Nájdené právne články pre výraz: prechod trestnej zodpovednosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: „Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal.

Úryvok z textu:
„Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal. Oproti v
Autor: doc. JUDr. Eduard Burda PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá podstatou a problematickými otázkami spojenými s právnym nástupníctvom pri trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôraz kladie na vyvarovanie sa situáciám, kedy by sa právnická osoba s nekriminálnym pozadím stala v dôsledku právneho nástupníctva trestne zodpovednou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Právne nástupníctvo znamená relatívne nadobudnutie práva (povinnosti), t.j. prípad, kedy niekto nadobúda právo (povinnosť), ktoré niekto stratil. Právny nástupca vstupuje voči tretím osobám do právneho postavenia svojho právneho predchodcu (auktora). Právne nástupníctvo býva označované tiež ako právna postupnosť (sukcesia).“1 „Pritom môže ísť o sukcesiu univerzálnu, kedy právny nástupca vstupuje do všetkých práv a povinností svojho predchodcu... alebo o sukcesiu singulárnu, ktorou
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov.

Úryvok z textu:
  Príspevok sa zaoberá náležitosťami uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má určité špecifiká vzhľadom na zákonné znenie a konštrukciu trestnej zodpovednosti právnických osôb a tzv. liberačnými dôvodmi, v zmysle ktorých sa trestný čin právnickej osobe nepričíta. Príspevok tieto liberačné dôvody charakterizuje jednak vo všeobecnosti a jednak uvádza konkrétne prípady liberačných dôvodov
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestnou zodpovednosťou právnických osôb, konkrétne hodnotí aktuálnu právnu úpravu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Záverom ponúka výpočet niektorých návrhov de lege ferenda, ktoré by mali byť zohľadnené v eventuálnom návrhu na zmenu existujúcej právnej úpravy o ktorom sa diskutuje tak na akademickej ako aj politickej úrovni.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnu slovenskú právnu úpravu nie je možné považovať za komplexnú a efektívnu. Od samotného počiatku existencie tejto úpravy sa uvažovalo o zmene. Paradoxom je, že Slovenská republika prijala úpravu po vzore Španielskeho kráľovstva, ktoré v rovnakom čase prijímala nový model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj keď sa niektorí autori považujúci aktuálnu úpravu domnievajú, že táto je dostačujúca a prehľadná a umožní sankcionovanie právnických osôb, realita je diamet
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRES
Autor: Bc. Norbert Halas
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Hlavným účelom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by mala byť následná snaha zefektívniť boj proti ekonomickej kriminalite. Autor v predmetnom článku objasňuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, vybrané ustanovenia tohto zákona a takisto vyjadruje svoje názory z hľadiska de lege ferenda, ktoré by podľa neho mohli prispieť k boju proti ekonomickej kriminalite.

Úryvok z textu:
ÚVOD K PROBLEMATIKE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje tému, o ktorej sa diskutuje už nejakú tú dobu. V odborných kruhoch nie len trestného práva sa v rámci kontinentálneho právneho systému čoraz častejšie diskutuje hlavne o pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá by následne mohla pomôcť v boji proti ekonomickej kriminalite, pričom výnimku v tejto problematike nepredstavuje ani Slovenská republika. Právna teória rozlišu
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru. Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zodpovednosť za správne delikty je možné uplatniť iba vtedy, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Dôvodom zániku zodpovednosti sú okolnosti, ktoré nastali po spáchaní správneho deliktu. Ak nastanú dôvody zániku zodpovednosti, zaniká zodpovednostný právny vzťah medzi subjektom verejnej správy (najčastejšie štátom) a páchateľom a zaniká raz a na vždy právo príslušného subjektu uložiť páchateľovi správny trest a povinnosť páchateľa tento trest strpieť. Zákony upravujúce i
Autor: doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Spolu s rozvojom slovenskej ekonomiky narastá aj ekonomická kriminalita, kon- krétne daňové úniky, korupcia, sprenevera. Tento druh kriminality rastie naj- rýchlejšie spomedzi ostatných deliktov. Daňové trestné činy predstavujú zložitý, mnohovrstevný a štruktúrovaný jav, pre ktorý je charakteristické spojenie dvoch rovín, a to trestnoprávnej a daňovej. Problematika daňovej trestnej činnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnym fenoménom, ktorý prechádza dynamickým vývo- jom. Základnou požiadavkou na daňový systém je skutočnosť, že tento systém by mal min ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Daň patrí medzi najstaršie povinné peňažné platby vykonávané pôvodne na prospech panovníka, neskôr štátu, čo znamená, že je rovnako stará ako inštitút štátu. Základom dnešnej podoby daní a poplatkov sú stredoveké regály (výsostné právo, privilégium panovníka na veci a činnosti, ktoré boli zdrojom príjmu, to znamená, pretože pôvodne panovník vlastnil všetku pôdu, tak mu z tohto pri- vilégia plynul ekonomický pros
MENU