Nájdené právne články pre výraz: právomoc

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1109

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31198 dokumentov
31949 dokumentov
122541 dokumentov
4564 dokumentov
153 dokumentov
73 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76 uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I"), ktoré je považované za základ európskej justičnej spolupráce v civilných veciach. Nariadenie Bru ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.1       Úvod   Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76[1] uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu[2] nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá definovaním pojmu právomoci štátnych orgánov jednak všeobecne, a osobitne sa venuje vymedzeniu právomoci súdov v civilných veciach. Ústava Slovenskej republiky obsahuje vo svojich ustanoveniach princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc súdov nie je zakotvená len v Ústave Slovenskej republiky a v zákonoch. Súdy v civilných veciach sú povinn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“ alebo „ústava“) zakotvuje princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc konkrétneho štátneho orgánu môžeme definovať ako zákonom vymedzený rozsah
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. mení a dopĺňa Ústavu Slovenskej republiky predovšetkým pokiaľ ide o voľbu prezidenta, zodpovednosť prezidenta právnu, ale aj ústavnopolitickú, právo veta pri podpisovaní zákonov, právo a povinnosť rozpustiť Národnú radu SR, spolupodpisovanie rozhodnutí prezidenta predsedom vlády SR alebo príslušným ministrom, zánik funkcie prezidenta, ako aj menovanie a odvolávanie členov vlády prezidentom. Slovenská republika je parlamentnou republikou. Autor skúma nakoľko novelizované právomoci prezidenta spĺňajú kritéria tohto modelu formy vlády a ktoré novelizované ustanoven ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. HISTORICKÝ EXKURZ Je prirodzeným dôsledkom ústavného vývoja v Slovenskej republike, že prvé doplnenie a zmeny Ústavy SR sa týkali postavenia prezidenta SR. Stalo sa tak aj ústavným zákonom č. 9/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 zb. v znení ústavného zákona č.244/1998 Z.z. Prípravné práce na prijatí Ústavy SR boli komplikované najmä preto, že súčasne prebiehali politické rokovania o osude česko slovenskej štátnosti a "práve táto skutočnosť
Autor: Bc. Michal Tomin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika vymedzenia materiálneho jadra spolu s možnosťou zrušenia ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, práve Ústavným súdom Slovenskej republiky bola, aj je, v teórii práva spolu s ústavným právom vždy vysoko frekventovanou a debatovanou témou medzi odbornou verejnosťou. Záujem o túto otázku t. j. o možnosť a spôsob derogovania „protiústavných ustanovení Ústavy“ a tým vymedzenia materiálneho jadra Ústavy, kedy bude možné o tejto protiústavnosti rozhodnúť, začína es
Autor: Mgr. Zuzana Zelenajová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Nejasnosti ohľadom kreačných právomocí prezidenta SR sú staré ako Ústava SR samotná. Tento aplikačný problém vyplýva zo všeobecne formulovaného ústavného textu, z ktorého nemožno jednoznačne určiť, či má prezident povinnosť navrhnutého kandidáta vymenovať a či ho môže na základe niektorých dôvodov odmietnuť. Na základe tejto právnej úpravy boli iniciované viaceré spory na ústavnom súde, ktorého postoj k danej otázke sa tiež vyvíjal. Tento stav má dopad nielen na riadny chod ústavných orgánov SR ale aj na niektoré základné práva osôb, o ktorých vymenovaní prezident rozhoduje. Autorka na základ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Výkon právomocí prezidenta SR (ďalej len „prezident“) menovať a odvolávať osoby do ústavou vymedzených funkcií bol takmer počas celých 23 rokov platnosti Ústavy SR (ďalej len „ústava“) predmetom rozpornej interpretácie a následnej aplikácie. Hlavným problémom kreačných právomocí prezidenta je rozsah jeho diskrečných úvah. Jedná sa o dilemu, či prezident vystupuje pri viazaných kreačných právomociach ako notariálny orgán, ktorý len formálne overí, že návrh bol predložený o
Autor: doc. JUDr. Branislav Fridrich PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou súdnych rozhodnutí v kontexte zachovania práva na riadne, akceptovateľné, dostatočné a udržateľné odôvodnenia rozsudkov a uznesení v rámci rozhodovacej právomoci súdov Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
ÚVOD V poslednej dobe sa stretávame s odôvodneniami uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré v princípe odmietajú zasahovať do odôvodnení napadnutých rozhodnutí všeobecných súdov s tým, že sa v nich konštatuje, že uznesenie všeobecného súdu je z ústavného hľadiska akceptovateľné a udržateľné, a že medzi označenými základnými právami a rozhodnutím všeobecného súdu nie je taká príčinná súvislosť, ktorá by zakladala dôvod na vyslovenie záveru o porušení konfrontovaných základných
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, Nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní, Nariadenie (ES) č. 1347/2000 o právomoci a uznávaní ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných
Autor: Mgr. Michal Záthurecký MJur
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny dvor Európskej únie sa niekoľko krát vyjadroval k určeniu medzinárodnej právomoci vo veciach odporovacej žaloby veriteľa proti tretej strane, ktorou sa mal vyhlásiť právny úkon medzi dlžníkom a touto treťou stranou za neúčinný, z dôvodu ukracovania pohľadávky veriteľa. Podľa doterajšej judikatúry neboli takéto nároky veriteľov posudzované ako zmluvné a žalobcovia museli žalovať len v krajine sídla odporcu. V konaní C-337/17, Feniks Sp. z o.o. proti Azteca Products & Services SL však bol tento nárok posúdený výslovne ako zmluvný, čím bolo možné uplatniť pravidlá osobitnej medzinárodnej pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka posúdenia medzinárodnej právomoci v prípadoch tzv. odporovacej žaloby mimo konkurzného konania bola v rámci rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie už niekoľko krát posudzovaná. Až do novembra 2018 však nebolo ustálené, či sa odporovacia žaloba bude riadiť režimom osobitnej (špeciálnej) právomoci týkajúcej sa zmluvných alebo mimozmluvných záväzkov podľa Nariadenia Brusel Ibis[1] , alebo či bude možné právomoc založiť len na základe všeobecného pravidla o určen
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Po krátkom oboznámení sa s princípmi budúceho základného kódexu pre sporový proces si dnes priblížime pripravovanú úpravu právomoci a príslušnosti súdu v sporovom konaní.

Úryvok z textu:
Po krátkom oboznámení sa s princípmi budúceho základného kódexu pre sporový proces si dnes priblížime pripravovanú úpravu právomoci a príslušnosti súdu v sporovom konaní. Právomoc súdu v sporovom konaní je upravená v ustanoveniach §§ 3 – 11 Civilného sporového poriadku, v ktorých je obsiahnuté definovanie právomoci (vrátane delenej a rozšírenej právomoci), vzťah právomoci súdu a rozhodcovského súdu (ktorá je momentálne zakotvená v ustanovení § 106 Občianskeho
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je vymedzenie postavenia a právomoci Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Rozhodcovský súd SFZ“) z hľadiska platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj vnútorných noriem Slovenského futbalového zväzu ako občianskeho združenia a Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (Fédération Internationale de Football Association /ďalej len „FIFA“/) a Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations /ďalej len „UEFA“/).

Úryvok z textu:
„Úloha práva v športe je podstatná pre civilizáciu ako úloha práva v spoločnosti všeobecne. Bez toho vládne anarchia. Bez úlohy práva v športe panuje chaos.“                       Edward Grayson, „otec“ anglického športového práva Úvod   Arbitrážne konanie má na území Slovenskej republiky svoju tradíciu. Tak ako sa menilo postupne spoločenské zriadenie a tým aj právny poriad
MENU