Nájdené právne články pre výraz: predvedenie osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
4 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová PhD.
Abstrakt: Príspevok analyzuje problematiku použitia výzvy policajtom v kontexte zásady legality a primeranosti. Keďže výzva predchádza vykonaniu služobného zákroku, poukazujeme na právny rozdiel medzi služobnou činnosťou a služobným zákrokom. V závere analyzujeme spôsoby neuposlúchnutia výzvy policajta a jej komparačné aspekty s trestným činom útoku na verejného činiteľa.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">Úvod </span></p> <p> <span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Pri realizácií služobnej činnosti aslužobných zákrokov príslušníkom Policajného zboru (ďalej len príslušník PZ) vznikajú častokrát kritické a konfliktné situácie, ktoré si vyžadujú osobitné postu
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Význam a dôležitosť osobnej slobody sú v každom právnom štáte nespochybniteľné. Z celého portfólia ľudských práv a slobôd je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje pre človeka právo najprirodzenejšie. Okrem iných medzinárodných dokumentov je osobnej slobode poskytovaná ochrana aj Dohovorom oochrane ľudských práv azákladných slobôd, ato konkrétne včlánku 5, ktorý upravuje právo na slobodu aosobnú bezpečnosť vrátane podmienok a režimu jeho obmedzenia. Príspevok bližšie rozoberá dôvody pozbavenia osobnej slobody v zmysle článku 5 ods. 1 písm. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div title="Page 436"> <div> <div> <p> <strong>1 ÚVOD </strong></p> <p> V histórii formovania, presadzovania a kodifikácií ľudských práv právo na osobnú slobodu bolo vždy ich súčasťou a malo svoje nezastupiteľné miesto. Spomedzi základných práv je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje právo najprirodzenejšie a najcennejšie pre človeka ako ľudskú bytosť a z tohto dôvodu si pozbavenie osobnej slobody fyzickej osoby vyžaduje vel
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU</strong></p> <p> Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré p
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou osobných prehliadok vykonávaných v súvislosti s krátkodobým obmedzením osobnej slobody nielen podľa Trestného poriadku, ale aj podľa osobitných zákonov. Príspevok poukazuje na základné rozdiely medzi jednotlivými typmi osobných prehliadok a s poukazom na dostupnú judikatúru postuluje základné východiská tejto problematiky.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 651"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Osobné prehliadky sú mimoriadne významným, nielen trestno</span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">-</span
Autor: Bc. Dragana Jozić
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"> <strong><em>Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem.<br /> </em></strong><em>Poznať zákony neznamená držať sa ich slov ale chápať ich silu a moc.<br /> </em><em>(Celsus – D.1,3,17)</em></p> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> V nedávnej
MENU