Nájdené právne články pre výraz: príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3938 dokumentov
850 dokumentov
5545 dokumentov
44 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Civilný sporový poriadok okrem toho, že ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť, zveruje rozhodovanie o nových typoch konaní, medzi ktoré patria aj pracovnoprávne spory, konkrétnym súdom. Na konanie v pracovnoprávnych sporoch je preto od 1. júla 2017 namiesto 54 okresných súdov, príslušný jeden zákonom určený okresný súd v obvode každého krajského súdu v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je analyzovať, ktoré spory sú špecializované súdy oprávnené prejednávať, čo viedlo zákonodarcu k zavedeniu kauzálnej príslušnosti v tejto oblasti práva a či sa zavedenie kauzálnej príslušnosti dosi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok[1] s radou početných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa príslušnosti súdov, keď ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť. Príslušnosť určenú na základe kritéria „ratione causae“, kedy veci určitého druhu prejednávajú a rozhodujú zákonodarcom taxatívne určené súdy v rámci existujúcej všeobecnej sústavy súdov. Okrem toho, Civilný sporový poriadok v rámci kauzálnej príslušnosti zveruje konkrétnym súdom nové typy konaní, medzi kt
Autor: Mgr. Ing. Jakub Jošt
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike možnosti zmluvných strán uzavrieť dohodu o voľbe miestnej príslušnosti súdu podľa aktuálne platných právnych predpisov práva Európskej únie. V prospech tejto možnosti uvádza autor štyri argumenty, ktoré podľa jeho názoru takúto možnosť umožňujú.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo Európskej únie v súčasnosti ovplyvňuje veľmi široký okruh spoločenských interakcií. Jeho vplyv je nezanedbateľný tak vo sfére verejného práva, ako aj pri interakciách súkromnoprávnych subjektov. Jednou zo súkromnoprávnych oblastí, kde je ingerencia právneho režimu Európskej únie dnes už zjavná a ťažko spochybniteľná je právna úprava vzťahov s cudzím prvkom, t.j. právna úprava medzinárodného práva súkromného. Historicky najstaršou a zrejme aj najpoužívanejšou je úprava práv
Autor: Mgr. Petra Janská
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku bude na prejednávanie a rozhodovanie o sporoch z priemyselného vlastníctva príslušný okresný súd v Banskej Bystrici pre celé územie Slovenskej republiky. Daná úprava by mala znamenať väčšiu špecializáciu sudcov na rozhodovanie a z toho vyplývajúcu kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí v danej právnej oblasti. Autorka sa vo svojom príspevku bude venovať otázke, či nová právna úprava kauzálnej príslušnosti súdov bude mať vplyv na zvýšenie garancie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predpoklad rozhodovania súdov vo veci samej obsahovo vyjadrujú procesné podmienky ktoré súd skúma ex offo. Medzi východiskové procesné podmienky na strane súdu patrí jeho príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie veci, ktorú členíme na vecnú (vecnú kauzálnu), miestnu a funkčnú. Kauzálna vecná príslušnosť vymedzuje rozsah pôsobnosti iba medzi niektorými súdmi toho istého druhu pri prejednávaní určitej veci v prvom stupni, čím sa rozlišuje od vecnej príslušnosti, pri ktorej o sporoch
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa autor zaoberá inštitútmi procesno - právnej ochrany spotrebiteľa pričom osobitná pozornosť je venovaná otázkam miestnej príslušnosti súdov, ktorá je v spotrebiteľských sporoch daná na výber, oslobodenia spotrebiteľov od povinnosti zaplatenia súdneho poplatku a ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Pri jednotlivých inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Od počiatkov vývoja spotrebiteľského práva, či už je za tento moment považované prijatie Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vložil vtedy nový článok 100a, ktorý „prvý krát“ v primárnom práve zásadným spôsobom zakotvil pojem spotrebiteľ[1], alebo od Parížskeho summitu uskutočneného v roku 1972 na základe, ktorého bol v roku 1975 vydaný Predbežný program EHS o ochrane spotrebiteľa a informačnej politike, ktorý
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: Norbert Fecko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1 Prvotným impulzom vytvoriť a inštitucionalizovať medzinárodné súdnictvo pre medzinárodné spoločenstvo bola nepochybne mierová atmosféra, v duchu ktorej sa niesli Haagske konferencie v rokoch 1899 a 1907. Vznik Stál ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Vznik Medzinárodného súdneho dvora alebo ako sa rodila myšlienka „svetového súdu" Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.

Úryvok z textu:
Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.   Prehľad najdôležitejších zmien v návrhu:   Zavádzajú sa ďalšie lehoty pre rozhodovanie v niektorých procesných otázkach. Návrh prináša riešenia pre citlivú oblasť výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých. V návrhu sú aj prekážky pre obštrukcie účastníkov a ich z
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Úryvok z textu:
Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať? Konanie o rozvod je po novom komplexne upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§§ 92 – 100) – podľa dôvodovej správy je zaradenie tohto konania medzi mimosporové konania dané súčasnou hmotnoprávnou úpravou, i celkovou zmenou koncepcie konaní tzv. nesporového charakteru.CMP má byť podľa jeho autorov vnímané ako súhrn právnych noriem upravujúcich
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zameriava na jednotlivé inštrumenty právnej ochrany zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dôraz sa kladie na teoreticko-právne aspekty jednotlivých inštrumentov za súčasného pomenovania aplikačných problémoch pri ich uplatňovaní. Osobitne sa autor v predmetnom príspevku venuje otázke právnej ochrany zamestnancov v zmysle novej procesnej normy - civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok je vypracovaný v zmysle grantovej činnosti Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“. Primárnym cieľom autora je poukázať na exitujúci katalóg právnych nástrojov ochrany prednostne zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch za súčasného zhodnotenia teoreticko- právneho legálneho vymedzenia jednotlivých prostriedkov o
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá definovaním pojmu právomoci štátnych orgánov jednak všeobecne, a osobitne sa venuje vymedzeniu právomoci súdov v civilných veciach. Ústava Slovenskej republiky obsahuje vo svojich ustanoveniach princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc súdov nie je zakotvená len v Ústave Slovenskej republiky a v zákonoch. Súdy v civilných veciach sú povinn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“ alebo „ústava“) zakotvuje princíp trojdelenia štátnej moci. Deľba moci je jednou zo základných záruk demokratického a právneho štátu. Aby si jednotlivé orgány štátu navzájom nezasahovali do svojich činností, štát vymedzuje každému z nich presný rozsah jeho oprávnení a povinností. Právomoc konkrétneho štátneho orgánu môžeme definovať ako zákonom vymedzený rozsah
MENU