Nájdené právne články pre výraz: priestupky proti majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

122 dokumentov
13 dokumentov
1384 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tibor Timár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa pokúsil urobiť pohľad na úskalia skutkovej podstaty trestného činu krádeže v jej základnej skutkovej podstate § 212 ods.2 písm. f) Trestného zákona, resp. v širšom kontexte § 212 ods.2 Trestného zákona, a súčasne pohľad na interpretačné výkladové pravidlá všeobecnej časti Trestného zákona § 128 ods.5 Trestného zákona a § 125 ods.2 Trestného zákona. Výklad predmetných noriem je vykonaný v obsahu článku vo svetle právneho ponímania autora ako obhajcu

Sprievodný text: Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člán­ku vo svet­le práv­ne­ho po­ní­ma­nia auto­ra ako ob­haj­cu Vlas­tníc­tvo, vlas­tníc­ke prá­va a ich ochra­na je v prie­re­ze vý­vo­ja spo­loč­nos­ti vý­znam­ným práv­nym in­šti­tú­tom, kto­ré­mu sa v ne­ma­lej mie­re ve­no­va­la a aj v sú­čas­nos­ti ve­nu­je zvý­še­ná po­zor­nosť laic­kej a od­bor­nej ve­rej­nos­ti. Svo­ju pod­sta­tu na­do­bud­lo vlas­tníc­ke prá­vo už v sta­ro­ve­kých práv­nych sys­té­moch, pri­čom vr­chol práv­nej re­ne­san­cie pri­nie­slo rím­ske prá­vo a je­ho práv­ne in­šti­tú­ty a nás­led­ne v No­vo­ve­ku euro­pei­zá­cia rím­ske­ho práv­ne­ho sys­té­mu. Sú­čas­ne s vý­vo­jom jed­not­li­vých práv­nych in­šti­tú­tov vec­né­ho prá­va a zá­väz­ko­vé­ho prá­va, kto­ré sú bu­do­va­né na prin­cí­poch vlas­tníc­ke­ho prá­va, sa práv­ny sys­tém a sub­jek­ty ma­jú­ce moc ho ov­plyv­niť, sna­ži­li za­viesť pri­már­ne pros­tried­ky ochra­ny vlas­tníc­ke­ho prá­va, kto­ré by slú­ži­li ako ele­men­ty ochra­ny jed­not­li­vých zlo­žiek vlas­tníc­tva.

Úryvok z textu:
<p> 1. Úvod<br /> Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člá
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame pohľad na trestnosť priestupkovej recidívy s cezhraničným rozmerom formou otázok, dvoch praktických príkladov a odpovede.

Úryvok z textu:
<h3 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; line-height: 20px;"> <strong>Zadanie problému:</strong></h3> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> <em>Vážení kolegovia, keďze v dnešnej dobe má každý veľa povinností, nechcel som Vás vyrušovat pri Vašej práci telefonicky, ale rozhodol som sa, že Vám napíšem email so žiadostou o poskytnutie rady -&nb
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Základom trestnej zodpovednosti podľa platného slovenského práva je spáchanie trestného činu a táto vzniká konaním trestne zodpovedného subjektu, ktorý ohrozil alebo porušil záujmy chránené Trestným zákonom. Trestným činom je podľa § 8 Tr. zák. protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
<p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 37pt; background: transparent; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 12.25pt;"> <span lang="SK">Základom trestnej zodpovednosti podľa platného slovenského práva je spáchanie trestného činu a táto vzniká konaním trestne zodpovedného subjektu, ktorý ohrozil alebo porušil záujmy chránené Trestným zákonom. Trestným činom je podľa § 8 Tr. zák. protiprávny
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá osobitným druhom recidívy, ktorú nazýva deliktuálnou recidívou. Tento jav demonštruje na vybraných skutkových podstatách trestných činov, ktorých spoločným znakom je, že obsahujú zákonný znak skutkovej podstaty v podobe predchádzajúceho postihu za správny delikt. V závere článku sa autor stručne venuje porovnaniu právnej úpravy centrálnej evidencie priestupkov v Čechách a na Slovensku.

Úryvok z textu:
<p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 3pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 10.3pt; background: transparent; font-size: 8pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <span class="Bodytext2Bold" style="position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
<div style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"> <span style="box-sizing: inherit;">K&nbsp;napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s&nbsp;uplatňovaním princípu&nbsp;<em style="box-sizing: inherit;">ultima ratio</em>&nbsp;v&nbsp;trestnom práve, ktorý sa stal v&nbsp;aplikačnej praxi súdov a&nbsp;orgánov činných v&nbsp;trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez
Autor: Mgr. Michal Zuzik
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Slovenská právna úprava v oblasti boja proti diváckemu násiliu je oproti anglickej legislatíve málo rozvinutá. Právny poriadok SR však obsahuje účinné inštitúty, ktoré dokážu, v prípade ich dôslednej aplikácie, eliminovať nepriaznivé následky tejto protiprávnej činnosti. Podľa zákona o športe je nedostatočné najmä uplatňovanie a dodržiavanie práv a povinností organizátora športového podujatia a usporiadateľov, ako i obce. V trestnoprávnej oblasti by jedným z možných riešení bolo zavedenie kvalifikovanej skutkovej podstaty „v súvislosti s konaním ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 37"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'URWClassicoTEE'; font-style: italic">Problematika diváckeho násilia je v posledných desaťročiach stredobodom mediálneho, politického i akademického záujmu. Nie je to jav celkom nový, v posledných rokoch však v SR naberajú jeho prejavy na intenzite. S problémom diváckeho násilia sa stretáva c
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV</h4> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávn
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: Magister Officiorum
Kľúčové slová: pojem priestupoksúdny deliktsprávne trestanie
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Vzájomný vzťah súdnych a správnych deliktov</strong><o:p></o:p></p> <p> Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov v
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
<div class="page" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0);" title="Page 73"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: 700;">1 &nbsp;ÚVOD</span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: ArialMT;">V&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: ArialMT;">poslednom období môžeme aj v podmienkach Slovenskej republiky pozorovať zvýšenie záujmu právnych teoretikov ako aj aplikač
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom referátu je opísať obsah princípu ultima ratio v oblasti správneho trestania na Slovensku, rovnako ak v oblasti trestného práva a analyzovať niektoré z problémov týkajúcich sa aplikácie tohto princípu ústavnými súdmi, všeobecnými súdmi a správnymi orgánmi.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚSTAVNOPRÁVNE A ZÁKONNÉ VÝCHODISKÁ PRINCÍPU<br /> SUBSIDIARITY TRESTNÉHO POSTIHU</strong></p> <p> <br /> Princíp subsidiarity trestného postihu vo verejnom práve vyjadruje požiadavku<br /> obmedziť trestanie (sankcionovanie) na prípady, keď je to odôvodnené<br /> závažnosťou a spoločenskou škodlivosťou protiprávneho správania. Uvedené sa<br /> uplatňuje tak pri postihu osôb za trestné činy, ako aj pri postihu osôb za správne<br /> delikty. Jeho existencia sa odvodz
MENU