Nájdené právne články pre výraz: princíp ultima ratio

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
57 dokumentov
224 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Využitie princípu ultima ratio v trestnom práve ako výkladové východisko pri vý-kla-de for-mál-nych zna-kov kon-krét-nej skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu, pri pochybnostiach o subjektívnej stránke konania, pri ukladaní trestov a v trestnom práve procesnom.

Úryvok z textu:
Prin­cíp ul­ti­ma ra­tio, či zá­sa­da sub­si­diar­ti­ty tres­tnop­ráv­nej rep­re­sie má svo­je up­lat­ne­nie hlav­ne v prí­pa­doch, kto­ré ma­jú súk­rom­nop­ráv­ny zá­klad (te­da ide o do­mé­nu naj­mä ma­jet­ko­vých tres­tných či­nov). Naj­vyš­ší súd SR vo svo­jej ak­tuál­nej ju­di­ka­tú­re pri­ja­tej v no­vem­bri ro­ku 2013 po pr­výk­rát pri­pus­til exis­ten­ciu prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio, pri­čom exis­ten­ciu toh­to prin­cí­pu aj ako ap­li­kač­né­ho a inter­pre­tač­né­ho pos­tu­pu pri vý­kl
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Základné poznámky z prednášky uskutočnenej dňa 05.05.2014 v Omšení ohľadne princípu ultima ratio

Úryvok z textu:
Prin­cíp ul­ti­ma ra­tio, či zá­sa­da sub­si­diar­ti­ty tres­tnop­ráv­nej rep­re­sie má svo­je up­lat­ne­nie hlav­ne v prí­pa­doch, kto­ré ma­jú súk­rom­nop­ráv­ny zá­klad (te­da ide o do­mé­nu naj­mä ma­jet­ko­vých tres­tných či­nov). Naj­vyš­ší súd SR vo svo­jej ak­tuál­nej ju­di­ka­tú­re pri­ja­tej v no­vem­bri ro­ku 2013 po pr­výk­rát pri­pus­til exis­ten­ciu prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio, pri­čom exis­ten­ciu toh­to prin­cí­pu aj ako ap­li­kač­né­ho a inter­pre­tač­né­ho pos­tu­pu pri vý­kl
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, pôvodne publikovaný na www.ulpianus.sk, sa zaoberá uplatňovaním princípu ultima ratio v aplikačnej praxi.

Sprievodný text: Pod-ne-tom k na-pí-sa-niu toh-to člán-ku je nie cel-kom správ-na ap-li-kač-ná prax tý-ka-jú-ca sa up-lat-ňo-va-nia prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio v tres-tnom prá-ve, kto-rý sa stal v čin-nos-ti sú-dov a or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní vďač-ným nás-tro-jom ako urý-chle-ne uza-vrieť kon-krét-nu tres-tnú vec bez jej ná-le-ži-té-ho ob-jas-ne-nia a pot-res-ta-nia pá-cha-te-ľa na-priek to-mu, že bo-li napl-ne-né všet-ky pod-mien-ky na vznik tres-tnej zod-po-ved-nos-ti (laic-ky je ten-to prin-cíp ozna-čo-va-ný ako prin-cíp „up-ra-tať pod ko-be-rec“).

Úryvok z textu:
Kde sú hra­ni­ce ap­li­ká­cie prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve? Pod­ne­tom k na­pí­sa­niu toh­to člán­ku je nie cel­kom správ­na ap­li­kač­ná prax tý­ka­jú­ca sa up­lat­ňo­va­nia prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve, kto­rý sa stal v čin­nos­ti sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní vďač­ným nás­tro­jom ako urý­chle­ne uza­vrieť kon­krét­nu tres­tnú vec bez jej ná­le­ži­té­ho ob­jas­ne­nia a pot­res­ta­nia pá­cha­te­ľa na­priek to­mu, že bo­li napl­ne­né v
Autor: doc. JUDr. Eduard Burda PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok definuje aplikačnú a interpretačnú funkciu princípu ultima ratio vo všeobecnosti a osobitne v slovenskom a českom právnom poriadku. Následne podrobne rozoberá jednotlivé kritéria aplikácie princípu ultima ratio používané pri napĺňaní uvedenej funkcie.

Úryvok z textu:
Jednou z elementárnych právnych zásad, na ktorých je v právnom štáte postavená koncepcia trestného práva je zásada subsidiarity právnej represie, ktorá je vyjadrením princípu ultima ratio (latinský pojem vo význame: finálny prostriedok alebo krajný prostriedok). Jej podstata spočíva v tom, že „...trestnoprávne riešenie je najposlednejší (subsidiárny) prostriedok k ochrane právneho poriadku... vyžaduje, aby štát uplatňoval prostriedky trestného práva zdržanlivo, to znamená predovšetkým tam, kd
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti. Spôsob akým je tento princíp v rozhodovacej praxi najmä pri maje
Autor: doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje tendenciám presadzujúcim uplatnenie princípu ultima ratio. Autor odmietol názory, že princíp ultima ratio nie je žiadnym spôsobom zakotvený v právnom poriadku a súdna prax tento princíp nevyužíva. Právny poriadok Slovenskej republiky je založený na právnom pozitivizme a nie na právnom formalizme, t. j. záväznosť zákona nespočíva v záväznosti jeho slovnej formulácie, ale v záväznosti záujmov, kvôli ktorým bol prijatý a ktoré má chrániť. Záväzným je preto obsah právnych pravidiel a nie slová použité na vyjadrenie právnych pravidiel

Úryvok z textu:
Úvod Trestné právo je odvetvím právneho poriadku, ktorého prostriedky majú a musia byť používané, ak použitie iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza do úvahy, pretože už boli vyčerpané alebo sú zjavne neúčinné alebo nevhodné. Použitie trestnoprávneho postupu bez toho, aby prostriedky iných právnych odvetví, najmä prostriedky súkromnoprávne a pri ich nedostatočnosti sankcie administratívne, boli použité, by bol v rozpore so zásadou subsidiarity trestnej represie, ktor
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa venuje obmedzujúcim a zaisťovacím opatreniam podľa § 26 ZoTZPO, ktoré je možné uložiť právnickej osobe v rámci trestného stíhania vedeného proti nej. Autor v príspevku poukazuje na charakter opatrení ako opatrení ultima ratio a vyslovuje nutnosť použitia aplikácie analógie s ustanoveniami Trestného poriadku o väzbe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb, ako nový inštitút slovenského trestného práva, bola do slovenského právneho poriadku prijatá v podobe zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako „ZoTZPO“) v novembri minulého roka. Prijatím ZoTZPO Slovenská republika formálne splnila svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala ešte pri rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Po viac ako 10 ročnej snahe došlo k prijatiu tohto prelomového inštitútu do
Autor: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor vo svojom príspevku vyzdvihuje princíp ultima ratio a charakterizuje jeho aplikáciu, ako aj odmietanie, a to z pohľadu praxe obhajcu v trestnom konaní. Ako uvádza autor vo svojom príspevku, princíp ultima ratio, či zásada subsidiarity trestnoprávnej represie má svoje uplatnenie hlavne v prípadoch, ktoré majú súkromnoprávny základ (teda ide o doménu najmä majetkových a hospodárskych trestných činov). Súdna prax pripúšťa princíp ultima ratio len vo sfére tzv. materiálnej protiprávnosti trestného činu, teda len pri posudzovaní závažnosti prečinov a to v rámci posudzovania závažnosti konkré ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Princíp ultima ratio z pohľadu teórie trestného práva Princíp ultima ratio je posledná možnosť riešenia trestnej veci prostriedkami trestného práva v zmysle zásady subsidiarity trestnej represie. Nakoľko trestné právo vo svojich represiách predstavuje najkrajnejší a najvyšší stupeň zásahu do ľudských práv a slobôd, rovnako orgány činné v trestnom konaní a súdy musia dbať na trestnoprávne princípy vychádzajúce z tých ústavných. Tu treba hovoriť najmä 258 o princípe subsidiar
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, ktorý bol prednesený na konferencii 22. slovenské dni práva vymedzuje čo to je princíp ultima ratio v trestnom práve, kedy a ako ho používať, pričom polemizuje aj s judikatúrou Najvyššieho súdu SR ohľadne tohto princípu.

Sprievodný text: Prin-cíp ul-ti-ma ra-tio ako inter-pre-tač-né pra-vid-lo a ma-jet-ko-vé tres-tné či-ny. Ná-zo-ry na up-lat-ňo-va-nie prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio sa v tres-tnop-ráv-nej teó-rii ako aj praxi v pod-mien-kach Slo-ven-skej re-pub-li-ky stá-le vý-raz-ne od-li-šu-jú[1] a roz-diel-ne pris-tu-pu-jú k mož-né-mu up-lat-ňo-va-niu prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio aj or-gá-ny ap-li-ká-cie prá-va. Op-ro-ti mi-nu-los-ti nas-tal ur-či-tý po-sun v chá-pa-ní prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio zo stra-ny Naj-vyš-šie-ho sú-du SR, kto-rý vo svo-jej roz-ho-do-va-cej čin-nos-ti pre-šiel od úpl-né-ho od-mie-ta-nia exis-ten-cie prin-cí-pu ul-ti-ma ra-tio v práv-nom po-riad-ku SR[2] k ná-zo-ru, že prin-cíp ul-ti-ma ra-tio je sí-ce vy-uži-teľ-ný pri inter-pre-tá-cii a ap-li-ká-cii tres-tné-ho prá-va, av-šak mož-no ho up-lat-niť je-di-ne pros-tred-níc-tvom ma-te-riál-ne-ho ko-rek-tí-vu v roz-sa-hu § 10 ods. 2 Tr. zák., te-da len pri pre-či-noch.

Úryvok z textu:
Prin­cíp ul­ti­ma ra­tio ako inter­pre­tač­né pra­vid­lo a ma­jet­ko­vé tres­tné či­ny. Ná­zo­ry na up­lat­ňo­va­nie prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio sa v tres­tnop­ráv­nej teó­rii ako aj praxi v pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky stá­le vý­raz­ne od­li­šu­jú[1] a roz­diel­ne pris­tu­pu­jú k mož­né­mu up­lat­ňo­va­niu prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio aj or­gá­ny ap­li­ká­cie prá­va. Op­ro­ti mi­nu­los­ti nas­tal ur­či­tý po­sun v chá­pa­ní prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio zo stra­ny Naj­vyš­šie­ho
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Okresná prokuratúra Malacky
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa venuje problematike neplnenia súkromnoprávnych záväzkov a jeho možného postihu ako trestného činu, ktorý často naráža na nedostatočné naplnenie objektívnej alebo subjektívnej stránky trestného činu, čo je priamym dôsledkom aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve. V uvedenom článku je analyzovaných niekoľko praktických prípadov odmietnutia trestných oznámení policajtom, na ktorých je prezentované, z akého dôvodu policajné orgány najčastejšie argumentujú aplikáciou princípu „ultima ratio“.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súkromnoprávnych vzťahoch je pomerne bežné, že niektorá strana svoju zmluvnú povinnosť nesplní, následkom čoho druhej zmluvnej strane vznikne škoda. V týchto prípadoch sa poškodená strana často uchýli k podaniu trestného oznámenia s očakávaním, že „dlžník“ bude trestne stíhaný a spravodlivo potrestaný a že popri tom sa dosiahne tiež aspoň čiastočná náhrada škody, avšak reálne podradenie nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z určitého súkromnoprávneho vzťahu s následkom škody po
MENU