Nájdené právne články pre výraz: prevod obchodného podielu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 43

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

377 dokumentov
112 dokumentov
1543 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Jana Štefáneková
Zdroj: Podnikajte.sk
Abstrakt: Postup pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným, náležitosti a forma zmluvy o prevode podielu a príprava sprievodných dokumentov.

Úryvok z textu:
Aký je postup krokov pri prevode obchodného podielu s.r.o. a na čo si dať pozor?     Prevod obchodného podielu s.r.o.     Prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je relatívne bezproblémový proces, avšak aj pri ňom je potrebné poznať zákonom stanovené podmienky a dať si pozor na náležitosti, ktoré musia byť splnené. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že prevod obchodného podielu sa týka predovšetkým spoločníka, ktor
Autor: JUDr. Martin Kubinec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami. Jedným zo základných spôsobov, akým môže v spoločnosti s ručením obmedzeným dôjsť k zmene jej
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pre-vo-d ma-jet-ku spo-loč-nos-ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš-ko-dzo-va-nia ve-ri-te-ľa.

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na nes­p
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výňatok z prednášky uskutočnenej dňa 05.05.2014 v Omšení.

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na nes­p
Autor: Žofia Šuleková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prevoditeľnostúčasti na spoločnosti je jednou zo základných vlastností kapitálových obchodných spoločností. Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa využívajú najmä za účelom zabránenia vstupu tretej osoby do spoločnosti a zachovania pôvodnej vlastníckej štruktúry. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jednotlivé, zákonné ako aj zmluvné, spôsoby obmedzenia dispozície s obchodných podielom, ktoré spočívajú v úplnom alebo podmienenom zákaze prevodu, prípadne prechodu obchodného podielu, na iného spoločníka alebo tretiu osobu stojacu mimo spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Účasť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným je vyjadrená vo forme obchodného podielu. Obchodný podiel predstavuje v zmysle § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObchZ“) súhrn práv a povinností a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Jeho výška sa vo všeobecnosti určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Obchodný podiel je spôsobilý byť predmetom právnych vzťahov a v terminológii nášho systému súkromného práva predstavuj
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať obchodnoprávne nástroje na identifikáciu „nezdravých“ spoločností s cieľom neutralizovania ich negatívneho vplyvu na výber daní prostredníctvom dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených účtovných závierok. Príspevok sa bude venovať aj predstaveniu kazuistiky na vybraných obchodných spoločnostiach, ktoré mali výrazný negatívny dopad na výber daní.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD V roku 2013 zákonodarca sťažil prevod obchodného podielu, keďže sa začal pri jeho prevode vyžadovať súhlas správcu dane [2], čo znemožnilo prevody na nemajetné a často nekontaktné osoby.[3] Dôvodová správa k novele zákona č. 246/2012 z. z., ktorý zavádzal súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu, uvádza: „Vyššie uvedené zmeny vyvolali negatívne praktické skúsenosti finančných a daňových orgánov získa
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkou obmedzení prevoditeľnosti obchodného podielu, ktorú bližšie rozpisuje v troch rovinách – obmedzenia prevoditeľnosti obchodného podielu vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy, zo zákona a z rozhodnutí súdov. Po výklade ustanovenia § 115 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, rozoberá jednotlivé prekážky prevodov obchodných podielov v s. r. o. Upozorňuje pritom na problémové časti právnej úpravy (napr. neexistencia výslovnej úpravy väčšiny potrebnej na rozhodnutie o ne-/udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu na zasadnut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Prevoditeľnosť obchodného podielu všeobecne Európske úpravy pristupujú k otázke otvorenosti, či uzavretosti spoločnosti s ručením obmedzeným rozdielne. Nemecká (§ 15 ods. 1 GmbHG[1]) i rakúska (§ 76 ods. 1 GmbHG[2]) spoločnosť s ručením obmedzeným je konštruovaná ako otvorená. Pokiaľ neurčí spoločenská zmluva podmienky prevodu obchodného podielu, môže každý spoločník prevádzať svoj obchodný podiel bez obmedzení.
Autor: Christián Burják
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.") so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o."). Z dôvodu komplexnejšieho pohľadu sme sa však nevyhli ani rozboru niektorých všeobecných a pridružených otázok. Pod dispozíciou s členstvom budeme pre potreby tohto príspevku v nasledujúcom texte rozumieť výlučne prevod obchodného podielu spoločníkom spoločnost ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.")[1] so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o.").[2] Z dôvodu komplexnejšieho pohľadu sme sa však nevyhli ani rozboru niektorých všeobecných a pridružených otázok. Pod dispozíciou s členstvom budem
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva. Pokiaľ napríklad novelizácia Obchodnéh
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obchodný zákonník do roku 2002 nemal žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo zriadenie záložného práva na obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Medzi odborníkmi sa preto viedol spor o tom, či obchodný podiel môže byť predmetom záložného práva. Dlhoročné diskusie ukončilo prijatie zákona č. 500/2001, ktorý do Obchodného zákonníka zaradil § 117a, ktorý upravuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel. „Ustanovením § 117a ods. 1, podľa ktorého na obchodný podiel mož
MENU