Nájdené právne články pre výraz: príjem zo závislej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

186 dokumentov
35 dokumentov
1345 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Anna Kicová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre všetky ekonomicky aktívne subjekty je zrejme najdôležitejšou otázkou dosiah- nutie zisku. Ovplyvňujú ich však dva dôležité protiklady. Jednak je snahou všet- kých takýchto subjektov dosiahnuť čo najvyššie príjmy pri čo najnižších výdav- koch a dosiahnuť tak vysoký zisk, jednak ich motivuje snaha vynakladať čo naj- viac daňovo uznaných výdavkov, aby tak suma dane, ktorú zaplatia štátu bola čím nižšia. Základom dane je totiž rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky1. Druhý spomenutý aspekt je možné otočiť aj do iného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Pre všetky ekonomicky aktívne subjekty je zrejme najdôležitejšou otázkou dosiah- nutie zisku. Ovplyvňujú ich však dva dôležité protiklady. Jednak je snahou všet- kých takýchto subjektov dosiahnuť čo najvyššie príjmy pri čo najnižších výdav- koch a dosiahnuť tak vysoký zisk, jednak ich motivuje snaha vynakladať čo naj- viac daňovo uznaných výdavkov, aby tak suma dane, ktorú zaplatia štátu bola čím nižšia. Základom dane je totiž rozd
Autor: JUDr. Peter Huba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou medzinárodného zdanenia príjmov zo závislej činnosti občanov Slovenskej republiky, ktorí sú zamestnaní v cudzine u zahraničného zamestnávateľa alebo boli vyslaní na výkon práce do iného štátu. Cieľom príspevku je poukázaťna právnu stránku skúmaného problému. V tomto smere najmä upriamiť pozornosť na riešenie problému dvojitej daňovej rezidencie fyzickej osoby, keďže táto otázka má rozhodujúci význam pre stanovenie rozsahu daňovej povinnosti. Osobitne sa poukáže na spôsob zdanenia príjmov vyslaného zamestnanca. Problematika bude skúmaná v intenciách zmlúv o zamed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   V súčasnom globalizovanom svete nie je nezvyčajné, keď občania jedného štátu vykonávajú prácu v inej krajine. Najmä po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie mnoho Slovákov využilo možnosť zamestnať sa v niektorej členskej krajine a uplatnilo tak v praxi jeden zo základných princípov Európskej únie, ktorým je voľný pohyb pracovnej sily. Ďalší pracujú na základe pracovných povolení na rôznych pozíciách po celom svete alebo sú vyslaní zamestnávateľom na výkon práce do zahr
Autor: Mgr. Ivana Vojníková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Fyzické osoby ktoré vykonávajú závislú prácu, nie sú len subjektmi pracovno-právnych vzťahov. Ak fyzická osoba má príjem zo závislej činnosti, za podmienok ustanovených platnými zákonmi tento príjem podlieha zdaneniu a fyzická osoba má status daňovníka. Výnos dane z príjmov fýzickej osoby významne napĺňa príjmovú stránku štátneho rozpočtu, resp. rozpočtov územnej samosprávy. V príspevku uvažujeme aj o pojme redistribúcie.

Úryvok z textu:
Úvodné zamyslenie   Pre ľudskú spoločnosť je charakteristická vysoko organizovaná forma spolužitia, ktorá sa nezakladá len na vrodených vzoroch správania sa. Hoci vprapočiatkoch ľudských dejín prevládalo u prvých ľudí typické pudové konanie, intelektuálny vývoj si podmienil vznik a sformovanie mravov, obyčají, ideí spoločenskej morálky, a vneposlednom rade, právnych noriem, ktoré dopĺňajú zdedené vzory správania a prispievajú k stabilizácii spoločenského života jednotlivcov. Významnú
Autor: RNDr. Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: S účinnosťou od 1. januára 2020 pribúda v Zákonníku práce nový § 152b podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Úryvok z textu:
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zavádza nový § 152b, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Na príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne (počet zamestnancov nie je rozhodujúci). Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy: zákon č. 553/2003
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Podľa Daňového poriadku sú súdy povinné oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani podľa osobitných predpisov. Príspevok poukazuje na možnosť vzniku daňových únikov pri rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD V poslednom období často dochádza k diskusiám o tom, akým spôsobom zabrániť daňovým únikom, resp. daňovým podvodom, ktoré majú za následok zníženie príjmovej stránky verejných rozpočtov, najmä štátneho rozpočtu. Daňový únik možno označiť stav, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba čiastočne alebo celkom vyhýba plateniu dane. Daňové úniky sa často delia na legálne a nelegálne daňové úniky. Daňový pod
Autor: Mgr. Michal Karabinoš
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zdaňovania širokej skupiny daňových subjektov - zamestnancov. Pred samotným rozborom zdaňovania príjmov zamestnancov autor prekladá čitateľom všeobecnú charakteristiku dani z príjmov v slovenskom právnom poriadku so zvýraznením delenia príjmov podľa zdroja ich príjmu. Príjmy zo závislej činnosti tvoria jednu zo skupín zdaňovaných príjmov. Pri skúmaní ich zdaňovania autor venuje pozornosť ich základným daňovým prvkom - subjektu, predmetu, základu a sadzbe dane. V ďalšej časti je práca zameraná na možnosti legálneho znižovania daňovej povinnosti zamest ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zdaňovanie príjmov zamestnancov predstavuje jednu z najviac diskutovaných oblastí daňového práva. Dôvodov na takéto konštatovanie by sme mohli nájsť viacero. Jedným z nich sú neustále prebiehajúce zmeny v zdaňovaní týchto subjektov, keďže každoročne dochádza k rozsiahlym úpravám zdaňovania príjmov a tým pádom aj k nestabilite právnej úpravy v tejto oblasti. Iným dôvodom je existencia širokej skupiny daňových subjektov, ktorá podlieha tejto daňovej povinnosti a z toho vyplývajúci rozp
Autor: Zuzana Korytárová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný príspevok analyzuje zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku obchodnej spoločnosti v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ako aj v prípade členov štatutárneho orgánu v akciovej spoločnosti (a.s.). Cieľom je poukázať na existujúce disproporcie v zdaňovaní dividend vybraných obchodných spoločností a ich dopad na čistý príjem konateľov a zrovnoprávniť podmienky zdaňovania dividend pre konateľov, bez ohľadu na typ obchodnej spoločnosti. Výsledkom analýzy je návrh pozmeňujúcich legislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prioritným cieľom každej vlády je bez pochýb správne nastavenie daňovo- odvodového systému, prostredníctvom ktorého by sa zabezpečila aj rovnomerná redistribúcia príjmov medzi občanmi. To by v konečnom dôsledku umožnilo zmierniť priepasť medzi vysoko a nízko príjmovou skupinou daňovníkov v kontexte zmiernenia príjmovej a sociálnej polarizácie spoločnosti. Požiadavky kladené na optimálny daňový systém sa dotýkajú viacerých aspektov, konkrétne zabezpečenia princípu efektívnosti, spravo
Autor: JUDr. Ľubica Masárová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípov právneho štátu pri ukladaní daní. Analyzovaná je judikatúra ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zdaňovania je spätá s ústavnými základmi každého štátu. Na jednej strane ústavné listiny štátov zakotvujú právo štátu ukladať a vyberať dane, na druhej strane však v podmienkach demokratického právneho štátu, je ústavou garantovaná priama a bezprostredná aplikovateľnosť základných práv a slobôd zárukou a limitom pre vytváranie rovnováhy medzi týmto právom štátu a právami daňovníkov. Pri aplikácii noriem daňového práva zásadnú úlohu potom zohrávajú aj všeobecne uzná
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok skúma viaceré prípady rozdielneho postavenia poistencov v jednotlivých vzťahoch systému sociálneho poistenia a systému verejného zdravotného poistenia. Z tohto pohľadu bude analyzovaná napríklad valorizacia dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie poistencov štátu, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky, rozdielne určený dôchodkový vek mužov, žien a poistencov, ktorí získali zvýhodnené pracovné kategórie, platenie poistného na verejné zdravotné poistenie osobami so zdravotným postihnutím, minimálny dôchodok, postavenie poberateľa invalidného dô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. K ZÁSADE ROVNOSTI V POISTNOM SYSTÉME V OBLASTI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA Poistný systém v oblasti sociálneho zabezpečenia sa delí na dva základné veľké systémy: systém sociálneho poistenia a systém verejného zdravotného poistenia. Systém sociálneho poistenia Slovenskej republiky, členený na systém nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, zahŕňa celý rad poistných vzťahov (platenie poistného) a dávkových vzťah
MENU