Nájdené právne články pre výraz: priestupková recidíva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame pohľad na trestnosť priestupkovej recidívy s cezhraničným rozmerom formou otázok, dvoch praktických príkladov a odpovede.

Úryvok z textu:
Zadanie problému: Vážení kolegovia, keďze v dnešnej dobe má každý veľa povinností, nechcel som Vás vyrušovat pri Vašej práci telefonicky, ale rozhodol som sa, že Vám napíšem email so žiadostou o poskytnutie rady - či podľa Vášho názoru môžeme trestne stíhať slovenského občana, ktorý sa v cudzine dopustí protiprávneho konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty priestupku, ktorý by v spojení s predchádzajúcim priestupkom spáchaným i právoplatne postihnutým na Slovensku zakladal zod
Autor: Mgr. Michal Krajčovič
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Účelom príspevku je poukázať na možnosť efektívnejšej právnej ochrany spoločenských vzťahov pred hrozbami súvisiacimi so stretom právnych kultúr, ktorý prebieha na Európskom kontinente. Problematika je analyzovaná z pohľadu medzinárodného práva, správneho práva aj trestného práva. Navrhujú sa legislatívne zmeny, ktoré by naplnili legitímne očakávania občanov na ochranu spoločenských hodnôt pred protiprávnou činnosťou a posilnili by princíp dôvery v právo.

Úryvok z textu:
Motto : Každá společnost lidská má životní zájem na tom, aby všichni její členové zachovávali pravidla společného života, a vzepře se tomu, kdo tak nečiní (r e a g u j e na porušení). Prof. Albert Milota1 1. Úvod Obsah pojmu právna kultúra nie je chápaný jednotne - jedná sa o vágny pojem, ktorý je bližšie konkretizovaný právnou doktrínou. Prirodzene možno vychádzať z konjukcie významov pojmov právo2 a kultúra3. Autori v ďalšom texte vychádzajú z poňatia právnej kultúry, resp. kult
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá osobitným druhom recidívy, ktorú nazýva deliktuálnou recidívou. Tento jav demonštruje na vybraných skutkových podstatách trestných činov, ktorých spoločným znakom je, že obsahujú zákonný znak skutkovej podstaty v podobe predchádzajúceho postihu za správny delikt. V závere článku sa autor stručne venuje porovnaniu právnej úpravy centrálnej evidencie priestupkov v Čechách a na Slovensku.

Úryvok z textu:
Opakované dopúšťanie sa protiprávnej činnosti tým istým páchateľom nie je ničím výnimočným a pomerne v značnej miere sa vyskytuje napríklad pri majetkovej, ale aj inej protiprávnej činnosti (násilnej, ekonomickej a pod.). Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria príslušné delikty. Máme tým na mysli trestné právo a správne právo, ako dva systémy verejnop
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
Na úvod Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky. Ústavné poslanie prokuratúry Slovenskej republiky Zákl
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Predložený príspevok skúma detailnejšie rozmery deliktuálneho práva vo všeobecnosti a deliktuálneho práva v Slovenskej republike. Poskytuje základné atribúty témy v kontexte verejných, resp. verejnoprávnych a súkromných, resp. súkromnoprávnych deliktov. V tomto kontexte skúma najmä právnu úpravu tzv. torts, ktoré existujú v krajinách patriacich do angloamerickej právnej kultúry. V druhej časti príspevku poskytuje autor aspoň orientačný úvod do vybraných elementov priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej únie. Poukazuje pritom najmä na skutočnosť, že priestupky sú v rôznych krajiná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
DELIKTUÁLNE PRÁVO AKO POJEM Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma cez prizmu práva verejného, a preto sa často špecifikácia/označenie deliktuálneho práva na právo verejné v praxi ani teórii neaplikuje, dokonca sa takéto
MENU