Nájdené právne články pre výraz: prejudiciálna otázka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

337 dokumentov
70 dokumentov
5070 dokumentov
1483 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Alexandra KOKAVCOVÁ
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok sa zaoberá problematikou európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.

Úryvok z textu:
Nad­vä­zu­je­me na náš člá­nok zve­rej­ne­ný v od­bor­nom pe­rio­di­ku Práv­ne lis­ty zo 06.07.2019 http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a755-ak­tual­na-roz­ho­do­va­cia-prax-sud­ne­ho-dvo­ra-europ­skej-unie-k-vy­da­va­niu-europ­ske­ho-za­ty­ka­cie­ho-roz­ka­zu. Se­nát Naj­vyš­šie­ho sú­du SR pod ve­de­ním JUDr. Fran­tiš­ka Moz­ne­ra pre­ru­šil ko­na­nie vo ve­ci vy­ko­na­nia európ­ske­ho za­tý­ka­cie­ho roz­ka­zu pod­ľa čl. 267 Zmlu­vy o fun­go­va­ní Európ­skej únie s nas­le­dov­ným zne­ním:
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok informácií a času na ich systematické spracovanie, ale možno skôr metodológia a zodpovedajúce kritériá, ktoré by dávali objek ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok in
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá jedným zo základných pilierov úniového systému právnej ochrany - inštitútu prejudiciálnej otázky. Úvodom vymedzuje podstatu konania o predbežnej otázke, definuje hlavný účel konania, aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a plynule prechádza k otázke záväznosti interpretačných rozsudkov Súdneho dvora. V závere príspevku sa autorka venuje prejudiciálnym otázkam podaným slovenskými súdmi od roku 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do EÚ.

Úryvok z textu:
  Vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážená pani dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vážené auditórium, dovoľte, aby som v prvom rade poďakovala za pozvanie na túto medzinárodnú vedeckú konferenciu. Na úvod by som rada vyzdvihla jej zameranie, ktoré sa týka nanajvýš aktuálnej právnej problematiky, a to implementácie rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi inštitúciami. Najvyšší súd ako v
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavný súd Slovenskej republiky nebol z pohľadu európskeho práva nikdy izolovaný, keďže pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie riešil potrebu otvorenia slovenského vnútroštátneho právneho systému požiadavkám vyplývajúcim z právnych noriem „nadnárodnej“, resp. medzinárodnoprávnej povahy, a to predovšetkým v súvislosti s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
Vážená pani dekanka, vážený pán predseda vyššieho územného celku, vážené dámy a páni Ústavný súd Slovenskej republiky nebol z pohľadu európskeho práva nikdy izolovaný, keďže pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie riešil potrebu otvorenia slovenského vnútroštátneho právneho systému požiadavkám vyplývajúcim z právnych noriem „nadnárodnej“, resp. medzinárodnoprávnej povahy, a to predovšetkým v súvislosti s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judik
Autor: Mgr. Viera Krajčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá problematikou rozhodovania Európskeho súdneho dvora vo veciach zdaňovania dividend. Zdaňovanie dividend a vôbec akékoľvek zdaňovanie, ktoré v sebe zahŕňa určitý zahraničný alebo medzinárodný prvok je stále vysoko diskutovanou problematikou, nakoľko ide o inštitút, ktorý dokáže vo veľkej miere uľahčiť jednotlivé garantované slobody pohybu v rámci EÚ, avšak taktiež musí dbať nielen na zamedzenie dvojitého zdanenia, ale taktiež na zamedzenie dvojitého nezdanenia, čo má veľký význam najmä v období hospodárskej krízy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Európsky súdny dvor už v súčasnosti rozhodol v množstve sporov, ktoré sa týkajú dividend, resp. podielu na zisku spoločnosti. Vo väčšine z tých rozhodnutí konštatoval, že právo členského štátu porušuje garantované právo na nediskrimináciu a a porušuje slobody pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ktoré je garantované základnými dokumentmi EÚ. Daňová politika predstavuje jeden z najvýznamnejších zdrojov príjmov štátu. Je preto najmä v období krízy veľmi dôležité, aby Európska
Autor: Bc. Ján Ivančík
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Posudzovanie povinnosti subjektov zverejniť obsah obchodného tajomstva s prihliadnutím, či daná osoba hospodári s verejnými prostriedkami alebo sú štátom alebo samosprávami ovládané a zverejňovanie obchodného tajomstva súkromnými subjektmi.

Úryvok z textu:
Úvod S pribúdajúcimi novelami a legislatívnymi zámermi v Obchodnom zákonníku, ako aj zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len infozákon) sa stáva čoraz diskutovanejšou aj otázka budúcnosti a relevantného výkladu obchodného tajomstva. Predmetom tejto analýzy bude pohľad na tento inštitút v súvislosti s právom na informácie. Jeho legislatívna úprava je vcelku strohá, no to nič neuberá na jej závažnosti a praktickom význam
Autor: JUDr. Mgr. Katarína Kesselová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Úlohou ľudských práv je ochrana jednotlivca pred zneužitím alebo neprimeraným uplatňovaním moci zo strany štátu. Potreba uznania ľudského práva vzniká vtedy, keď je ohrozená dôležitá hodnota. Ak sa diskutuje o nutnosti chrániť právo prístupu na internet, potom to znamená, že niečo nie je v poriadku.1 V súvislosti s technologickými výdobytkami sa stretávame s novou sadou práv. Právo na online identitu, právo na (relatívnu) anonymitu, právo byť zabudnutý, právo na online ochranu osobných údajov a samozrejme, samotné právo na prístup k internetu. Vyžaduje si digitálna evolúcia zavedenie nových ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Úlohou ľudských práv je ochrana jednotlivca pred zneužitím alebo neprimeraným uplatňovaním moci zo strany štátu. Potreba uznania ľudského práva vzniká vtedy, keď je ohrozená dôležitá hodnota. Ak sa diskutuje o nutnosti chrániť právo prístupu na internet, potom to znamená, že niečo nie je v poriadku.1 V súvislosti s technologickými výdobytkami sa stretávame s novou sadou práv. Právo na online identitu, právo na (relatívnu) anonymitu, právo byť zabudnutý,[1] [2] právo na onli
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o inštitúte zapretia otcovstva a materstva v 20. storočí na Slovensku a jeho diskontinuálnom vývoji na základe zmien uskutočnených v Zákone o rodine.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rodič, či už je to matka alebo otec, obaja ako subjekty rodičovských práv, a dokonca i dieťa majú podľa platného Zákona o rodine č. 36/2005 Zb. právo zaprieť otcovstvo, každý samozrejme odlišným spôsobom. Nie vždy však tomu bolo tak. 2 PRÁVNA ÚPRAVA ZAČIATKU 20.STOROČIA Právna úprava rodinného práva na Slovensku na začiatku 20. storočia vychádzala z uhorského obyčajového práva. Základný zákonný rámec právnej úpravy rodinnoprávnych vzťahov predstavoval na území Slovenskej re
Autor: doc. JUDr. Martina Jánošíková Ph.D.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ členských štátov sú dôkazom toho, že nie je možné nájsť jeden správny model vzťahu ústavného súdu k právu Únie. Každý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ čl
Autor: JUDr. Alena Poláčková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku autorka poukazuje na to, čo sú „Advisory opinions“ na čo sa zameriavajú, ako sú upravené v súčasnosti, počet žiadostí a rozhodnutia Veľkej komory. prejudiciálnych otázkach podľa čl. 267 ZFEU (Zmluva o fungovaní Európskej únie). Závere porovnáva konanie o Advisory opinions s konaním o prejudiciálnych otázkach podľa čl. 267 Zmluva o fungovaní Európskej únie.

Úryvok z textu:
  I.    EDĽP ako živý mechanizmus EDĽP (Rím, 4. november 1950) je doplnený sériou štrnástich protokolov.Prvá skupina protokolov, ktorá zahŕňa dodatkový protokol a protokoly č. 4, 6, 7, 12 a 13, dopĺňa obsah EDĽP o úpravu ďalších základných práv. Všetky členské štáty sú Zmluvnými stranami dodatkového protokolu a protokolu č. 6 týkajúceho sa zrušenia trestu smrti. Naproti tomu Zmluvnými stranami ostatných protokolov je vždy len obmedzený počet členských štátov. Druhá
MENU