Nájdené právne články pre výraz: princíp zákonnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

335 dokumentov
55 dokumentov
630 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod               Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako  nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej re
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí ozbrojený zbor, ktorý plní svoje úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, pri ochrane a strážení objektov Zboru a pri ochrane a bezpečnosti súdnych objektov. Pri plnení služobného pomeru sa preto musí dbať na dodržiavanie ústavných princípov a v prípade, že dochádza k ich porušovaniu, musia voči takémuto porušeniu patrične zakročiť príslušné orgány. V príspevku sa autorka bude venovať jednotlivým ústavným princípom, ich reálnemu uplatňovaniu v praxi a v prípade ich nedodržiavania aj vyvodeniu zodpovednosti voči zodpovednému príslušníko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatne fungujúcu jednotku, ktorá zabezpečuje nielen ochranu súdnych objektov a dohľad nad osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale aj jednotlivé úlohy v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „ Zákon o ZVJS“). V § 4 ods.1 Zákona o ZVJS sa uvádza: „Zbor v rámci svojej pôsobnosti a) zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu o
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia1, ktorá vyjadruje, že prostredníctvom daní dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu2. Pri priorizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na odnímanie určitej časti zdrojov tým osobám, nad ktorými štát vykonáva svoju moc. Odnímanie zdrojov prirodzene nie je samoúčelné, ked ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia1, ktorá vyjadruje, že prostredníctvom daní dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu2. Pri priorizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na od
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre tvorbu práva a jej kvalitu majú význam právne princípy. Preto sa príspevok zameriava na rešpektovanie princípu ústavnosti a princípu zákonnosti pri tvorbe práva. Keďže princíp zákonnosti, ako aj princíp ústavnosti patria medzi princípy právneho štátu, prvá časť príspevku je venovaná pojmu právneho štátu. Slovenská republika sa prihlásila k doktríne právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právny štát, ku ktorému sa hlási Slovenská republika sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Príspevok sa zaoberá aj princípom zvrchovanosti ústavy a zákona ako jed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava je základom celého právneho poriadku. Je budovaná na určitých princípoch. Niektoré z týchto princípov ústava deklaruje, niektoré predpokladá, ale tieto princípy nedefinuje. Slovenská republika sa hlási k doktríne právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Právny štát sa prejavuje vo viacerých čiastkových princípoch, ako sú napríklad nami analyzované princíp ústavnosti, princíp zákonnosti a princíp z
Autor: JUDr. Dušan Nikodým CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v stati poukazuje na možnosti obmedzenia poslaneckej imunity vzhľadom na ústavné akceptovanie deľby moci. Porovnáva právnu úpravu imunity v štátoch Európskej únie, najmä so zameraním na členské krajiny Európskej únie pred prijatím transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy. Konštatuje, že poslanecká imunita v kontexte členských krajín Európskej únie nie je úpravou, ktorá by priamo vybočovala z európskeho priemeru. Zúženie procesnoprávnej imunity však prispieva ku kvalite demokratickej spoločnosti 21. storočia. Na úpravu poslaneckej imunity de lege constitutione odporúča auto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Poslanecká imunita je v súčasnosti opakovane nastoľovaná na nové legislatívne riešenie. Základnou otázkou je problematika obmedzenia procesno-právnej imunity poslancov. Pri riešení poslaneckej imunity stále s väčšou naliehavosťou sa nastoľuje otázka rovnosti občianskych práv. Ak sa pozrieme na problematiku imunity z historického aspektu, možno usúdiť že postavenie poslanca, ochrana parlamentu oproti panovníkovi (výkonnej mocijje v dnešnej dobe podstatne iná. Postupne sa proti panovník
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Etický kódex je založený na princípoch zákonnosti, nestrannosti, profesionality či slušnosti. V rámci svojho zamestnania postupuje úradník v zmysle a rozsahu právnych predpisov Českej republiky, práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná.

Úryvok z textu:
Etický kódex je založený na princípoch zákonnosti, nestrannosti, profesionality či slušnosti. V rámci svojho zamestnania postupuje úradník v zmysle a rozsahu právnych predpisov Českej republiky, práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná. Pri rozhodovaní je povinný voliť najvhodnejšie riešenie s ohľadom na verejný záujem ako i rozhodujúce skutočnosti konkrétneho prípadu. Úradník je povinný postupovať na vysokej
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Orgány verejnej správy zohrávajú v demokratickej spoločnosti kľúčovú úlohu. Od týchto orgánov sa očakáva, že úkony budú vykonávať v primeranej lehote. Nezákonnosť postupu verejnej správy, či už v dôsledku nečinnosti, zdržania sa činnosti v rozpore s ich zákonnými povinnosťami musia podľa dokumentov Rady Európy podliehať sankciám prostredníctvom príslušných postupov, ktoré by mali zahŕňať i súdne konanie. K základným zásadám dobrej verejnej správy patrí princíp zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právnej istoty, vykonávania činnosti v primeranej časovej lehote, účasti, úc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Požiadavky Rady Európy na rýchlosť postupu vykonávateľov verejnej správy a poskytovatel’ov verejných služieb K zásadám dobrej správy (principles of good administration) patrí podľa odporúčania Výboru ministrov členským štátom o dobrej verejnej správe (2007)7 z 20. júna 2007 (ďalej len „odporúčanie“) zásada konania v primeranej časovej lehote. Podľa čl. 7 Kódexu dobrej verejnej správy „verejné orgány konajú a plnia svoje povinnosti v primeranej časovej lehote.“ Požiadavka na
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť princípy ústavnosti a zákonnosti z pohľadu ich uplatnenia vo volebnom práve. V prvej časti autorka vymedzuje právne princípy vo všeobecnosti, poukazuje na zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní pojmu právny princíp, ako aj načrtáva vývoj názorov jednotlivých autorov na uvedenú problematiku. Druhá časť príspevku je zameraná na princípy ústavnosti a zákonnosti z pohľadu volebného práva, pričom autorka využíva predovšetkým jednotlivé nálezy Ústavného súdu SR s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti volebného práva. Dodržanie zákona ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne princípy sú vo všeobecnosti, bez akýchkoľvek pochýb, považované za prvok systému práva. Spornou však zostáva otázka zdrojov či prameňov, v ktorých by mohli byť zakotvené, ako aj otázka miery ich využitia v oblastiach, v ktorých môžu nachádzať svoje uplatnenie. Právne princípy sa uplatňujú predovšetkým v oblasti tvorby práva, v oblasti právnej interpretácie a aplikácie práva. Na základe uvedeného možno konštatovať, že ich využitie v oblasti právnického vzdelania je nesporné.
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok približuje princípy ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je venovaná princípom ústavnosti a zákonnosti vo všeobecnosti, poukazuje na zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní uvedených princípov. Druhá časť príspevku predstavuje praktickú analýzu princípov ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu SR. Autorka využíva jednotlivé nálezy ústavného súdu s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti volebného práva. Dodržanie zákona a neporušenie p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Právne princípy, ako základné pravidlá tvoriace štrukturálnu súčasť systému práva, nie sú vôbec otázkou novou. Dodnes sú v odvetviach súkromného či verejného práva akceptované niektoré princípy, a to ešte z čias rímskeho práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili budovanie kontinentálneho typu právnej kultúry. Zaoberali sa nimi mnohí právni teoretici, avšak ich „znovuzrodenie“ v diskusiách priniesli až koncepcie zaoberajúce sa ich praktickým uplatňovaním v procese aplikácie pr
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Princíp viazanosti právom sa odôvodnene považuje za fundamentálny princíp fungovania dobrej verejnej správy v podmienkach modernej Európy. Elementárny charakter tohto princípu v systéme európskeho správneho práva podčiarkuje aj jeho existenciu v majoritnom počte ústavných dokumentov členských štátov Európskej únie. Týmto princípom sú stanovené limity zákonnosti pre vykonávateľov verejnej správy, ktorí sú oprávnení konať len vprípadoch, ak tak ustanoví zákon. Článok pojednáva o vykonávateľovi verejnej moci s poukázaním na skutočnosť, že tento pojem sa používa častejšie v správnom práve hmotnom.

Úryvok z textu:
Princíp viazanosti právom sa odôvodnene považuje za fundamentálny princíp fungovania tzv. dobrej verejnejsprávy vpodmienkach modernejEurópy. Oficiálne bol na medzinárodnejúrovni garantovaný a prijatý v rámci 999. zasadnutia zástupcov ministrov Výboru ministrov členských štátov Rady Európy, ako odporúčanie pod označením CM/Rec (2007) 7 Výboru ministrov členským štátom odobrejspráve. Elementárny charakter princípu viazanosti právom v systéme európskeho správneho práva podčiarkuje ajskutočnosťje
MENU