Nájdené právne články pre výraz: príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3938 dokumentov
850 dokumentov
5545 dokumentov
44 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok medzi iné opatrenia súdu zaraďuje zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok medzi iné opatrenia súdu zaraďuje zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku. K základným zmenám v porovnaní s OSP patrí: dochádza k terminologickému upresneniu pojmov súvisiacich s dokazovaním, tzn. k zohľadneniu rozdielu medzi dôkazom a dôkazným prostriedkom; umožňuje sa zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku nielen pred, ale aj počas a po skončení konania; právna úprava príslušnosti súdu je v CSP obsiahnutá v rámci všeobecných ustanove
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Do prijatia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) neexistovali ustálené a jednoznačné doktrinálne ani judikatúrne názory na otázku procesnej prípustnosti nezákonne získaných dôkazov v predprocesnom štádiu a ich použiteľnosti v občianskom súdnom konaní – po novom CSP expressis verbis upravuje limity ich použiteľnosti v civilnom procese v rámci základných princípov.

Úryvok z textu:
Do prijatia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) neexistovali ustálené a jednoznačné doktrinálne ani judikatúrne názory na otázku procesnej prípustnosti nezákonne získaných dôkazov v predprocesnom štádiu a ich použiteľnosti v občianskom súdnom konaní – po novom CSP expressis verbis upravuje limity ich použiteľnosti v civilnom procese v rámci základných princípov. V ustanovení čl. 16 ods. 2 CSP je upravený princíp legality, podľa ktorého „súd pri prejednávaní a rozhodovaní veci
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody.

Úryvok z textu:
S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody. Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov bol podľa dôvodovej správy prijatý z dôvodu potreby urýchlenia konania
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu

Úryvok z textu:
Úvo­dom je pot­reb­né zdô­raz­niť, že niž­šie uve­de­ný text nep­red­sta­vu­je práv­ne ve­ty naj­nov­šie­ho pre­lo­mo­vé­ho ju­di­ká­tu naj­vyš­šie­ho sú­du ale jed­ná sa len o sna­hu auto­ra zhr­núť pod­sta­tu prís­pev­ku pre tých, čo ne­ma­jú čas čí­tať text dl­hší ako „3 stra­ny“... I. Vy­chá­dza­júc zo zá­sa­dy, že tres­tné ko­na­nie sa ve­die pre sku­tok a nie pre je­ho práv­nu kva­li­fi­ká­ciu, pre ur­če­nie prís­luš­nos­ti Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du na pre­jed­na­nie
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Civilný sporový poriadok okrem toho, že ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť, zveruje rozhodovanie o nových typoch konaní, medzi ktoré patria aj pracovnoprávne spory, konkrétnym súdom. Na konanie v pracovnoprávnych sporoch je preto od 1. júla 2017 namiesto 54 okresných súdov, príslušný jeden zákonom určený okresný súd v obvode každého krajského súdu v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je analyzovať, ktoré spory sú špecializované súdy oprávnené prejednávať, čo viedlo zákonodarcu k zavedeniu kauzálnej príslušnosti v tejto oblasti práva a či sa zavedenie kauzálnej príslušnosti dosi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok[1] s radou početných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa príslušnosti súdov, keď ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť. Príslušnosť určenú na základe kritéria „ratione causae“, kedy veci určitého druhu prejednávajú a rozhodujú zákonodarcom taxatívne určené súdy v rámci existujúcej všeobecnej sústavy súdov. Okrem toho, Civilný sporový poriadok v rámci kauzálnej príslušnosti zveruje konkrétnym súdom nové typy konaní, medzi kt
Autor: Mgr. Lucia Smolková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetný príspevok analyzuje inštitút žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorý sa justično-kolokviálne označuje aj ako „zásahová žaloba“, a ktorý predstavuje významný inštitút uplatňujúci sa v rámci súdnej kontroly verejnej správy. Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy má za cieľ predovšetkým posilniť ochranu fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo faktickej činnosti proti nim. Primárnym cieľom predkladaného príspevku je poukázať na a analyzovať najvýznamnejšie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava zásahovej žaloby je v súčasnosti obsiahnutá v druhej hlave štvrtej časti zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ktorý v § 252 a nasl. upravuje konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Predchodca SSP - zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) - upravoval tento inštitút pod názvom „žaloba na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy“ v piatej hlave piatej časti
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v správnom konaní nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým v zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Právna doktrína opravné prostriedky delí podľa kritéria, či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré je právoplatné na riadne resp. mimoriadne opravné prostriedky.1 Medzi riadne opravné prostriedky zaraďujeme odvolanie a rozklad a medzi
Autor: doc. JUDr. Branislav Fridrich PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Technologický pokrok a široká dostupnosť internetových služieb podporujú rozširovanie informačných a komunikačných systémov takmer vo všetkých smeroch. E-government a elektronická justícia (e-justice) nie sú v európskom priestore ničím novým. Naopak, tieto oblasti prechádzajú v súčasnosti dynamickým vývojom a to aj v Slovenskej republike. Komplikovanosť poznateľnosti a aplikácie práva pripúšťa vysloviť domnienku, že hodnoty demokratického a právneho štátu neobstoja bez rýchlej a transparentnej spravodlivosti. Nasadenie informačných systémov na súdoch umožňuje znížiť čas i počet nevyriešených ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V tomto príspevku poukážeme na to, ako informačné a komunikačné technológie (ICT) ovplyvňujú posktovanie spravodlivosti, a najmä, aké riziká spôsobujú pre existujúce súbory justičných práv t.j. práv na súdnu ochranu, ktoré sa členia na právo na prístup k súdu a právo na spravodlivé súdne konanie vrátane práva na účinný prostriedok nápravy v zmysle článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj podľa článku 46 až 48 Ústavy Slovenskej republiky.
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napriek rozsahu a monotematickému zameraniu (na úpravu pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých) navrhovanej novely zákona o športe pristúpila Učená právnická spoločnosť k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne reagujúc na nové poznatky aplikačnej praxe v oblasti športu nielen v súvislosti s uplatňovaním zákona o športe, ale aj ďalšej legislatívy upravujúcej priamo či nepriamo fungovanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod k uplatneným pripomienkam k návrhu: Napriek rozsahu a monotematickému zameraniu (na úpravu pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých) navrhovanej novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) pristúpila Učená právnická spoločnosť k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne. Boli uplatnené viaceré pripomienky nad rámec predlože
MENU