Nájdené právne články pre výraz: premlčacia lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

549 dokumentov
203 dokumentov
6766 dokumentov
102 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Darina Ličková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá všeobecným výkladom pojmu arbitrárnosť súdnych rozhodnutí a následne na dvoch konkrétnych príkladoch z praxe demonštruje svojvôlu v rozhodovaní všeobecných súdov tak ako ju konštatoval Ústavný súd SR

Sprievodný text: Vy-mo-ži-teľ-nosť prá-va ako súhrn zá-kon-ných a fak-tic-kých mož-nos-tí na do-siah-nu-tie up-lat-ne-né-ho práv-ne-ho ná-ro-ku,má, ok-rem iné-ho, esen-ciál-ny zá-klad v pro-fe-sio-na-li-te roz-ho-do-va-nia všeo-bec-ných sú-dov. Pro-fe-sio-na-li-ta ge-ne-ru-je aj zá-važ-ný prob-lém súd-nic-tva – ne-dos-ta-toč-nú kva-li-tu niek-to-rých sud-cov a súd-nych roz-hod-nu-tí. Zná-me sú aj ne-dos-tat-ky v oso-be sud-cu kon-krét-ne: poz-na-nie zre-los-ti ve-ci na ukon-če-nie a ne-roz-hod-nosť, a s tým spo-je-né ťaž-kos-ti pri prev-za-tí zod-po-ved-nos-ti v pra-vý čas. Tý-ka sa to niek-to-rých sud-cov od ok-res-né-ho sú-du, kraj-ské-ho sú-du i naj-vyš-šie-ho sú-du.

Úryvok z textu:
Vy­mo­ži­teľ­nosť prá­va ako súhrn zá­kon­ných a fak­tic­kých mož­nos­tí na do­siah­nu­tie up­lat­ne­né­ho práv­ne­ho ná­ro­ku,má, ok­rem iné­ho, esen­ciál­ny zá­klad v pro­fe­sio­na­li­te roz­ho­do­va­nia všeo­bec­ných sú­dov. Pro­fe­sio­na­li­ta ge­ne­ru­je aj zá­važ­ný prob­lém súd­nic­tva – ne­dos­ta­toč­nú kva­li­tu niek­to­rých sud­cov a súd­nych roz­hod­nu­tí. Zná­me sú aj ne­dos­tat­ky v oso­be sud­cu kon­krét­ne: poz­na­nie zre­los­ti ve­ci na ukon­če­nie a ne­roz­hod­nosť, a s
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Napriek tomu, že právnu úpravu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch možno hodnotiť ako relatívne stabilnú a nemennú, v právnej vede aj v aplikačnej praxi stále rezonuje množstvo otázok spojených s premlčaním. Príspevok sa venuje dvom z týchto otázok, pričom základnou otázkou, ktorú je potrebné si zodpovedať je, či pomenovanie premlčacia doba reflektuje účel právneho inštitútu premlčania alebo je vhodnejšie používať pojem premlčacia lehota. Ďalšou otázkou, ktorou sa príspevok zaoberá je začatie plynutia premlčacej doby v prípade uvedenom v § 563 Občianskeho zákonníka v rozhodnutiach súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súkromnom práve je právny inštitút premlčania považovaný za jeden z právnych následkov plynutia času ako objektívnej právnej skutočnosti. Koncepcia oslabenia práva v dôsledku kvalifikovaného plynutia času je pretavením zásady vigilantibus iura scripta sunt (práva patria len bdelým/ nech si každý stráži svoje práva) do ustanovení konkrétnych právnych noriem. V zmysle tejto zásady práva patria tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje oprávnenia u
Autor: JUDr. Martin Friedrich
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na problematiku premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na názory odborníkov z oblasti obchodného práva. Obsahom článku je aj navrhnutie riešenia otázky premlčania prostredníctvom argumentům analógia legis v stave, keď v úprave Obchodného zákonníka absentuje akákoľvek úprava premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
I. Skutkový stav Uznesením Okresného súdu Košice I z novembra 2008 bol vyhlásený konkurz na úpadcu, ktorým bolo výrobné družstvo. Do konkurzu si prihlásil pohľadávky aj veriteľ, ktorým bola slovenská energetická spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou a distribúciou zemného plynu. Pohľadávky tejto spoločnosti vznikli z neuhradených faktúr za dodávky zemného plynu, pričom všetky pohľadávky energetickej spoločnosti boli podporené štyrmi právoplatnými a vykonateľnými platobnými rozkaz
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom verejnej moci nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánov verejnej moci. Predmetom záujmu autora sa stáva historický prierez vývoja právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu, načrtnutie základných východísk v súčasnosti účinnej právnej úpravy, ako aj jej komparácia s právnou úpravou účinnou v Českej republike. Autor sa v predkladanom článku nevenuje iba teoretickým otázkam súvisiacim s naznačenou problematikou, ale poukazuje aj na praktické dopady právnej úpravy, ktoré majú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
5. Zákon č. 514/2003 Z. z. de lege lata a vo svetle komparácie Považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na rozsahovú obmedzenosť tohto článku cieľom tejto časti nie je detailne rozobrať platnú právnu úpravu a poskytnúť vyčerpávajúcu komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy v oblasti zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom, ale načrtnúť a porovnať iba niektoré, podľa nášho názoru, podstatné špecifiká a inštitúty, ktoré
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou premlčania a preklúzie vybraných práv v daňovom konaní, s čiastočným akcentom na určité praktické špecifiká súvisiace so záložným právom zriadeným k majetku daňového dlžníka a jeho existenciou. V súčasnosti účinná právna úprava vyvoláva v naznačenom smere nemálo pochybností. Predmetom článku sú najmä úvahy autora nad osobitosťami premlčania práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok a ich súvisom so zrušením rozhodnutia správcu dane a zriadení záložného práva k majetku daňového dlžníka, nevynímajúc porovnanie s právnou úpravou daňového procesu, ktorá by sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie a preklúzia predstavujú jedny zo základných inštitútov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorých funkciou je viesť účastníkov právnych vzťahov k tomu, aby si svoje práva uplatnili včas a predpísaným spôsobom pred orgánom na to určeným. Účastníci právnych vzťahov, voči ktorým by prípadný nárok mohol byť uplatnený, by nemali byť v stave právnej neistoty po neprimerane dlhú dobu a naopak, oprávnení z týchto právnych vzťahov by nemali mať možnosť kedykoľvek, aj vo vzdialenej
Autor: Martin Spišák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pokiaľ ide o spôsoby zabezpečenia záväzkov, je ručenie možné pokladať za jeden z najrozšírenejších a najefektívnejších spôsobov ako ochrániť a posilniť pozíciu veriteľa. Ručenie sa využívalo v rôznych obdobách už v starovekom Ríme a dodnes má silné zabezpečovacie postavenie v občianskoprávnych i ob- chodnoprávnych záväzkoch. V tomto príspevku sa však zameriame na konkrétnu problematiku ručenia a to rozsah regresného nároku ručiteľa. Práve pri určovaní jeho rozsahu môžu vzniknúť zaujímavé situácie, ktoré rozoberieme v nasledujúcom texte.

Úryvok z textu:
Úvod Pokiaľ ide o spôsoby zabezpečenia záväzkov, je ručenie možné pokladať za jeden z najrozšírenejších a najefektívnejších spôsobov ako ochrániť a posilniť pozíciu veriteľa. Ručenie sa využívalo v rôznych obdobách už v starovekom Ríme a dodnes má silné zabezpečovacie postavenie v občianskoprávnych i ob- chodnoprávnych záväzkoch. V tomto príspevku sa však zameriame na konkrétnu problematiku ručenia a to rozsah regresného nároku ručiteľa. Práve pri určovaní jeho rozsahu môžu vzniknúť
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Kolektívna ochrana práv a skupinové uplatňovanie nárokov v súdnom konaní nemajú u nás z teoretického hľadiska ustálený obsah a z praktického hľadiska (zatiaľ) ani rozsiahlejšie využitie. Ide o špecifický druh žalôb, označovaných ako hromadné, skupinové, kolektívne, reprezentatívne a pod., pre ktoré je typická kvalifikovaná pluralita subjektov a ich právne relevantný kolektívny záujem, ktorému má byť poskytnutá súdna ochrana. Zrejme najznámejšími žalobami tohto typu sú americké class actions.

Úryvok z textu:
Kolektívna ochrana práv a skupinové uplatňovanie nárokov v súdnom konaní nemajú u nás z teoretického hľadiska ustá­lený obsah a z praktického hľadiska (zatiaľ) ani rozsiahlejšie využitie. Ide o špecifický druh žalôb, označovaných ako hro­madné, skupinové, kolektívne, reprezentatívne a pod., pre ktoré je typická kvalifikovaná pluralita subjektov a ich právne relevantný kolektívny záujem, ktorému má byť poskytnutá súdna ochrana. Zrejme najznámejšími žalobami tohto typu sú americké class actions
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.

Úryvok z textu:
1. PÔVOD NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY A UJMY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU V posledných rokoch sme svedkami stále neutíchajúcej diskusie a interpretačnej aktivity súdov o obsahu pojmov, ktoré sú previazané s civilným deliktuálnym konaním. Konkrétne ide o pojmy škoda a ujma, resp. presnejšie o nároky na náhradu škody, či ujmy. Pre termín ujma je príznačným adjektívum nemajetková, či imateriálna, zatiaľ čo škoda je vyjadrená často prívlastkami hmotná, resp. materiálna alebo majetková. Skôr, než sa dos
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v rámci svojho príspevku budú zaoberať nárokom zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, konkrétne úrokov z omeškania z náhrady mzdy poskytovanej pri neplatnom skončení pracovného pomeru zamestnancovi. Autor sa zameriava na rozdielnu judikatúru slovenských súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania a taktiež časovému okamihu začatia plynutia omeškania zamestnávateľa s úhradou náhrady mzdy pre zamestnanca. Autori rozoberajú príslušnú judikatúru a protichodné názory v otázke konštitutívneho a deklaratórneho účinku súdnych rozhodnutí.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Úroky z omeškania v prostredí pracovného práva patria od účinnosti novely a prijatia nového Zákonníka práce k polemickým otázkam v rámci právnej teórie i praxe. § 256, ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. „starého“ Zákonníka práce, účinného do 31.03.2002 stanovovalo, že účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania vo výške ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy inak. Ako je možné vidieť zo znenia „starého“ Zákonníka práce, zákon priamo st
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t.j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľno
MENU