Nájdené právne články pre výraz: rekonštrukcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1241 dokumentov
539 dokumentov
7028 dokumentov
67 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Zuzana Kullová
Zdroj: HN Online
Abstrakt: Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.

Úryvok z textu:
Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.  Kupujú najmä mladí a rodiny s deťmi „Najviac ľudí, ktorí si kúpili materiál a rekonštruovali svoj byt alebo dom, je vo veku 25 – 44 rokov, pričom môže ís
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Pozemkové úpravy majú byť jeden z nástrojov, ktorý má zabezpečiť rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a tiež pomôcť usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy vo vzťahu k pozemkom. V praxi sú však pomerne časté prípady, keď si osoby uplatňujú vlastnícke právo k pozemku na súde prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva ku konkrétnej parcele počas pozemkových úprav. Vo svojom príspevku sa autori venujú konkrétnemu príkladu z praxe na ktorom sa snažia poukázať na vznik problémových situácií.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod V súčasnosti existuje v Slovenskej republike veľké množstvo evidovaných parciel a neupravených vlastníckych vzťahov k nim. Samotnému vlastníctvu pozemkov nepomáha ani veľká rozdrobenosť pozemkov. Takáto rozdrobenosť pozemkov sa dotýka aj katastrálnych odborov na okresných úradoch, keďže vystupujú pomerne aktívne v procese pozemkových úprav. Ďalším problémom je aj fakt, že samotné vlastníctvo jednotlivých pozemkov je často predmetom súdneho sporu. Preto sú v
Autor: Mgr. Ján Sombati
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Historické pramene, ktoré sa nám dodnes dochovali, poskytujú vzácny pohľad na vývoj procesného práva v križiackom Achájskom kniežatstve počas obdobia 13. a 14. storočia. Zo zbierky obyčajového práva Liber Consuetudinum imperii Romaniae a naratívneho prameňa v podobe Morejskej kroniky sa dozvedáme o procesnej úprave konania pred feudálnymi súdmi. Môžeme tak sledovať nielen formálno-právne aspekty utvárania zložitého systému relatívne konzervatívneho obyčajového práva, ale aj jeho dynamickú stránku v podobe aplikačnej praxe. Cieľom tohto článku je preto osvetliť samotné pramene nášho poznania o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vyvrcholením štvrtej križiackej výpravy na Peloponézskom polostrove bolo sformovanie Achájskeho kniežatstva v jeho hrubých kontúrach v priebehu rokov 1204 až 1209. Právny vývoj bol v tejto oblasti ovplyvnený najmä obyčajovým právom, ktoré do byzantského prostredia priniesli francúzski križiaci, pôvodom z oblastí Champagne a Burgundska. Implementácia noriem obyčajového práva následne viedla k vytvoreniu spoločenského a ekonomického zriadenia, ktoré de facto zodpovedalo štandardom ty
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám odbornú diskusiu, ktorá vznikla spontánne v rámci emailovej komunikácie skupiny športových funkcionárov a právnikov s expertmi na “vzorec”, v ktorej sú vysvetlenia a odpovede na viaceré otázky, ktoré potrebuje poznať celé slovenské športové hnutie. Zmyslom odbornej diskusie je, aby športoví funkcionári neskĺzavali ku spochybňovaniu vzorca bez znalosti dôležitých faktov a súvislostí. Nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu národným športovým zväzom v uznaných športoch vypočítaný a distribuovaný podľa “vzorca”, a nie podľa úsudku politikov alebo úradníkov, je dôležitým p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod k tomu ako vznikol tento príspevok: Prinášame Vám odbornú diskusiu, ktorá vznikla spontánne v rámci emailovej komunikácie skupiny športových funkcionárov a právnikov s expertmi na “vzorec”, v ktorej sú vysvetlenia a odpovede na viaceré otázky, ktoré potrebuje poznať celé slovenské športové hnutie. Zmyslom odbornej diskusie je, aby športoví funkcionári neskĺzavali ku spochybňovaniu vzorca bez znalosti dôležitých faktov a súvislostí. Nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpo
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám analytický materiál o tom, ako prebehlo Financovanie športovej infraštruktúry národného významu v SR v rokoch 2016 - 2019 zo zdrojov štátneho rozpočtu a (ne)jasné pravidlá jej financovania.

Úryvok z textu:
Významný nárast návrhov na financovanie športovej infraštruktúry v r.2019. V roku 2019 boli prijaté nové rozhodnutia, ktoré výrazným spôsobom navyšujú financovanie športovej infraštruktúry zo strany vlády, resp. jednotlivých ministerstiev, čo je vzhľadom na systémové podfinancovanie športovej infraštruktúry v minulosti možné vnímať ako pozitívny krok.  V období od 1.1.2019 do 18.9.2019 boli schválené rozhodnutia v objeme 92,3 mil. EUR a v proces
Autor: JUDr. Matúš Michalovič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v článku rozoberá vplyv klimatickej zmeny v rôznych oblastiach súvisiacich s vodou. Primárne pozornosť je venovaná slovenskej právnej úprave v tejto oblasti. Pozornosť je venovaná aj malým vodným elektrárňam ako zdrojom energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Voda predstavuje nesmierne dôležitý zdroj pre ľudstvo, vytvára a udržiava hospodársku a sociálnu prosperitu. Takisto predstavuje kľúčový prvok prírodných ekosystémov a regulácie klímy. Až 71 percent zemského povrchu je pokrytých vodou, pričom oceány predstavujú celkovo približne 96 percent všetkej vody na Zemi. Treba však upozorniť, že táto voda nie je vhodná na konzumáciu vzhľadom na jej slanosť. Celkové zásoby pitnej vody teda predstavujú len necelé štyri percentá všetkej vody na
Autor: JUDr. Alexandra Vicová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V novembri 2007 Európska komisia oznámila vytvorenie tzv. interaktívnej informačnej služby, ktorej úlohou je zodpovedanie otázok o aplikácii komunitárneho práva na tzv. služby všeobecného záujmu. Európska komisia sa vyjadrila, že sú to predovšetkým sociálne služby, ktoré si vyžadujú väčšie objasnenie.  Pod pojmom verejné obstarávanie rozumieme pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom
Autor: Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Rímsky civilný proces v zásade vylučoval možnosť procesného zastúpenia strany. Výnimku z tejto zásady ustanovujú Justiniánske Inštitúcie (I. 4.10) v prípade sporov za národ, slobodu a poručníctvo. Príspevok sa zaoberá práve týmito formami zastúpenia v najstaršej fáze rímskeho procesu. Osobitný dôraz bude kladený práve na zastúpenie v procese o slobodu určitej osoby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zrekonštruovanie podoby legisakčného procesu je vo všeobecnosti považované za pomerne náročnú úlohu. Väčšina zmienok o ňom pochádza od Gaia, pričom rozhodujúci impulz pre výskum bolo až objavenie veronského manuskriptu Niebuhrom v roku 1816. Okrem toho k rekonštrukcii prispel nesporne aj rozvoj interpolačno-kritickej metódy v 80. rokoch 19. storočia, ktorá sa snažila doktrinálnu metódu dominujúcej pandektistiky nahradiť historickou metódou, ktorej cieľom bolo identifikovať rozličné
Autor: Mgr. Jana Kováčiková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku ofenzívnej ochrany vlastníctva v rímskom práve, zabezpečovanej prostredníctvom špecifického procesného prostriedku - Publiciánskej žaloby. Štúdia je rozdelená na tri časti. V prvej časti je pozornosť venovaná všeobecnej charakteristike Publiciánskej žaloby, na ktorú nadväzuje pojednanie o teóriách jej pôvodu v druhej časti príspevku. Záver príspevku obsahuje krátke zamyslenie autorky nad otázkou možnej alternácie Publiciánskej a reivindikačnej žaloby v spore o vlastnícke právo, a to na podklade stredovekej teórie o probatio diabolica.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rímske ponímanie vlastníctva ako priameho, úplného, výlučného a absolútneho právneho panstva nad hmotnou vecou zakladá koncepciu o súkromnom vlastníctve, ktorá je živá aj v súčasnosti. Špecifickou vývojovou črtou rímskeho práva je existencia dvojzložkového systému, diferencovaného na ius civile a ekvitálne ius honorarium, ktoré zmierňovalo striktnosť civilného práva, čo sa v rovine vlastníckych vzťahov prejavilo najmä v mnohosti subjektov, existencii formálnych i neformálnych spôso
MENU