Nájdené právne články pre výraz: predkupné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

251 dokumentov
152 dokumentov
713 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V ostatnom čase je pomerne častým javom v rámci právnej argumentácie snaha o formalistické pretlačenie analógie ako výkladového pravidla. Deje sa tak pritom aj v prípadoch, kde uplatnenie tohto pravidla nie je celkom na mieste, čím dochádza k jeho „násilnému“ a nedôvodnému presadzovaniu, bez zohľadnenia jeho skutočného zmyslu a účelu. Analógia tak potom pôsobí ako všeliek na každý prípad, ktorý nie je zákonom výslovne upravený. Je však potrebné sa v každom jednotlivom prípade zamyslieť nad tým, či normotvorca danú situáciu ponechal zámerne mimo právnej regulácie alebo ju opomenul.

Úryvok z textu:
<p> V ostatnom čase je pomerne častým javom v rámci právnej argumentácie snaha o formalistické pretlačenie analógie ako výkladového pravidla. Deje sa tak pritom aj v prípadoch, kde uplatnenie tohto pravidla nie je celkom na mieste, čím dochádza k jeho „násilnému“ a nedôvodnému presadzovaniu, bez zohľadnenia jeho skutočného zmyslu a účelu. Analógia tak potom pôsobí ako všeliek na každý prípad, ktorý nie je zákonom výslovne upravený. Je však potrebné sa v každom jednotlivom prípade zamyslieť nad
Autor: Katarína Moľová
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Obhospodarovanie rozdrobeného vlastníctva pozemkov prostredníctvom spoločenstva ako právnickej osoby prináša so sebou komplex zložitých právnych vzťahov. Súčasný zákon o pozemkových spoločenstvách svojou interpretačnou zložitosťou prispieva k rôznym výkladom úpravy predkupného práva, a následne nesprávnej aplikačnej praxe, nielen členmi pozemkových spoločenstiev, ale aj orgánmi štátnej správy.

Úryvok z textu:
<p> Obhospodarovanie rozdrobeného vlastníctva pozemkov prostredníctvom spoločenstva ako právnickej osoby prináša so sebou komplex zložitých právnych vzťahov. Súčasný zákon o pozemkových spoločenstvách svojou interpretačnou zložitosťou prispieva k rôznym výkladom úpravy predkupného práva, a následne nesprávnej aplikačnej praxe, nielen členmi pozemkových spoločenstiev, ale aj orgánmi štátnej správy.<br /> <br /> V pôvodnom znení zákona o pozemkových spoločenstvách (pred jeho novelizáciou zák
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Aktuálna súdna a katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a uspokojivú odpoveď na otázku, či možno zriadiť zmluvné predkupné právo k nehnuteľnosti s vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa pokúsime poukázať na posledné judikatúrne a katastrálne trendy nazerania na túto otázku a polemizovať nad jednotlivými argumentmi, o ktoré sa opierajú. Spornou je otázka, či vecné predkupné právo k nehnuteľnosti možno zriadiť samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. v súvislosti so scudzením nehnuteľnosti v zmysle ustano ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.375rem; margin: 0px 0px 16px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;"> <span style="box-sizing: inherit;">Aktuálna súdna a&nbsp;katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a&nbsp;uspokojivú odpoveď na otázku, či&nbsp;<strong style="box-sizing: inherit;">možno zriadiť zmluvné predkupné právo k&nbsp;nehnuteľnosti s&nbsp;vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy</strong>. Z&nbsp;tohto dôvodu sa p
Autor: JUDr. Marek Valachovič
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorá je vzhľadom na úplnú absenciu právnej úpravy tohto právneho inštitútu v Obchodnom zákonníku v mnohých smeroch otázna a špecifická. Predmetom článku sú právne úvahy nad osobitosťou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel v po- rovnaníso všeobecnou právnou úpravou tohto práva zakotvenou v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa autor v článku venuje aj teoretickým úvahám o povahe tohto práva a z toho vyplývajúcich právnych násle ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 27.4pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;;"> <span class="Bodytext20" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, serif; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important;"><span lang="SK" style="font-size: 8.5pt;">Napriek tomu, že v zákonnej úprav
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená.

Úryvok z textu:
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.375rem; margin: 16px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;"> Nedávno bola oficiálne zverejnená (podklady na slov lex nájdete&nbsp;<a href="https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-504" style="box-sizing: inherit;" target="_blank"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(52, 152, 219);">TU</span></a>) novela uvedeného zákona, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1. mája 20
Autor: Žofia Šuleková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Abstrakt: Prevoditeľnostúčasti na spoločnosti je jednou zo základných vlastností kapitálových obchodných spoločností. Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa využívajú najmä za účelom zabránenia vstupu tretej osoby do spoločnosti a zachovania pôvodnej vlastníckej štruktúry. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jednotlivé, zákonné ako aj zmluvné, spôsoby obmedzenia dispozície s obchodných podielom, ktoré spočívajú v úplnom alebo podmienenom zákaze prevodu, prípadne prechodu obchodného podielu, na iného spoločníka alebo tretiu osobu stojacu mimo spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark44">Úvod</a></strong><o:p></o:p></p> <p> Účasť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným je vyjadrená vo forme obchodného podielu. Obchodný podiel predstavuje v zmysle § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObchZ“) súhrn práv a povinností a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Jeho výška sa vo všeobecnosti určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k&nbsp;základnému imaniu spoločnosti. Obchodný podiel je spôsobilý byť predmetom právnyc
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: S kategóriou blízkych osôb sa možno stretnúť na viacerých miestach právneho poriadku, pričom s existenciou blízkej osoby spája právo významné právne dôsledky. Napríklad pri prevode spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu sa neuplatňuje predkupné právo (§ 140 OZ), pri odporovateľnosti právnych úkonov medzi blízkymi osobami sa uplatňuje vyvrátiteľná právna domnienka ukracujúceho úmyslu (§ 42a OZ), pri prevode poľnohospodárskeho pozemku na blízku osobu sa neuplatňuje postup podľa zákona č. 140/2014 Z .z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> S kategóriou blízkych osôb sa možno stretnúť na viacerých miestach právneho poriadku, pričom s existenciou blízkej osoby spája právo významné právne dôsledky. Napríklad pri prevode spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu sa neuplatňuje predkupné právo (§ 140 OZ), pri odporovateľnosti právnych úkonov medzi blízkymi osobami sa uplatňuje vyvrátiteľná právna domnienka ukracujúceho úmyslu (§ 42a OZ), pri prevode poľnohospodárskeho pozemku na blízku osobu sa neuplatňuje postup podľa zákona č.
Autor: JUDr. Lívia Tóthová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o pozemkových spoločenstvách so zameraním na aktuálne otázky, ktoré je v súčasnosti potrebné riešiť. Príspevok vo svojej prvej časti rozoberá súčasnú právnu úpravu, teda zákon č. 181/1995 Z. z. V ďalšej časti sa zameriava na vysvetlenie najzásadnejších zmien, ktoré mala so sebou priniesť pripravovaná právna úprava za účelom riešenia problémov, ku ktorým dochádzalo pri uplatňovaní zákona č. 181/1995 Z. z. Príspevok pristupuje k problematike jednak v teoretickej rovine, kedy vysvetľuje obsah jednotlivých právnych inštitútov, a jednak v rovine praktickej, kedy vyvodzuje dôsled ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Pozemkové spoločenstvá sú právnym inštitútom pochádzajúcim ešte z čias Rakúsko- Uhorska. V tom čase sa nazývali ako urbariáty resp. komposesoráty. Roku 1871 vznikli tzv. urbárske spoločenstvá, ktoré boli opodstatnené najmä potrebou spoločného obhospodarovania lesov a pasienkov. Bývalí poddaní sa stali spoluvlastníkmi tých častí chotára (lesy a pasienky), ktoré sa nedali s ohľadom na ich efektívne obhospodarovanie rozdeliť. Spravidla sa tieto pozemky zakni
Autor: JUDr. Lívia Tóthová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok rozoberá niektoré súdne rozhodnutia týkajúce sa pozemkových spoločenstiev. Ide najmä o konania o určenie a ochranu vlastníckeho práva, konania o určenie neplatnosti zmlúv, uplatňovanie nárokov z porušenia predkupného práva. Článok tiež približuje, ako súdy vykladajú základné pojmy zákona č. 181/1995 Z. z., ktorými sú spoločná nehnuteľnosť, nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov pod zákonom stanovenú výmeru.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Pozemkové spoločenstvá sú v súčasnosti upravené v zákone č. 181/1995 Z. z.1 Tento zákon je pomerne stručný a explicitne nerieši mnoho situácií, ktoré môžu nastať pri fungovaní pozemkových spoločenstiev. Na pozemkové spoločenstvá síce možno subsidiárne použiť aj Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), keďže pozemkové spoločenstvá považujeme za osobitný druh podielového spoluvlastníctva, avšak ani toto použitie nie je dostačujúce. V súčasnosti rozoznávame poze
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Elektronické dražby sú aj napriek stále rastúcej miere informatizácie spoločnosti neprebádanou problematikou v právnom systéme Slovenskej republiky. Zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách upravuje iba dražbu ako verejné konanie za osobnej účasti licitátora a širokého okruhu vopred neurčených osôb. Predmetná zákonná forma dražby je konaním, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť všetkých zúčastnených osôb, čím sa značne zužuje okruh potenciálnych účastníkov a tým pádom aj výsledný efekt dražby - zaplatená cena za vydraženú položku. Elektronická dražba by odbúrala tieto a iné bariéry a zefektívni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 DRAŽBA PODĽA ZAKONA C. 527/2002 Z. Z. O DOBROVOĽNÝCH DRAZBACH</strong></p> <p> Autori článku sa zamerali na dva typy dražieb[1] , pretože podľa ich názoru, pri dobrovoľných dražbách a dražbách v exekúcii by systém elektronických dražieb bol najefektívnejší. Názor autorov je odôvodnený rastúcim záujmom verejnosti o dobrovoľné dražby a výskytom opakovaných dražieb v exekučnom konaní.<br /> Zákon o dobrovoľných dražbách v § 2 ods. a) definuje dražbu ako „verejné konanie, ktoréh
MENU