Nájdené právne články pre výraz: princíp ústavnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
105 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť princípy ústavnosti a zákonnosti z pohľadu ich uplatnenia vo volebnom práve. V prvej časti autorka vymedzuje právne princípy vo všeobecnosti, poukazuje na zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní pojmu právny princíp, ako aj načrtáva vývoj názorov jednotlivých autorov na uvedenú problematiku. Druhá časť príspevku je zameraná na princípy ústavnosti a zákonnosti z pohľadu volebného práva, pričom autorka využíva predovšetkým jednotlivé nálezy Ústavného súdu SR s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti volebného práva. Dodržanie zákona ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne princípy sú vo všeobecnosti, bez akýchkoľvek pochýb, považované za prvok systému práva. Spornou však zostáva otázka zdrojov či prameňov, v ktorých by mohli byť zakotvené, ako aj otázka miery ich využitia v oblastiach, v ktorých môžu nachádzať svoje uplatnenie. Právne princípy sa uplatňujú predovšetkým v oblasti tvorby práva, v oblasti právnej interpretácie a aplikácie práva. Na základe uvedeného možno konštatovať, že ich využitie v oblasti právnického vzdelania je nesporné.
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre tvorbu práva a jej kvalitu majú význam právne princípy. Preto sa príspevok zameriava na rešpektovanie princípu ústavnosti a princípu zákonnosti pri tvorbe práva. Keďže princíp zákonnosti, ako aj princíp ústavnosti patria medzi princípy právneho štátu, prvá časť príspevku je venovaná pojmu právneho štátu. Slovenská republika sa prihlásila k doktríne právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právny štát, ku ktorému sa hlási Slovenská republika sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Príspevok sa zaoberá aj princípom zvrchovanosti ústavy a zákona ako jed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava je základom celého právneho poriadku. Je budovaná na určitých princípoch. Niektoré z týchto princípov ústava deklaruje, niektoré predpokladá, ale tieto princípy nedefinuje. Slovenská republika sa hlási k doktríne právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Právny štát sa prejavuje vo viacerých čiastkových princípoch, ako sú napríklad nami analyzované princíp ústavnosti, princíp zákonnosti a princíp z
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť problematiku tvorby práva prostredníctvom uplatnenia princípu ústavnosti v právotvorbe. Prvá časť príspevku objasňuje pojem a jednotlivé spôsoby tvorby práva. V druhej časti sa autorka zameriava priamo na princíp ústavnosti a jeho využitie v procese tvorby práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok približuje zásady (princípy) právneho štátu, ktorých teoretické vymedzenie autorka dopĺňa vybranými rozhodnutiami ústavného súdu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematike tvorby práva je v teórii, ale aj v praxi venovaná malá pozornosť, a to aj napriek tomu, že jej význam je obrovský. Tvorba práva predstavuje zložitý proces regulácie spoločenských vzťahov prostredníctvom práva. Je komplikované vymedziť pojem tvorby práva. Tento pojem ostane nejasný dovtedy, kým sa bližšie nevymedzí pojem právo. Tak, ako právo musí reagovať na dynamický vývoj v spoločnosti, musí na tieto spoločenské zmeny reagovať aj tvorba práva a prispôsobiť sa im. Úst
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok približuje princípy ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je venovaná princípom ústavnosti a zákonnosti vo všeobecnosti, poukazuje na zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní uvedených princípov. Druhá časť príspevku predstavuje praktickú analýzu princípov ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu SR. Autorka využíva jednotlivé nálezy ústavného súdu s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti volebného práva. Dodržanie zákona a neporušenie p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Právne princípy, ako základné pravidlá tvoriace štrukturálnu súčasť systému práva, nie sú vôbec otázkou novou. Dodnes sú v odvetviach súkromného či verejného práva akceptované niektoré princípy, a to ešte z čias rímskeho práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili budovanie kontinentálneho typu právnej kultúry. Zaoberali sa nimi mnohí právni teoretici, avšak ich „znovuzrodenie“ v diskusiách priniesli až koncepcie zaoberajúce sa ich praktickým uplatňovaním v procese aplikácie pr
Autor: doc. JUDr. Ján Cuper CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku autor analyzuje niektoré filozofické a teoreticko-metodologické aspekty poznania v oblasti právnej kultúry. V druhej časti potom pridáva svoje vlastné teoretické východiska skúmania súčasnej právnej kultúry z pohľadu neo- liberálnych a konzervatívnych prístupov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Reforma právnického štúdia je už dlhšiu dobu diskutovanou témou na vedeckých radách právnických fakúlt, vedeckých konferenciách, v odbornej aj periodickej tlači. Z hľadiska celospoločenského záujmu nám všetkým ide o dosiahnutie ušľachtilého cieľa prebudovať právnu kultúru slovenskej spoločnosti, na neo-liberálnych demokratických základoch. K reforme sa vyjadruje laická, ale aj odborná verejnosť, vláda aj poslanci parlamentu. Hlavné slovo však majú: internet, mainstremové a bulv
Autor: Dominika Bodnárová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Charakteristiku právneho štátu (ang. rule of law - ,,vláda práva”, nem. Rechtsstaat) je možné priblížiť aj prostredníctvom jeho jednotlivých znakov, resp. princípov právneho štátu. Jednotlivé princípy je tak možné odvodiť už zo samotného chápania pojmu, prípadne od koncepcie právneho štátu.1 Napriek uvedenej skutočnosti nie je možné redukovať právny štát výlučne len na právne princípy. V rovnakej miere sú dôležité aj ekonomické a politické podmienky života v spoločnosti, ďalej prostredie demokracie a zabezpečenie ekonomickej súťaže. Uvedené princípy sú chápané odlišne, a to v závislosti od ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Princípy právneho štátu Charakteristiku právneho štátu (ang. rule of law - ,,vláda práva”, nem. Rechtsstaat) je možné priblížiť aj prostredníctvom jeho jednotlivých znakov, resp. princípov právneho štátu. Jednotlivé princípy je tak možné odvodiť už zo samotného chápania pojmu, prípadne od koncepcie právneho štátu.1 Napriek uvedenej skutočnosti nie je možné redukovať právny štát výlučne len na právne princípy. V rovnakej miere sú dôležité aj ekonomické a politické podmienky
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na absenciu osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, ktoré by malo, vychádzajúc z čl. 106 Ústavy, prebiehať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Tento problém je ilustrovaný na vybraných procesných otázkach, pred riešenie ktorých by poslanci Národnej rady mohli byť postavení v prípade, ak by prakticky došlo k podaniu návrhu na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu. Okrem praktických problémov, ktoré môže absentujúca zákonná úprava vyvolať, príspevok taktiež upozorňuje aj na možnú ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD S výkonom akejkoľvek funkcie je spojená aj otázka zodpovednosti. Výnimkou nie je ani výkon tak dôležitej verejnej funkcie, ako funkcia hlavy štátu nepochybne je. Otázka zodpovednosti prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sa do povedomia širšej verejnosti dostala v druhej polovici minulého roka, a to v súvislosti s voľbou kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Generálneho prokurátora totiž podľa Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpis
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovami Ústavného súdu Slovenskej republiky predstavuje konanie in fraudem legis postup, keď sa niekto správa formálne podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný a nežiaduci. Táto koncepcia je v príspevku vo forme konania in fraudem constitutionis aplikovaná na čoraz častejšiu prax zákonodarného orgánu, keď výsledkom prijatia niektorých zákonov bolo zúženie okruhu verejných funkcionárov podliehajúcich ústavnej úprave konfliktu záujmov. Cieľom príspevku je túto prax analyzovať a posúdiť možnosti zjednania nápravy.

Úryvok z textu:
ÚVOD                        Slovami Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) spočíva obchádzanie zákona vo vylúčení právne záväzného pravidla správania sa zámerným použitím prostriedkov, ktoré samy o sebe nie sú zákonom zakázané, v dôsledku čoho sa nastolený stav javí z hľadiska pozitívneho práva ako nenapadnuteľný. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová formálne podľa práva
Autor: JUDr. Martina Krížovská
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými ústavnými princípmi, ich významom, vzájomným vzťahom a ich súčasnou aplikáciou. V príspevku sa bližšie rozoberá význam, ako i vzájomný vzťah ústavného princípu viazanosti právom, princípu deľby moci a potreby zakotvenia princípu kontroly a dozoru nad zákonnosťou orgánov verejnej správy v modernej demokratickej ústave. Príspevok zároveň poukazuje na štátne orgány Slovenskej republiky predstavujúce výnimku z teórie trojdelenia moci.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Motiváciou pre spracovanie príspevku na tému „zakotvenie ústavného princípu kontroly a dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánov verejnej správy v Ústave SR", bola jednak skutočnosť, že táto téma stála doposiaľ na okraji záujmu odbornej i laickej verejnosti, ale i fakt, že rozmach takých negatívnych fenoménov ako sú korupcia, klientelizmus a zneužívanie štátnej moci dospel do takého štádia, ktoré si vyžaduje účinné a rýchle riešenie daného problému. Cieľom tohto prísp
MENU