Nájdené právne články pre výraz: princíp vlády práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
11 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Nadežda Vaculíková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá ľudskou dôstojnosťou ako základnou hodnotou - princípom - zásadou modernej demokratickej ústavy a demokratického právneho štátu. Venuje sa problému definovania ľudskej dôstojnosti ako základného práva z právneho hľadiska a vzťahu ľudskej dôstojnosti k iným hodnotám (princípom) akými sú sloboda a rovnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hodnota ľudskej dôstojnosti je jedným zo zložitých filozoficko-eticko-právnych problémov. Požiadavky na dôstojnosť človeka, na jeho mravnú spoľahlivosť, ktorá má v tých najzložitejších a najneočakávanejších situáciách robiť optimálne humánne rozhodnutia a uskutočňovať spoločensky dôstojné skutky v súčasnosti, neustále narastajú, rezonujú a sú konfrontované s negatívnymi javmi spoločnosti. Uvedomenie si vlastnej dôstojnosti je formou sebauvedomenia a sebakontroly osobnosti , na ktor
Autor: Dominika Zavadová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém, či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tento typicky vnútroštátny fenomén nachádzame nielen vo vzťahoch medzi štátmi v rámci medzinárodných vzťahov, no čoraz viac sa prejavuje aj v činnosti medzinárodných organizácií. Čo ale znamená „vláda práva“ v medzinárodnom práve? A vlastne ako by mal tento vnútroštátny model vyzerať ako „internationai ruie of law“!

Úryvok z textu:
„Law grows, and though the principies ofiaw remain unchanged, yet (and it is one of the advantages of the common iaw) their appiication is to be changed with the changing circumstances of the times. Some persons may caii this retrogression, I caii it progression of human opinion."1 Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém,[1] [2] [3] či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tent
Autor: Peter Bobčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: O problematike rule of law sa napísalo nespočetné množstvo prác, ktoré sa odlišujú v jeho definícií, ako dodáva Simon Chesterman vo svojej práci: „mimoriadna podpora pre rule of law (na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni) je možná iba z dôvodu rôznych názorov na to, čo vlastne znamená v praxi.1 Tento pojem, ktorý sa vyvíjal už od čias klasického Grécka, vo svojom jadre znamená, že sú občania aj štát viazaní právom. Takýto minimalistický (formálny) prístup nazývame aj „užšou“ teóriou, na rozdiel od „širšej,“ ktorá zahŕňa aj ochranu základných práv, demokracie a kritéria pre správnosť práva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod O    problematike rule of law sa napísalo nespočetné množstvo prác, ktoré sa odlišujú v jeho definícií, ako dodáva Simon Chesterman vo svojej práci: „mimoriadna podpora pre rule of law (na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni) je možná iba z dôvodu rôznych názorov na to, čo vlastne znamená v praxi.1 Tento pojem, ktorý sa vyvíjal už od čias klasického Grécka,[1] [2] vo svojom jadre znamená, že sú občania aj štát viazaní právom. Takýto minimalistický
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na analýzu vzťahu národného súdu a nadnárodných súdov pri zabezpečovaní práva na spravodlivý súdny proces. V rámci analýzy sa partikulárne sústreďuje príspevok na vzťah rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva – a to najmä s poukázaním na spoločné prvky v rozhodovaní, v nadväznosti na medzinárodno-právny záväzok v oblasti ľudských práv (čl. 7, ods. 4 a 5 Ústavy SR), ako aj na existujúce rozdiely v aplikačnej praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na spravodlivé súdne konanie je jedným zo základných práv, ktoré upravuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatých v rámci Rady Európy (ďalej len „Dohovor“). Zároveň je to jedno z práv, ktoré sú najviac namietané v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“ alebo „Súd“) proti Slovenskej republike, a to najmä v časti práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Osobitnú agendu v rámci práva na spravodlivé súdne konanie tvorí otázka prí
Autor: Mária Sumková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Morálka je zmysel pre to, čo je správne, preto čo sa môže a nemôže, slovo morálka pochádza z latinského „mos" (pl. „mores") , t.j. zvyk, obyčaj, mravy. Morálku môžeme vnímať ako súhrn kultúrnych, historických, spoločenských pravidiel, ktoré našli odraz v spoločnosti, kde zohráva stále dôležitú rolu. Spoločnosť sa podieľa na vytváraní a následnom uznávaní a vynucovaní morálnych noriem. Morálka sa dostáva do úzkeho kontextu s kresťanskou morálkou, nie sú však totožné, pretože kresťanská morálka vyplýva priamo z kresťanskej viery, zo zákonov kresťanského sveta. Otázka vzťahu práva a morálky nie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Morálka je zmysel pre to, čo je správne, preto čo sa môže a nemôže, slovo morálka pochádza z latinského „mos" (pl. „mores")[1], t.j. zvyk, obyčaj, mravy. Morálku môžeme vnímať ako súhrn kultúrnych, historických, spoločenských pravidiel, ktoré našli odraz v spoločnosti, kde zohráva stále dôležitú rolu. Spoločnosť sa podieľa na vytváraní a následnom uznávaní a vynucovaní morálnych noriem. Morálka sa dostáva do úzkeho kontextu s kresťanskou morálkou, nie sú však totožné, pretože kresťanská m
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ ÚVOD V tejto štúdii poskytneme čitateľovi základnú kategorizáciu dôvodov, ktorých preukázanie (v rámci správneho súdnictva) je spravidla nevyhnutné pre účely podania samotnej správnej žaloby, ako aj úspechu v predmetnom type súdneho konania (judicial review).[1] Základné východisko: Podľa anglickej právnej teórie, inštitút judicial review v súvislosti s konaním alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy je možné uplatniť len v prípade ak, a) dotknutá osoba nemá
MENU