Nájdené právne články pre výraz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

211 dokumentov
88 dokumentov
1779 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jakub Bebej
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá spornou otázkou týkajúcou sa toho, či do plynutia dvojročnej lehoty na zánik zodpovednosti za priestupok sa započítava alebo nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie vo veci.

Úryvok z textu:
K vý­kla­du us­ta­no­ve­nia § 20 ods. 2 zá­ko­na o pries­tup­koch Pred­me­tom toh­to prís­pev­ku je spor­ná prob­le­ma­ti­ka vý­kla­du us­ta­no­ve­nia § 20 ods. 2 zá­ko­na o pries­tup­koch, pod­ľa kto­ré­ho sa do ply­nu­tia dvoj­roč­nej le­ho­ty na zá­nik zod­po­ved­nos­ti za pries­tu­pok ne­za­po­čí­ta­va do­ba, po­čas kto­rej sa pre ten is­tý sku­tok vie­dlo tres­tné stí­ha­nie. Od­bor­ná práv­nic­ká li­te­ra­tú­ra (napr.SPIŠIAKOVÁ, H. 2015. Zá­kon o pries­tup­koch - ko­men­tár. 1
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Domáce násilie možno odôvodnene považovať za jednu z najzávažnejších trestných činností, nakoľko priamo ohrozuje život, zdravie, psychickú i telesnú integritu jednotlivca. Základnými formami, ktorými agresor uskutočňuje násilie vo vzťahu k svojej obeti, sú okrem fyzického a psychického násilia aj sociálne násilie, ktoré môže spočívať napríklad v izolácii obete od vonkajšieho sveta a potláčaní jej spoločenských
Autor: Adam Briešťanský
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.

Úryvok z textu:
1. Úvod Cie­ľom toh­to člán­ku bu­de pres­kú­mať špe­ci­fi­ká na­šej práv­nej úp­ra­vy a po­me­no­vať niek­to­ré prak­tic­ké prob­lé­my, s kto­rý­mi sa or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a sú­dy mô­žu vo svo­jej čin­nos­ti stret­núť. O stal­kin­gu ako pa­to­lo­gic­kej po­ru­che osob­nos­ti je v pos­led­ných ro­koch po­čuť po­mer­ne ve­ľa. Ten­to fe­no­mén bol s ľud­skou ci­vi­li­zá­ciou už od jej vzni­ku – os­tat­ne, ako aj ve­ľa os­tat­ných psy­chic­kých po­rúch. Roz­voj ľud­stva
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na situácie, keď dôjde pri domácom násilí k zmene výpovede obete (poškodeného) po vznesení obvinenia ako následok zmeneného pohľadu obete na agresora vplyvom plynutia času. Článok analyzuje procesnú situáciu, ktorá vzniká na základe zmeny výpovede poškodeného ako kľúčového svedka a zákonnosť prípadného uznania viny páchateľa v tomto prípade.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Partnerské hádky v rodinách nie sú neznámym pojmom a sú na každodennom poriadku mnohých slovenských rodín, avšak určite nejde len o fenomén slovenskej spoločnosti. Posudzovanie toho, do akej miery možno považovať tieto spory a hádky za „bežné“ a „akceptovateľné“, závisí od konkrétnych okolností a intenzity, akou jednotliví aktéri vystupňujú svoje správanie sa voči druhému partnerovi. V rôznych sociálnych kruhoch sa považuje za bežné, že partneri po sebe kričia, hádžu rôzne pred
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

Úryvok z textu:
  1 Všeobecne k zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku V zmysle § 85 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba § 85 Trestného poriadku) je policajt oprávnený zadržať osobu v prípade dôvodov väzby1 alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Na zadržanie osoby policajtom je vopred nutný súhlas prokurátora či už písomný alebo ústný (zväčša te
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V danom príspevku sa autori zaoberajú trestnou činnosťou páchanou na senioroch a jej špecifickými znakmi. Okrem vymedzenia a zadefinovania základných pojmov je príspevok venovaný seniorom primárne z pohľadu kriminológie alebo viktimológie. Obsahovo sa autori pohybujú jednak v medziach analýzy príslušnej právnej úpravy, dotýkajú sa štatisticky najčastejšie páchaných trestných činov na senioroch a v závere prinášajú návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVODOM Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že problematika so seniormi spojená je vzhľadom na svoju dôležitosť rozpracovaná v dnešnej dobe už po každej dostupnej rovine, skôr opak je pravdou. Nemyslíme si, že šírka predmetnej témy je výhovorkou s nejakou relevanciou. Nahliadnutie do dostupnej literatúry nám síce naznačuje, že sa seniorom priestor venuje, bližším pohľadom môžeme zistiť, že toto venovanie predstavuje často len akýsi sekundárny prvok dovŕšenia komplexnosti témy primá
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Oznamovanie prípadov o porušení rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR Jana Vallová.

Úryvok z textu:
Oznamovanie prípadov o porušení rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie vere
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: pojem priestupoksúdny deliktsprávne trestanie
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzájomný vzťah súdnych a správnych deliktov Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
MENU