Nájdené právne články pre výraz: priestupky proti verejnému poriadku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
9 dokumentov
212 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 12. októbra 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obetiach“). Novým právnym predpisom sa podstatným spôsobom zlepšuje postavenie obetí, ako aj ich prístup k spravodlivosti. Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších p
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.

Úryvok z textu:
Motto: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach" Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) ÚVOD „Násilie a ženy" je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu oso
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: JUDr. Adam Puškár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor príspevku pokračuje v polemike s Ing. Františkom Petru ohľadne problematiky neoprávnenej držby odevu s označením Polícia.

Sprievodný text: Dňa 11.09.2015 som na strán-ke prav-ne-lis-ty.sk pub-li-ko-val člá-nok s náz-vom „Neop-ráv-ne-ná dr-žba od-evu s ozna-če-ním "Po-lí-cia"“. Ako reak-ciu na uve-de-ný prís-pe-vok zve-rej-nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran-ti-šek Petrů, prís-luš-ník Po-li-caj-né-ho zbo-ru, na rov-na-kej strán-ke svoj prís-pe-vok s náz-vom „Reak-cia na člá-nok s náz-vom Za neop-ráv-ne-nú dr-žbu od-evu s ozna-če-ním Po-lí-cia hro-zí po-ku-ta“. Autor Ing. Fran-ti-šek Petrů sa vo svo-jom prís-pev-ku sto-tož-nil s mo-jím ná-zo-rom, že pries-tu-pok pod-ľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb.o pries-tup-koch, te-da po-ru-še-nie zá-ka-zu pou-ží-vať ozna-če-nie "Po-li-caj-ný zbor" ale-bo "Po-lí-cia" ale-bo zá-ka-zu pou-ží-vať slu-žob-nú rov-no-ša-tu Po-li-caj-né-ho zbo-ru, kto-rý je us-ta-no-ve-ný v oso-bit-nom zá-ko-ne, mož-no spá-chať aj ne-ve-rej-ne.

Úryvok z textu:
Po­le­mi­ka s prís­pev­kom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom „Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“„ Dňa 11.09.2015 som na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk pub­li­ko­val člá­nok s náz­vom „Neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním "Po­lí­cia"“. Ako reak­ciu na uve­de­ný prís­pe­vok zve­rej­nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran­ti­šek Petrů, prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, na rov­na­kej strán­ke svoj prís­pe­vok s náz­vom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom Za neop­
Autor: Ing. František Petru
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok polemizuje so závermi článku s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením "Polícia" hrozí vysoká pokuta.

Sprievodný text: Som prís-luš-ní-kom po-li-caj-né-ho zbo-ru a rád by som rea-go-val na člá-nok uve-rej-ne-ný dňa 11. 09. 2015 na inter-ne-to-vej strán-ke Práv-ne lis-ty pod náz-vom: Za neop-ráv-ne-nú dr-žbu od-evu s ozna-če-ním „Po-lí-cia“ hro-zí vy-so-ká po-ku-ta, auto-ra JUDr. Ada-ma Puš-ká-ra (http://www.prav-ne-lis-ty.sk/clan-ky/a397-neop-rav-ne-na-dr-zba-od-evu-s-ozna-ce-nim-po-li-cia). Autor vo svo-jom člán-ku pre-ja-vil ná-zor, že pá-cha-te-ľom pries-tup-ku pro-ti ve-rej-né-mu po-riad-ku v zmys-le us-ta-no-ve-nia § 47 ods. 1 písm. i) Zá-ko-na o pries-tup-koch mô-že byť kaž-dý, kto či i len vlas-tní od-ev s ozna-če-ním Po-lí-cia, prí-pad-ne s po-dob-ným náz-vom, kto-rý de-fi-nu-je prís-luš-ná práv-na nor-ma, a to bez oh-ľa-du na to, či ten-to od-ev pou-ží-va ve-rej-ne ale-bo ne-ve-rej-ne.

Úryvok z textu:
Reak­cia na člá­nok s náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, kto­rý bol dňa 11. 09. 2015 zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty JUDr. Ada­mom Puš­ká­rom Som prís­luš­ní­kom po­li­caj­né­ho zbo­ru a rád by som rea­go­val na člá­nok uve­rej­ne­ný dňa 11. 09. 2015 na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty pod náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, auto­ra JUDr. Ada­
Autor: JUDr. Adam Puškár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou neoprávnenej držby odevu s označením "Polícia" ako aj možnými sankciami, ktoré hrozia za takéto konanie v zmysle zákona o priestupkoch

Sprievodný text: Kaž-dý si mô-že bez-prob-lé-mo-vo v ar-mys-ho-poch za-kú-piť trič-ko či iné od-evy s ná-pi-som „Po-lí-cia“, prí-pa-de si ich ob-jed-nať na inter-ne-te ako napr. v tých-to es-ho-poch 1, 2, 3, 4, 5. Má-lok-to z ma-ji-te-ľov ta-kých-to od-evov však vie, že už len za ich vlas-tníc-tvo či dr-žbu a nie len ich ve-rej-né no-se-nie hro-zí po-ku-ta až do vý-šky 500 eur. Uve-de-ný zá-kaz a san-kcie za je-ho po-ru-še-nie vy-plý-va-jú z plat-ných zá-ko-nov SR.

Úryvok z textu:
JUDr. Adam Puš­kár, ad­vo­kát Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta Kaž­dý si mô­že bez­prob­lé­mo­vo v ar­mys­ho­poch za­kú­piť trič­ko či iné od­evy s ná­pi­som „Po­lí­cia“, prí­pa­de si ich ob­jed­nať na inter­ne­te ako napr. v tých­to es­ho­poch 1, 2, 3, 4, 5. Má­lok­to z ma­ji­te­ľov ta­kých­to od­evov však vie, že už len za ich vlas­tníc­tvo či dr­žbu a nie len ich ve­rej­né no­se­nie hro­zí po­ku­ta až do vý­šky 500 eur. Uve­de­ný
Autor: JUDr. Alexandra Zvalová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na ochranu policajta pred napadnutím podľa platného práva a zároveň kladie dôraz na služobnú prípravu príslušníkov Policajného zboru v súvislosti s ochranou ich integrity. Zákonné normy ochraňujúce policajta sú v prvom rade zákon o Policajnom zbore a Trestný zákon. Tieto dve právne normy napĺňajú princíp právnej istoty a nerozpornosti právneho poriadku, čo spočíva v premise, že čo jedna právna norma dovoľuje, nesmie iná právna norma zakazovať či sankcionovať. Z toho dôvodu autorka ďalej charakterizuje vybrané okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, klasifikuje ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednou z najzákladnejších požiadaviek človeka všeobecne sa stále naliehavejšie javí potreba bezpečnosti. O to viac, ak v súvislosti s výkonom jeho povolania patrí k rizikovej skupine, ktorá je z viktimologického hľadiska označovaná za potenciálnu obeť. Policajti v službe sú v každodennom intenzívnom sociálnom styku s ľuďmi, pri ktorom sa vytvárajú aj riziká či rizikové situácie, ktoré vyplývajú z interpersonálnych vzťahov. Pre policajta môžu znamenať potenciá
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Základom trestnej zodpovednosti podľa platného slovenského práva je spáchanie trestného činu a táto vzniká konaním trestne zodpovedného subjektu, ktorý ohrozil alebo porušil záujmy chránené Trestným zákonom. Trestným činom je podľa § 8 Tr. zák. protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
Základom trestnej zodpovednosti podľa platného slovenského práva je spáchanie trestného činu a táto vzniká konaním trestne zodpovedného subjektu, ktorý ohrozil alebo porušil záujmy chránené Trestným zákonom. Trestným činom je podľa § 8 Tr. zák. protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak. Definícia trestného činu, ako ju obsahuje § 8 Tr. zák. je výsledkom dlhodobého vývoja vedy trestného práva, pričom počas vývoja trestného práva hmotnéh
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
Na úvod Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky. Ústavné poslanie prokuratúry Slovenskej republiky Zákl
MENU