Nájdené právne články pre výraz: prevod obchodného podielu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 43

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

223 dokumentov
107 dokumentov
1399 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Jana Štefáneková
Udalosť: podnikajte.sk
Abstrakt: Postup pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným, náležitosti a forma zmluvy o prevode podielu a príprava sprievodných dokumentov.

Úryvok z textu:
<p> Aký je postup krokov pri prevode obchodného podielu s.r.o. a na čo si dať pozor?</p> <p> <aside> <div data-google-query-id="CJ-I7qyY9-sCFZWC3godsscIlw" id="div-gpt-ad-top"> <div id="google_ads_iframe_/102674253/universal-top_0__container__"> Prevod obchodného podielu s.r.o.</div> </div> </aside></p> <p> Prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je relatívne bezproblémový proces, avšak aj pri ňom je potrebné poznať zákonom stanovené podmienky a
Autor: JUDr. Martin Kubinec PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv
Abstrakt: Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark47">1.&nbsp;&nbsp; Úvod</a></strong><a name="bookmark47"></a><o:p></o:p></p> <p> Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami.<o:p></o:p>
Autor: Žofia Šuleková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Abstrakt: Prevoditeľnostúčasti na spoločnosti je jednou zo základných vlastností kapitálových obchodných spoločností. Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa využívajú najmä za účelom zabránenia vstupu tretej osoby do spoločnosti a zachovania pôvodnej vlastníckej štruktúry. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jednotlivé, zákonné ako aj zmluvné, spôsoby obmedzenia dispozície s obchodných podielom, ktoré spočívajú v úplnom alebo podmienenom zákaze prevodu, prípadne prechodu obchodného podielu, na iného spoločníka alebo tretiu osobu stojacu mimo spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark44">Úvod</a></strong><o:p></o:p></p> <p> Účasť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným je vyjadrená vo forme obchodného podielu. Obchodný podiel predstavuje v zmysle § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObchZ“) súhrn práv a povinností a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Jeho výška sa vo všeobecnosti určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k&nbsp;základnému imaniu spoločnosti. Obchodný podiel je spôsobilý byť predmetom právnyc
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Výňatok z prednášky uskutočnenej dňa 05.05.2014 v Omšení.

Úryvok z textu:
<p> V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na ne
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Pre­vo­d ma­jet­ku spo­loč­nos­ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa.

Úryvok z textu:
<p> V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na ne
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať obchodnoprávne nástroje na identifikáciu „nezdravých“ spoločností s cieľom neutralizovania ich negatívneho vplyvu na výber daní prostredníctvom dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených účtovných závierok. Príspevok sa bude venovať aj predstaveniu kazuistiky na vybraných obchodných spoločnostiach, ktoré mali výrazný negatívny dopad na výber daní.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 318"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">V </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">roku 2013 zákonodarca sťažil prevod obchodného podielu, keďž
Autor: Christián Burják
Udalosť: Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.") so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o."). Z dôvodu komplexnejšieho pohľadu sme sa však nevyhli ani rozboru niektorých všeobecných a pridružených otázok. Pod dispozíciou s členstvom budeme pre potreby tohto príspevku v nasledujúcom texte rozumieť výlučne prevod obchodného podielu spoločníkom spoločnost ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Úvod</strong><o:p></o:p></p> <p> V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.")<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o.").<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> Z dôvodu kompl
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkou obmedzení pre- voditeľnosti obchodného podielu, ktorú bližšie rozpisuje v troch rovinách – obmedzenia prevoditeľnosti obchodné- ho podielu vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy, zo zákona a z rozhodnutí súdov. Po výklade ustanovenia § 115 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, rozoberá jednotlivé prekážky prevodov obchodných podielov v s. r. o. Upozorňuje pri- tom na problémové časti právnej úpravy (napr. neexisten- cia výslovnej úpravy väčšiny potrebnej na rozhodnutie o ne-/udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <span style="font-family: URWClassicoTEE; font-size: 12pt; font-weight: 700;">1</span></p> <div class="page" title="Page 19"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'URWClassicoTEE'; font-weight: 700">Prevoditeľnosť obchodného podielu všeobecne </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'URWClassicoTEE'">Európske úpravy pristupujú k otázke otvorenosti, či uza- vretosti spoloc
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Obchodný zákonník do roku 2002 nemal žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo zriadenie záložného práva na obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Medzi odborníkmi sa preto viedol spor o tom, či obchodný podiel môže byť predmetom záložného práva. Dlhoročné diskusie ukončilo prijatie zákona č. 500/2001, ktorý do Obchodného zákonníka zaradil § 117a, ktorý upravuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel. „Ustanovením § 117a ods. 1, podľa kto
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark63">Úvod</a></strong><a name="bookmark63"></a><o:p></o:p></p> <p> Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripr
MENU