Nájdené právne články pre výraz: príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3938 dokumentov
850 dokumentov
5545 dokumentov
44 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa autor zaoberá inštitútmi procesno - právnej ochrany spotrebiteľa pričom osobitná pozornosť je venovaná otázkam miestnej príslušnosti súdov, ktorá je v spotrebiteľských sporoch daná na výber, oslobodenia spotrebiteľov od povinnosti zaplatenia súdneho poplatku a ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Pri jednotlivých inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Od počiatkov vývoja spotrebiteľského práva, či už je za tento moment považované prijatie Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vložil vtedy nový článok 100a, ktorý „prvý krát“ v primárnom práve zásadným spôsobom zakotvil pojem spotrebiteľ[1], alebo od Parížskeho summitu uskutočneného v roku 1972 na základe, ktorého bol v roku 1975 vydaný Predbežný program EHS o ochrane spotrebiteľa a informačnej politike, ktorý
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom príspevku je procesnoprávna úprava postupu súdu v prípade späťvzatia žaloby, ku ktorému dôjde po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Príspevok sa zameriava predovšetkým na aplikačné problémy spojené s ustanovením § 208 Občianskeho súdneho poriadku v účinnom znení. Ak žalovaný v konaní o žalobe na plnenie po rozhodnutí súdu prvého stupňa splní žalovanú pohľadávku a túto skutočnosť uplatní pred odvolacím súdom, pričom zároveň nebude súhlasiť s následným späťvzatím žaloby, dosiahne tak zamietnutie žaloby a vyhne sa povinnosti na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Všeobecne sa uznáva, že základným účelom civilného procesu je ochrana ohrozených či porušených práv zo súkromnoprávnych a niektorých iných právnych vzťahov. Civilné súdne konanie je prostriedkom realizácie práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prístup k súdu v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ochranná funkcia civilného procesného práva je viacnásobne deklarovaná v základných ustanoveniach zákona č. 99/1963
Autor: Helena Hlaváčková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: História ľudstva je odjakživa z veľkej časti históriou vojen, bojov a ozbrojených konfliktov. Už staroveké civilizácie medzi sebou bojovali o moc, územia ako aj o prístup k vode a zdrojom potravy. Táto tendencia pokračovala aj po vzniku prvých štátov po celom svete, ktoré si násilne presadzovali ciele svojej zahraničnej politiky. Obdobná situácia pretrváva aj v dnešnej dobe, hoci sa štáty pokúšali o prípadné obmedzenie a zakázanie vojen aj prostredníctvom medzinárodného práva.1 No s výdobytkom techniky ešte viacej štáty prahnú po moci a s mocou rastie aj chuť. Podstatou ozbrojených konfliktov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod História ľudstva je odjakživa z veľkej časti históriou vojen, bojov a ozbrojených konfliktov. Už staroveké civilizácie medzi sebou bojovali o moc, územia ako aj o prístup k vode a zdrojom potravy. Táto tendencia pokračovala aj po vzniku prvých štátov po celom svete, ktoré si násilne presadzovali ciele svojej zahraničnej politiky. Obdobná situácia pretrváva aj v dnešnej dobe, hoci sa štáty pokúšali o prípadné obmedzenie a zakázanie vojen aj prostredníctvom medzinárodného práva.1
Autor: Katarína Hrubjaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súčasnom medzinárodnom práve sa prejavuje tendencia predkladať spory týkajúce sa medzinárodného práva na rozhodnutie súdnym orgánom. Predovšetkým medzinárodným súdnym orgánom alebo tribunálom o čom jednoznačne svedčí nárast došlých vecí. Ochota subjektov medzinárodného práva, ktorá vo všeobecnosti potvrdzuje jeho rastúcu úlohu pri riešení sporov ako aj ich dôveru je od druhej polovice 20. storočia sprevádzaná rastúcim počtom rôznych špecializovaných medzinárodných súdov a tribunálov, čo je trend, ktorý sa v doktríne medzinárodného práva označuje ako judicialisation medzinárodného práva.

Úryvok z textu:
"]e veľmi nebezpečné - len to Vám chcem povedať - nechať všetko voľne plynúť a nahromadiť sa až pokiaľ sa niečo stane, a keď sa to stane, neočakávane a znedazda- nia už to neviete zvládnuť." Sir Winston Churchill1 Úvod V    súčasnom medzinárodnom práve sa prejavuje tendencia predkladať spory týkajúce sa medzinárodného práva na rozhodnutie súdnym orgánom. Predovšetkým medzinárodným súdnym orgánom alebo tribunálom o čom jednoznačne svedčí nárast došlých
Autor: Lenka Mančáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podstata právnej záväznosti rozhodnutí súdnych orgánov (medzinárodných či vnútroštátnych) vyplýva predovšetkým z princípov pacta sunt servanda a res iudicata. Štáty zúčastnené na zakladajúcich listinách medzinárodných organizácií sa zvyčajne svojím podpisom vopred zaväzujú rešpektovať rozhodnutia medzinárodných orgánov. Princíp zmluvy strán sa musia zachovávať je nevyhnutnou súčasťou princípu bona fides (v dobrej viere). Res iudicata zabezpečuje, že raz rozsúdená vec je rozsúdená definitívne a nemožno teda zmeniť stanovisko voči nej. Pojem „vynútiteľnosť" sa vzťahuje na oprávnené použitie donú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Podstata právnej záväznosti rozhodnutí súdnych orgánov (medzinárodných či vnútroštátnych) vyplýva predovšetkým z princípov pacta sunt servanda a res iudicata. Štáty zúčastnené na zakladajúcich listinách medzinárodných organizácií sa zvyčajne svojím podpisom vopred zaväzujú rešpektovať rozhodnutia medzinárodných orgánov. Princíp zmluvy strán sa musia zachovávať je nevyhnutnou súčasťou princípu bona fides (v dobrej viere). Res iudicata zabezpečuje, že raz rozsúdená vec je rozsúdená def
Autor: Petra Kašeláková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšetkým jeho pôsobením sa presadzuje panstvo práva. Do pojmu právneho štátu primárne patrí suverenita, deľba moci, fungujúci mechanizmus obmedzenia moci, aplikácia zvrchovanosti_zákona, rešpektovanie práv a oprávnených záujmov občanov a rešpektovanie princípov medzinárodného práva. Existencia medzinárodného práva nepredpokladá nadriadenú, centralizovanú zákonodarnú, výkonnú či súdnu moc. Štáty sú súčasne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod do problematiky Nepomôžeme chudobným likvidáciou bohatých. Nepomôžeme slabým oslabením silných. Nezvýšime príjmy znížením ziskov. Bratstvo neposilníme skrz triednu nenávisť. Morálku, charakter a odvahu neposilníme, keď ľuďom vezmeme iniciatívu a nezávislosť.1 Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšet
Autor: Norbert Fecko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1 Prvotným impulzom vytvoriť a inštitucionalizovať medzinárodné súdnictvo pre medzinárodné spoločenstvo bola nepochybne mierová atmosféra, v duchu ktorej sa niesli Haagske konferencie v rokoch 1899 a 1907. Vznik Stál ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Vznik Medzinárodného súdneho dvora alebo ako sa rodila myšlienka „svetového súdu" Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Informácia o obsahu zjednocujúceho stanoviska trestného kolégia Krajského súdu v Bratislave ohľadne výkladu prechodného ustanovenia § 567m Tr. por.

Úryvok z textu:
Zá­kon č. 316/2016 Z. z. účin­ný od 01.01.2017 me­nil, ok­rem iné­ho, aj us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku a nad­vä­zu­jú­cich zá­ko­nov (nap­rík­lad zá­kon č. 371/2004 Z. z. o síd­lach a ob­vo­doch sú­dov SR) a to tak, že s účin­nos­ťou od 01.01.2017 sa pod­ľa § 562 ods. 1 Tr. por. ro­zu­mie sú­dom v síd­le Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va II, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va III, Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va IV a Ok­res­ný súd Bra­t
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Štandardným súkromným právom budeme označovať bežné súkromné právo, ktoré upravuje realizáciu súkromného záujmu v tom najširšom slova zmysle. Štandardné súkromné právo tvoria tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne právne normy. Súkromný záujem na presadzovaní sukromnoprávneho oprávnenia je základným stavebným „dvojkameňom“ súkromného práva. Procesná úprava súkromnoprávne- ho procesu uplatňovania si práva predpokladá, že sám súkromný subjekt bude aktívny a bude si realizovať svoje subjektívne právo (teda uplatní si ho na pred príslušným orgánom). Tretia osoba nemôže súkromný záujem nahradiť ta ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
    I.  Súmrak štandardného práva Štandardným súkromným právom budeme označovať bežné súkromné právo, ktoré upravuje realizáciu súkromného záujmu v tom najširšom slova zmysle. Štandardné súkromné právo tvoria tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne právne normy. Súkromný záujem na presadzovaní sukromnoprávneho oprávnenia je základným stavebným „dvojkameňom“ súkromného práva. Procesná úprava súkromnoprávne
MENU