Nájdené právne články pre výraz: predmet obchodného tajomstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
12 dokumentov
91 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Andrea Slezáková LL.M.
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: The legislator assumes in the valid legal regulation that an independent financial agent is entitled to provide co-operation to the client in the administration of the financial service contract. A special relationship based on trust is being established between the client and the independent financial agent. An independent financial agent has its own information and skills on how to acquire and stabilize the stock of clients. The paper focuses on the analysis why a list of clients is an object of a trade secret of an independent financial agent.

Úryvok z textu:
  Úvod Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá­kon o finančnom sprostredkovaní“) integruje podmienky distribúcie finančných služieb v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, doplnko­vého dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia a poskytovania úve­rov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Predmetná úprava
Autor: JUDr. Ľubomír Zlocha
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR. V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý podnikateľ v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu sa snaží ochrániť tajomstvo svojho úspechu pred konkurenciou. Spravidla ide najmä o ochranu predmetu svojho obchodného tajomstva a know-how, ktoré využíva pri podnikaní a vďaka ktorým požíva konkurenčnú výhodu pred inými súťažiteľmi. Účelom právnej úpravy súťažného práva vrátane práva proti nekalej súťaži nie je obmedzovanie alebo deformácia vzťahov medzi subjektami, ktoré v rámci trhu súťažia, ale záujem na zabezpeče
Autor: Mgr. Petra Janská
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku bude zaoberať otázkou konca tichej cesie počas prebiehajúceho konania a následnom zamietnutí návrhu na zmenu účastníka na strane žalobcu z hľadiska ústavnoprávneho.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústavný súd sa v roku 2017 zaoberal dvoma sťažnosťami na postup okresného súdu, ktorý v prebiehajúcom súdnom konaní dvakrát zamietol návrh na zmenu účastníctva na strane žalobcu. V rámci daného príspevku v prvom rade načrtneme skutkový stav, na ktorého základe okresný súd rozhodoval o dotknutom návrhu, ďalej zosumarizujeme argumentáciu ústavného súdu relevantnú pre posúdenie sťažnosti, taktiež nahliadneme aj na protichodné rozhodovanie v podobnej veci v Českej republike a v záv
Autor: JUDr. Ing. Otília Hamacková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Hľadanie východiskových prvkov pre možnú legalizáciu prostitúcie na území Slovenskej republiky, delenia prostitúcie z rôznych hľadísk, súčasný stav výkonu prostitúcie, stav prostredia jej výkonu, postavenie štátu v rámci inštitútu prostitúcia.

Úryvok z textu:
Úvod Právnická teória a prax sa v mnohých oblastiach ľudského života rozchádzajú. Najmä v takých oblastiach, keď jedinec v konkrétnej situácii nemá k dispozícií zákon, ktorý by jeho momentálnu situáciu riešil. Na Slovensku je takýmto typickým príkladom právny inštitút prostitúcie. Je nesporné, že naša právna úprava sa venuje inštitútu prostitúcia len okrajovo. Prostitúcia nie je zákonom zakázaná, ale nie je zákonom ani upravená. V každom prípade je táto nepreskúmaná oblasť predmetom
MENU