Nájdené právne články pre výraz: prisvojenie si cudzej veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
2 dokumenty
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou možnej právnej kvalifikácie v súvislosti s neoprávneným užívaním pozemkov

Úryvok z textu:
Tres­tná čin­nosť v sú­vis­los­ti s neop­ráv­ne­ným uží­va­ním poľ­no­hos­po­dár­skych po­zem­kov Vzhľa­dom k frek­ven­cií prob­lé­mov v ob­las­ti uží­va­nia poľ­no­hos­po­dár­skych po­zem­kov, autor pred­kla­dá člá­nok vy­chá­dza­jú­ci z uz­ne­se­nia, na zá­kla­de kto­ré­ho sa po­kú­si o náčrt prob­le­ma­ti­ky uží­va­nia poľ­no­hos­po­dár­skych po­zem­kov z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va. Uve­de­ný člá­nok ne­má am­bí­ciu cel­ko­vé­ho ob­siah­nu­tia prob­le­ma­ti­ky a je­ho cie­ľom
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najnovším usmernením Generálnej prokuratúry SR o ktorého správnosti vyslovuje pochybnosti, pričom pochybnosti vyslovuje aj o tom, či výklad zákonov môže generálna prokuratúra realizovať prostredníctvom usmernení

Sprievodný text: Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (vy­da­né za­stu­pu­jú­cim ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom), kto­ré vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor, že v prí­pa­doch, keď dôj­de ku ko­na­niu spo­čí­va­jú­ce­mu v tom, že od­be­ra­te­ľo­vi zem­né­ho ply­nu je preu­ká­za­teľ­ne do­ru­če­né od­stú­pe­nie od zmlu­vy o do­dáv­ke zem­né­ho ply­nu (kto­rá zmlu­va ho op­ráv­ňo­va­la na od­ber za sta­no­ve­ných zá­kon­ných a zmluv­ných pod­mie­nok) a od­be­ra­teľ aj na­priek to­mu od­obe­rá zem­ný plyn bez súh­la­su (zmluv­né­ho vzťa­hu) do­dá­va­te­ľa (inej op­ráv­ne­nej oso­by), tak to­to ko­na­nie napĺňa zna­ky tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 od­sek 2 pís­me­no e/ Tres­tné­ho zá­ko­na.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (vy­da­né za­stu­pu­jú­cim ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom), kto­ré vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor, že v prí­pa­doch, keď dôj­de ku ko­na­niu spo­čí­va­jú­ce­mu v tom, že od­be­ra­te­ľo­vi zem­né­ho ply­nu je preu­ká­za­teľ­ne do­ru­če­né od­stú­pe­nie od zmlu­vy o do­dáv­ke zem­né­ho ply­nu (kto­rá zmlu­va ho op­ráv­ňo­va­la na od­ber za sta­no­ve­ných zá­
Autor: JUDr. Tibor Timár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa pokúsil urobiť pohľad na úskalia skutkovej podstaty trestného činu krádeže v jej základnej skutkovej podstate § 212 ods.2 písm. f) Trestného zákona, resp. v širšom kontexte § 212 ods.2 Trestného zákona, a súčasne pohľad na interpretačné výkladové pravidlá všeobecnej časti Trestného zákona § 128 ods.5 Trestného zákona a § 125 ods.2 Trestného zákona. Výklad predmetných noriem je vykonaný v obsahu článku vo svetle právneho ponímania autora ako obhajcu

Sprievodný text: Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člán­ku vo svet­le práv­ne­ho po­ní­ma­nia auto­ra ako ob­haj­cu Vlas­tníc­tvo, vlas­tníc­ke prá­va a ich ochra­na je v prie­re­ze vý­vo­ja spo­loč­nos­ti vý­znam­ným práv­nym in­šti­tú­tom, kto­ré­mu sa v ne­ma­lej mie­re ve­no­va­la a aj v sú­čas­nos­ti ve­nu­je zvý­še­ná po­zor­nosť laic­kej a od­bor­nej ve­rej­nos­ti. Svo­ju pod­sta­tu na­do­bud­lo vlas­tníc­ke prá­vo už v sta­ro­ve­kých práv­nych sys­té­moch, pri­čom vr­chol práv­nej re­ne­san­cie pri­nie­slo rím­ske prá­vo a je­ho práv­ne in­šti­tú­ty a nás­led­ne v No­vo­ve­ku euro­pei­zá­cia rím­ske­ho práv­ne­ho sys­té­mu. Sú­čas­ne s vý­vo­jom jed­not­li­vých práv­nych in­šti­tú­tov vec­né­ho prá­va a zá­väz­ko­vé­ho prá­va, kto­ré sú bu­do­va­né na prin­cí­poch vlas­tníc­ke­ho prá­va, sa práv­ny sys­tém a sub­jek­ty ma­jú­ce moc ho ov­plyv­niť, sna­ži­li za­viesť pri­már­ne pros­tried­ky ochra­ny vlas­tníc­ke­ho prá­va, kto­ré by slú­ži­li ako ele­men­ty ochra­ny jed­not­li­vých zlo­žiek vlas­tníc­tva.

Úryvok z textu:
1. Úvod Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člán­ku vo s
MENU