Nájdené právne články pre výraz: prisťahovalci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
2 dokumenty
55 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Michal Krajčovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Účelom príspevku je poukázať na možnosť efektívnejšej právnej ochrany spoločenských vzťahov pred hrozbami súvisiacimi so stretom právnych kultúr, ktorý prebieha na Európskom kontinente. Problematika je analyzovaná z pohľadu medzinárodného práva, správneho práva aj trestného práva. Navrhujú sa legislatívne zmeny, ktoré by naplnili legitímne očakávania občanov na ochranu spoločenských hodnôt pred protiprávnou činnosťou a posilnili by princíp dôvery v právo.

Úryvok z textu:
Motto : Každá společnost lidská má životní zájem na tom, aby všichni její členové zachovávali pravidla společného života, a vzepře se tomu, kdo tak nečiní (r e a g u j e na porušení). Prof. Albert Milota1 1. Úvod Obsah pojmu právna kultúra nie je chápaný jednotne - jedná sa o vágny pojem, ktorý je bližšie konkretizovaný právnou doktrínou. Prirodzene možno vychádzať z konjukcie významov pojmov právo2 a kultúra3. Autori v ďalšom texte vychádzajú z poňatia právnej kultúry, resp. kult
Autor: prof. Dr. Ivan Halasz PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vo vedeckom príspevku sa autor zaoberá možnosťami výkonu volebného práva v súvislosti s migráciou obyvateľstva. Poukazuje na možnosti hlasovania vo voľbách tých občanov, ktorí sa nachádzajú mimo územia svojho štátu. Autor zároveň nastoľuje otázky a poukazuje na problémy v súvislosti s týmto hlasovaním a rozhodovaním voličov.

Úryvok z textu:
  Poznámky k formám a dilemám „internacionalizácie”a „transborderizácie” volebných procesov Migrácia patrí bezpochyby medzi najfrekventovanejšie pojmy súčasnosti. Pritom vôbec nejde o nový jav v histórii, lebo je vlastne rovnako starý ako ľudstvo samotné. Migrácia prirodzene vždy vplývala na podobu štátov, ktorých sa týkala a zároveň formovala jednotlivé politické spoločenstvá. Jej účinky mohli byt’ deštruktívne i konštruktívne zároveň - často totiž spôsobila rozpad a zánik štátov, na
Autor: JUDr. Veronika Perduková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike dvojitého občianstva. V úvode sa venuje všeobecným otázkam a historickému vývoju s prihliadnutím na medzníkmi vo vývoji štátoobčianskeho práva na území slovenskej republiky s dôrazom na prípustnosť dvojakého alebo viacnásobného štátneho občianstva v rokoch 1918 až 1993. V ďalšej časti sa venuje otázke dvojitého občianstva z pohľadu naturalizácie a z pohľadu straty štátneho občianstva a v závere podáva zhrňujúci pohľad na túto problematiku a kladie si otázky kam kráča samotný inštitút štátneho občianstva.

Úryvok z textu:
1 VZNIK DVOJAKÉHO ALEBO VIACNÁSOBNÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA Väčšina obyvateľov sveta disponuje len jedným štátnym občianstvom, ktoré spravidla nadobúda narodením a počas života ho nemení. Napriek tomu existujú osoby, ktoré majú dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo. Ide o objektívne daný jav, ktorý znamená stav, keď tá istá osoba má súčasne štátne občianstvo dvoch alebo viacerých štátov. . Inými slovami ide o situáciu, keď je fyzická osoba považovaná za občana dvoma alebo viacerými št
Autor: JUDr. Juraj Jankuv PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá definíciou pojmu národnostná menšina v medzinárodnom práve. Otázka definície pojmu národnostná menšina je, podľa autorovho názoru, komplikovaná existenciou väčšieho množstva pojmov, ktoré sú tomuto pojmu blízke, ako aj neexistenciou medzinárodnoprávne záväznej definície. K definícii pojmu národnostná menšina sa, podľa autorovho názoru, možno prepracovať skúmaním spôsobu zakotvenia tohto pojmu v ko ntexte jemu blízkych pojmov, ako aj skúmaním vedy medzinárodného práva v oblasti definície národnostných menšín a menšín všeobecne. Z hľadiska spôsobu zakot ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Otázka definície pojmu národnostnej menšiny je jednou z prvých praktických otázok, s ktorými sa stretneme pri skúmaní medzinárodnoprávnej úpravy ochrany práv príslušníkov národnostných menšín. Katalógy práv práv príslušníkov národnostných menšín sú obsiahnuté vo viacerých medzinárodných právnych, ale i politických dokumentoch. Preto sa na prvý pohľad javí ako potrebné identifikovať nositeľa (ov) "menšinových" práv, teda zistiť, komu vlastne prislúchajú určité špeciálne práva, g
Autor: Mgr. Milan Kočan
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje vo svojej prvej časti samotnému pojmu demokracia a jeho súčasnému vnímaniu z pohľadu Európskej únie. Má na zreteli odpovede na otázky, ktoré sú s ním úzko spájané a ktoré vytvárajú priestor na ďalšie úvahy súvisiace s pojmom demokracia. Samotný pojem je definovaný aj za pomoci demokratických zásad existujúcich v Európskej únii. Nasledujúca časť príspevku analyzuje postavenie vybraných orgánov Európskej únie a zaoberá sa ich priamym, či nepriamym vplyvom na deficit demokracie v Európskej únii.. Záver článku je venovaný názorom , možným riešeniam odstraňujúcim deficit demokracie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Demokracia v Európskej únii? Čo si treba pod týmto pojmom predstaviť? Je to spoločenský, politický systém v ktorom žijú vedľa seba národy Európy? Prostriedok ktorý má napomôcť k prosperite, stabilite a rozvoju na starom kontinente? Spôsob vlády, ktorý prinesie blahobyt ľuďom v tejto časti sveta? Je vôbec Európska únia garantom demokracie a napomáha svojou činnosťou k jej ďalšiemu pozdvihnutiu alebo naopak prispieva svojou činnosťou k jej deficitu? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie o
Autor: JUDr. Alexandra Vicová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V novembri 2007 Európska komisia oznámila vytvorenie tzv. interaktívnej informačnej služby, ktorej úlohou je zodpovedanie otázok o aplikácii komunitárneho práva na tzv. služby všeobecného záujmu. Európska komisia sa vyjadrila, že sú to predovšetkým sociálne služby, ktoré si vyžadujú väčšie objasnenie.  Pod pojmom verejné obstarávanie rozumieme pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom
Autor: JUDr. Nadežda Vaculíková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje rôzne prístupy k chápaniu obsahu pojmu právna kultúra a jej vzťah k hodnotám v práve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Je nereálne polemizovať s doterajšími poňatiami kultúry a právo, ktorých počet neustále rastie a vyžaduje špeciálne a odborné spracovanie. Keďže jednotiaci a všeobecne prijatý pohľad na pojem právnu kultúru, ktorý by pre nás mohol byť východiskom a oporou chýba, budeme sa musieť uspokojiť s istým zorným uhlom, s redukovaním bohatého zázemia problému, najmä jeho súvislostí s historickou tradíciou, politickou kultúrou atď., na jednu jeho stránku a to na prezentáciu vybraných názorov
Autor: Richard Tkáč
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Európsky kontinent bol už od obdobia vzniku starovekých mestských štátov miestom, kde dochádzalo k stretu veľkých civilizácií, etnických a náboženských kultúr, viac ako kdekoľvek inde vo svete. Či už to bolo v dôsledku obchodných, vojenských či dobyvačných záujmov, dá sa povedať, že okrem negatívnych javov ako pustošenie majetku, ľudské utrpenie v časoch nespočetných vojen či epidémií ktoré zasiahli Európu, mali tieto strety aj veľa pozitívnych stránok. Miešaním kultúry nie len „domácich“ (Slovanov, Germánov, Frankov, Keltov atď.) ale aj kultúr Blízkeho východu a v konečnom dôsledku aj Ďalekéh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Európsky kontinent bol už od obdobia vzniku starovekých mestských štátov miestom, kde dochádzalo k stretu veľkých civilizácií, etnických a náboženských kultúr, viac ako kdekoľvek inde vo svete. Či už to bolo v dôsledku obchodných, vojenských či dobyvačných záujmov, dá sa povedať, že okrem negatívnych javov ako pustošenie majetku, ľudské utrpenie v časoch nespočetných vojen či epidémií ktoré zasiahli Európu, mali tieto strety aj veľa pozitívnych stránok. Miešaním kultúry nie len „domá
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku sa pokúsime zmapovať filmové diela, ktoré sa venujú problémom migrácie vo svete. Následne sa zameriame na bližšiu analýzu filmov, ktoré sa venujú danému problému na území štátov Európskej únie. Zameriame sa najmä na problémy migrantov v cudzom prostredí, v ktorom dochádza k stretu odlišných náboženských, spoločenských i právnych kultúr.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne kultúry ako neustále sa transformujúce elementy sú v 20. storočí vystavené novým význam. V historickom kontexte dochádzalo k ich stretom najmä v súvislosti s dobyvačnými snahami veľkých národov, ktoré „vrúcne zdeľali“ vlastnú kultúru na podmanenom území. Tieto praktiky pretrvali od dôb Alexandra Veľkého až po súčasnosť, kedy sa svetové veľmoci stali ochrancami demokracie a paradoxne vojnovou cestou „oslobodzujú“ národy z rúk neslobody. Podstata týchto konfliktov sa za stároč
MENU