Nájdené právne články pre výraz: právo vlastniť majetok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

450 dokumentov
4099 dokumentov
721 dokumentov
119 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na interakciu niektorých inštitútov, ktoré sú predmetom regulácie práva životného prostredia a inštitútu základných práv a slobôd, tak ako vyplývajú z medzinárodných dokumentov a z ústavnoprávnej úpravy Slovenskej republiky. V záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa autor analyzuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a taktiež zákonnú úpravu z oblasti práva životného prostredia. Autor predovšetkým poukazuje na povahu vlastníckeho práva, ako jedného zo základných práv a slobôd, a na možno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na interakciu niektorých inštitútov, ktoré sú predmetom regulácie práva životného prostredia a inštitútu základných práv a slobôd, tak ako vyplývajú z medzinárodných dokumentov a z ústavnoprávnej úpravy. V záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa analyzujem judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a taktiež zákonnú úpravu z oblasti práva životného prostredia. Ústava Slovenskej repub
Autor: Mgr. Peter Rakovský
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Význam súdnych rozhodnutí erga omnes v súčasnom právnom systéme Slovenskej epubliky je nespochybniteľný. Súdy sú povinné rešpektovať nie len právne predpisy, ale aj iné rozhodnutia súdnych autorít týkajúce sa napríklad záväznosti a výkladu iných právnych noriem. Aplikáciou eurokonformného výkladu sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie, ako aj národná judikatúra. Tieto rozhodnutia budú predmetom tohto článku. Okrem nich sa článok zaoberá aj princípom in dubio mitius.

Úryvok z textu:
ÚVOD Vzťah štátu a subjektov v ňom pôsobiacich (fyzické a právnické osoby) je na legislatívnej úrovni v oblastí daní postavený na zásadách verejného práva. Okrem iného, je úlohou štátu riadne ho riadiť a určovať daňovým subjektom jasným spôsobom ich práva a povinnosti. Tento článok neposkytuje ucelené poznatky z oblasti eurokonformného výkladu, prejudiciálnych otázok a práva a povinností daňových subjektov vo vzťahu k štátu. Predstavuje podľa autora článku sumár dôležitej judikatú
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Právo – obchod - ekonomika
Abstrakt: Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre , ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vzťahu medzi daňovým subjektom a správcom dane prevláda (Ferrazzini c. Taliansko, rozsudok z 12.júla 2001). Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre[1], ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vz
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. Pôsobnosť stavebného úradu v zmysl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre kto
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia: základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe zaručeného v čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky,
Autor: JUDr. Adrián Graban
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Vecné bremená vo svojej podstate nie je možné ponímať výlučne ako súkromnoprávny nástroj riešenia určitej časti špecifických spoločenských vzťahov, preto článok ponúka vymedzenie pojmu vyvlastnenie, priľahlý pozemok, nevyh- nutná cesta dobré mravy a nakoniec pojmu majetok – samo- zrejme, všetko v prepojení na aplikáciu v súkromnom i ve- rejnom práve. Polemický rámec a na viacerých miestach položené otázky (vlastník stavby versus vlastník pozemku, ako a kedy využívať verejnoprávne inštitúty a riešenia pros- tredníctvom orgánov verejnej správy a k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Pri jednotlivých úvahách o rozoberanej problematike je vhodné zmieniť sa aspoň okrajovo o možných riešeniach a prípadných problémoch pri ich presadzovaní z pohľadu princípov a zásad zakotvených v Ústave SR a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj apli- kačných úvahách Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa čl. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ- ných slobôd Vysoké z
Autor: JUDr. Juraj Lamačka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základnou tézou príspevku je skúmanie otázky, či nárok reštituentov je subsumovateľný pod pojem „majetok“ tak, ako je tento pojem chápaný v zmysle rozhodnutí štrasburských orgánov ochrany práva, resp., či sa reštituenti môžu domáhať ochrany svojho reštitučného nároku titulom ochrany práva vlastniť majetok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Reštitúcie sa stali aktuálne najmä pre „postsocialistické“ štáty, ktoré museli (chceli) zmierniť majetkové krivdy spáchané na ich občanoch pred rokom 1990. Vo viac ako dvadsaťročnom období demokratického vývoja sa vágnosť podústavných reštitučných noriem mohla stať opozitom ústavnej ochrany vlastníctva. Aby sme však takúto tézu mohli potvrdiť, je nutné vysporiadať sa s myšlienkou, či „reštitučný nárok“ je nárokom subsumovateľným pod ochranu vlastníctva. Otázka reštitúcií bola viack
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opomenul zahrnúť do súpisu alebo naopak zapísal tam niečo, čo nie je majetkom úpadcu.

Úryvok z textu:
Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opom
Autor: Michal Sokol
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Vlastnícke právo je prirodzene najdôležitejším v rámci kategórie vecných práv. Neopomenuteľným prvkom súvisiacim s vlastníckym právom je v zmysle prezentovanej témy najmä jeho ochrana. Na začiatok je nutné spomenúť ochranu poskytovanú samotnou Ústavou Slovenskej republiky, ktorá priznáva právo vlastniť majetok každému a zároveň predstavuje určité limity jeho obmedzenia, ako aj obmedzenia v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva. Za prejav jeho ochrany môžeme zároveň považovať samotný fakt, že právny poriadok presne vymedzuje, akými spôsobmi vlastnícke právo možno nadobudnúť, alebo naopak, str ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vlastnícke právo je prirodzene najdôležitejším v rámci kategórie vecných práv. Neopomenuteľným prvkom súvisiacim s vlastníckym právom je v zmysle prezentovanej témy najmä jeho ochrana. Na začiatok je nutné spomenúť ochranu poskytovanú samotnou Ústavou Slovenskej republiky, ktorá priznáva právo vlastniť majetok každému a zároveň predstavuje určité limity jeho obmedzenia, ako aj obmedzenia v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva. Za prejav jeho ochrany môžeme zároveň považovať samotn
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia: základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe zaručeného v čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky,
MENU