo­jej prav­de“. Cie­ľom mo­jich pred­chá­dza­jú­cich prís­pev­kov bo­lo skôr po­núk­nuť al­ter­na­tív­ny poh­ľad v tej­to ob­las­ti a kri­ti­ku do­te­raj­šej praxe a ju­di­ka­tú­ry v SR. Pô­vod­ne som už ne­mal v úmys­le po­le­mi­ku me­dzi na­mi dvo­mi ďa­lej roz­ví­jať. Vzhľa­dom však na os­tat­ný prís­pe­vok JUDr. Pet­ra Šam­ka k tej­to té­me uve­rej­ne­ný na strán­ke- http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a195-nie­kol­ko-dal­sich-poz­na­mok-k-vy­kla­du-poj­mu-sve­dok-a-k-to­mu-ci-pa­cha­tel-mo­ze-byt-sved­kom-vo-svo­jej-vlas­tnej-tres­tnej-ve­ci - dňa 04. 01. 2013 som sa však roz­ho­dol rea­go­vať. Cie­ľom môj­ho sú­čas­né­ho (ve­rím, že struč­nej­šie­ho) textu bu­de zod­po­ve­dať otáz­ky, kto­ré mi autor im­pli­cit­ne ale­bo ot­vo­re­ne po­lo­žil v ozna­če­nom prís­pev­ku a po­núk­nuť vy­svet­le­nia k niek­to­rým prob­le­ma­tic­kým čas­tiam do­te­raj­šej po­le­mi­ky. Ta­kis­to mám v úmys­le rea­go­vať na niek­to­ré tvr­de­nia JUDr. Pet­ra Šam­ka, kto­ré mo­je ar­gu­men­ty úče­lo­vo sta­va­jú do ab­sur­dnej po­lo­hy a im­pli­ku­jú zá­ve­ry, o kto­rých som nik­dy či­ta­te­ľa nep­res­vied­čal. Zá­ro­veň však chcem na­šu po­le­mi­ku obo­ha­tiť niek­to­rý­mi ďal­ší­mi my­šlien­ka­mi.

Úryvok z textu:
Či­ta­te­lia por­tá­lu www.prav­ne­lis­ty.sk a www.ucps.sk sa mô­žu už is­tý čas za­obe­rať po­le­mi­kou me­dzi mnou a JUDr. Pet­rom Šam­kom tý­ka­jú­cou sa vý­po­ve­de pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu ako sved­ka oh­ľad­ne toh­to tres­tné­ho či­nu a mož­né­ho je­ho pos­ti­hu pre trest­ný čin kri­vej vý­po­ve­de, ak oh­ľad­ne toh­to svoj­ho tres­tné­ho či­nu vy­po­ve­dá nep­rav­di­vo. Z do­te­raz uve­rej­ne­ných prís­pev­kov je pod­ľa môj­ho ná­zo­ru zrej­mý od­liš­ný fi­lo­zo­fic­ko – práv­ny
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právom svedka odmietnuť vypovedať v rámci vyšetrovania drogových trestných činov v prípade, ak svedok drogy od páchateľa kupoval, alebo čo i len bezplatne dostal.

Úryvok z textu:
Prá­vo kaž­dé­ho na neus­ved­čo­va­nie sa­mé­ho se­ba, napr. od­miet­nu­tím vy­po­ve­dať v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka, pat­rí me­dzi sta­bil­né prá­va, kto­ré sú je­din­com priz­ná­va­né na ná­rod­nej úrov­ni – čl. 47 ods. 1 Ústa­vy SR, ako aj na nad­ná­rod­nej úrov­ni - us­ta­no­ve­nie § 37 ods. 1 zá­ko­na č. 23/1991 Zb., kto­rým sa uvá­dza Lis­ti­na zá­klad­ných práv a slo­bôd ako ús­tav­ný zá­kon, čl. 6 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd. V sú­čas­nos­t
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). V zmysle ustanovenia § 187 ods. 2 CSP dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výp
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Proces dokazovania vo svojej podstate predstavuje proces poznania určitého javu, predmetu, konania, ktorým je skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin, pričom príslušné orgány sa zameriavajú na poznanie podstaty alebo vlastností tejto skutočnosti. Poznávanie pri procese dokazovania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestných činov prebieha podľa platných všeobecných zákonností teórie odrazu a vzniku stôp. Neexistuje špecifický vyšetrovací alebo iný proces p
MENU