Nájdené právne články pre výraz: premlčaná pohľadávka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

74 dokumentov
20 dokumentov
1309 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
Úvod. Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne nevyužívať určitú nehnuteľn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva
Autor: Bc. Filip Balla
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou.

Úryvok z textu:
Úvod Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou. Zabezpečovacie inštitúty, všeobecne, oslabujú pozíciu dlžníka, pričom naňho vyvíjajú tlak prostredníctvom jeho vedľajšieho záväzku. Zvyšujú istotu
Autor: JUDr. Martin Friedrich
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na problematiku premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na názory odborníkov z oblasti obchodného práva. Obsahom článku je aj navrhnutie riešenia otázky premlčania prostredníctvom argumentům analógia legis v stave, keď v úprave Obchodného zákonníka absentuje akákoľvek úprava premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
I. Skutkový stav Uznesením Okresného súdu Košice I z novembra 2008 bol vyhlásený konkurz na úpadcu, ktorým bolo výrobné družstvo. Do konkurzu si prihlásil pohľadávky aj veriteľ, ktorým bola slovenská energetická spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou a distribúciou zemného plynu. Pohľadávky tejto spoločnosti vznikli z neuhradených faktúr za dodávky zemného plynu, pričom všetky pohľadávky energetickej spoločnosti boli podporené štyrmi právoplatnými a vykonateľnými platobnými rozkaz
Autor: prof. JUDr. Marek Števček PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok je venovaný prieniku inštitútu úrokov z omeškania s inštitútom premlčania. Autori sa pri hľadaní ustálenej koncepcie pokúšajú nájsť prijateľné riešenie v dostupných zdrojoch, najmä v relevantnej judikatúre a doktrinálnych názoroch. Následne sa snažia argumentovaťv prospech zachovania možnosti uplatnenia úrokovz omeškania i napriek márnemu uplynutiu premlčacej doby vzťahujúcej sa k hlavnému záväzku (istine), samozrejme so zreteľom na udržanie zmyslu a základných funkcií premlčania. V závere vyslovujú názor, že zhodný režim premlčania úrokov z omeškania sa uplatnítak pre záväzky občiansko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod O úrokoch z omeškania možno celkom oprávnene uvažovať ako o jednom z najčastejšie používaných inštitútov súkromného práva. Práve z tohto dôvodu je viac ako potrebné, aby proces ich uplatnenia akoukoľvek, no najmä súdnou cestou, podliehal rovnakému zaobchádzaniu zo strany všetkých súdnych inštancií. Priestor ponechaný pre „bezbrehú" úvahu súdu by mal byť teda v tomto prípade minimalizovaný. V konečnom dôsledku je tu prvoradý záujem celej spoločnosti na existencii určitého princí
MENU