Nájdené právne články pre výraz: prečin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 160

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5155 dokumentov
1782 dokumentov
19548 dokumentov
17 dokumentov
320 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, pôvodne publikovaný na www.ulpianus.sk, sa zaoberá uplatňovaním princípu ultima ratio v aplikačnej praxi.

Sprievodný text: Pod-ne-tom k na-pí-sa-niu toh-to člán-ku je nie cel-kom správ-na ap-li-kač-ná prax tý-ka-jú-ca sa up-lat-ňo-va-nia prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio v tres-tnom prá-ve, kto-rý sa stal v čin-nos-ti sú-dov a or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní vďač-ným nás-tro-jom ako urý-chle-ne uza-vrieť kon-krét-nu tres-tnú vec bez jej ná-le-ži-té-ho ob-jas-ne-nia a pot-res-ta-nia pá-cha-te-ľa na-priek to-mu, že bo-li napl-ne-né všet-ky pod-mien-ky na vznik tres-tnej zod-po-ved-nos-ti (laic-ky je ten-to prin-cíp ozna-čo-va-ný ako prin-cíp „up-ra-tať pod ko-be-rec“).

Úryvok z textu:
Kde sú hra­ni­ce ap­li­ká­cie prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve? Pod­ne­tom k na­pí­sa­niu toh­to člán­ku je nie cel­kom správ­na ap­li­kač­ná prax tý­ka­jú­ca sa up­lat­ňo­va­nia prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve, kto­rý sa stal v čin­nos­ti sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní vďač­ným nás­tro­jom ako urý­chle­ne uza­vrieť kon­krét­nu tres­tnú vec bez jej ná­le­ži­té­ho ob­jas­ne­nia a pot­res­ta­nia pá­cha­te­ľa na­priek to­mu, že bo­li napl­ne­né v
Autor: doc. JUDr. Ondrej Laciak PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok pojednáva o nedostatočnej aplikácii materiálneho korektívu v praxi, ktorý je nevyhnutným kvalifikačným kritériom pri prečinoch.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod je potrebné zdôrazniť, že cieľom tohto článku nie je kritika práce orgánov činných v trestnom konaní (prokurátor, policajt) a už vôbec nie všeobecných súdov Slovenskej republiky. Ide nám primárne o to, aby sme poukázali na potreby zmeny v prístupe k trestnému konaniu v súvislosti s nami rozoberanou problematikou, a aby sme možno vyvolali odbornú diskusiu smerujúcu k tejto zmene, ktorá je podľa nášho názoru nevyhnutná. 2 VŠEOBECNÁ ČASŤ [1] Prijatím zákona č. 300/2005
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori budú v rámci príspevku rozoberať vybrané trestné činy (najmä trestný čin podvodu, sprenevery a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla) v ich spojitosti so záväzkami vyplývajúcimi z porušenia súkromnoprávnych vzťahov. Autori sa zamýšľajú nad (pomerne) častou aplikáciou princípu ultima ratio zo strany orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k ochrane veriteľov zo súkromnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princíp ultima ratio je v rámci slovenského právneho poriadku vyjadrený najmä v rámci princípu sekundárneho uplatnenia trestnej represie pri uplatňovaní a aplikácii noriem trestného práva hmotného a procesného. Okrem týchto odvetví je možné badať prvky uplatňovania princípu ultima ratio aj v rámci správneho trestania, kedy nemožno opomenúť prípadnú aplikáciu tohto princípu.[2] Princíp ultima ratio je vnímaný v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky širokospektrálne a takýto
Autor: JUDr. Zuzana Vallová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Princíp ultima ratio predstavuje výnimku z formálneho posudzovania trestných činov, pričom čin sa posudzuje z materiálneho hľadiska. Ultima ratio, ktorý je tiež v našich podmienkach nazývaný „materiálny korektív“, je prostriedok selekcie činov, ktoré sú pre spoločnosť takmer bez závažnosti. Spolu s princípom ultima ratio je potrebné najmä pri majetkových trestných činoch posudzovať aj primeranú mieru opatrnosti poškodeného, ktorý svojím konaním alebo nekonaním výrazne dopomohol kspáchaniu trestného činu a spôsobenému následku.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V slovenskom právnom poriadku v zásade platí, že trestné právo predstavuje posledný prostriedok ochrany spoločnosti pred konaním, ktoré má protiprávny charakter. Obzvlášť tento princíp platí v prípade súkromnoprávnych vzťahov, ktoré sú založené na zmluvnom základe. Pokiaľ má byť nejaké konanie posúdené ako trestný čin, musí sa jednať o tak hrubé porušenie právnych predpisov, že toto si vyžaduje použitie trestnop
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: enviromentálny deliktpojem priestupoktrestný činprečin
Abstrakt: Zabezpečenie zdravého a bezpečného životného prostredia si začína vyžadovať stále väčšie náklady a rovnako stúpajú aj náklady na odstraňovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich voči životnému prostrediu. Európske spoločenstvo je rovnaké znepokojené narastajúcim počtom závažných deliktov trestných činov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré čoraz častejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Nezákonné konanie ohrozujúce životné prostredie si preto vyžaduje primeranú reakciu či už v režime správneho alebo súdneho trestania.

Úryvok z textu:
I.       Úvod do problematiky Rozvoj spoločnosti je bezprostredne a nepretržite spätý s prírodnými podmienkami, využívaním prírodných zdrojov a zásahmi do životného prostredia. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú na rôznych úrovniach alebo v rozličných regiónoch negatívne alebo pozitívne jeho kvalitu, a tým aj spôsob života dnes už 7 miliárd ľudí na našej planéte, na ktorej ich prirodzený prírastok vzrastá za každú sekundu viac než o dvoch. V niektorých lo
Autor: JUDr. Nina Vančíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje trestnoprávnemu postihu trestného činu zanedbania povinnej výživy. Na príkladoch rozhodnutí jednotlivých súdov poukazuje na niektoré aplikačné problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti orgány činné v trestnom konaní a súdy a načrtáva možnosti ich riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri všetkej starostlivosti našej spoločnosti o dieťa a osoby odkázané na pomoc treba vyžadovať aj od každého jednotlivca, aby riadne plnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného1. Preto, že každý, komu zákon káže vyživovať alebo zaopatrovať iného je povinný tak učiniť, bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia súdu. Zákon samozrejme pripúšťa i výnimky z tejto povinnosti, ktoré si dovolím dať do pozornosti v nasledujúcom texte. Zákonodarca v ustanove
Autor: por. Mgr. Eugen Tomko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom skutkovej podstaty trestného činu hanobenia mŕtveho a jej nedostatkami

Úryvok z textu:
Autor člán­ku sa po­kú­si pou­ká­zať na ne­dos­tat­ky práv­nej úp­ra­vy pre­či­nu ha­no­be­nia mŕtve­ho v sú­vis­los­ti s ne­dos­tat­ka­mi zá­ko­na o poh­reb­níc­tve a tiež pou­ká­že na mož­nú si­tuáciu v prí­pa­de, ak nie je schvá­le­ný pre­vádz­ko­vý po­ria­dok pre poh­re­bis­ká ale­bo pre­vádz­ko­vý po­ria­dok pre poh­re­bis­ká sí­ce schvá­le­ný je, ale nes­ta­no­vu­je po­vin­nos­ti náv­štev­ní­ka poh­re­bis­ka. Pre­či­nu „Ha­no­be­nie mŕtve­ho“ sa pod­ľa § 366 ods. 1 Tres­tné­h
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok vyjadruje určité pochybnosti o správnosti jedného stanoviska a jedného rozhodnutia, ktoré boli publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 6/2012

Sprievodný text: Na inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR (www.nssr.gov.sk) bo-la zve-rej-ne-ná ak-tuál-na Zbier-ka sta-no-vísk Naj-vyš-šie-ho sú-du a roz-hod-nu-tí sú-dov SR č. 6/2012, pri-čom cie-ľom toh-to prís-pev-ku je ve-no-vať po-zor-nosť naj-mä tým sta-no-vis-kám a roz-hod-nu-tiam, kto-ré vzbu-di-li v práv-nic-kej ve-rej-nos-ti naj-väč-ší „roz-ruch“ a pri kto-rých je mož-né pri-pus-tiť aj úpl-ne iné práv-ne zá-ve-ry než kto-ré sú uve-de-né v Zbier-ke. Len pre úpl-nosť je pot-reb-né do-dať, že v tom-to struč-nom prís-pev-ku bu-dem od-ka-zo-vať len na re-le-van-tné čas-ti ro-zo-be-ra-ných sta-no-vísk a roz-hod-nu-tí, pri-čom ich úpl-né zne-nie náj-de či-ta-teľ na už uve-de-nej inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR.

Úryvok z textu:
Na inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (www.nssr.gov.sk) bo­la zve­rej­ne­ná ak­tuál­na Zbier­ka sta­no­vísk Naj­vyš­šie­ho sú­du a roz­hod­nu­tí sú­dov SR č. 6/2012, pri­čom cie­ľom toh­to prís­pev­ku je ve­no­vať po­zor­nosť naj­mä tým sta­no­vis­kám a roz­hod­nu­tiam, kto­ré vzbu­di­li v práv­nic­kej ve­rej­nos­ti naj­väč­ší „roz­ruch“ a pri kto­rých je mož­né pri­pus­tiť aj úpl­ne iné práv­ne zá­ve­ry než kto­ré sú uve­de­né v Zbier­ke. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať,
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Úryvok z textu:
Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania,
MENU