Nájdené právne články pre výraz: rodičovské práva a povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
101 dokumentov
3404 dokumentov
30 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V decembri v roku 2015 rozvíril vody českej aj slovenskej civilistiky nález Ústavného súdu Českej republiky (ďalej aj ako „Ústavný súd ČR“) vo veci určenia výšky výživného rodiča s nadštandardnými príjmami voči maloletému dieťaťu1 , v ktorom Ústavný súd ČR rozhodol, že rozhodnutím všeobecných súdov - Okresného súdu v Hradci Králové a rozhodnutím Krajského súdu v Hradci Králové bolo porušené základné právo sťažovateľa ako rodiča na výchovu jeho detí zaručené článkom 32 ods. 4 Li
Autor: JUDr. Dominika Vokálová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Starostlivosť a výchova o maloleté dieťa predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale i nemateriálnych podmienok, ktoré vo svojom súhrne umožňujú rozvinúť osobnosť maloletého dieťaťa. Potreba zainteresovať oboch rodičov v procese socializácie maloletého dieťaťa je nepopierateľná, a to i v prípade, ak vykonateľného rozhodnutie súdu upravujúce styk rodiča s maloletým dieťaťom nie je dobrovoľne rešpektované. Autorka sa vo svojom príspevku venuje problematike núteného výkonu rozhodnutia súdu o styku rodiča s maloletým dieťaťa s poukazom na judikatúru súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V zmysle ust. § 28 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „ZoR“) súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti majú v zmysle ust. § 28 ods. 2 veta prvá ZoR obaja rodičia. Osobná starostlivosť o maloleté dieťa zahŕňajúca starostlivosť o jeho výchovu a všestranný vývoj konzumuje práv
Autor: JUDr. Ivana Zmeková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzťah medzi rodičmi a deťmi je základným rodinnoprávnym vzťahom. V živote dieťaťa majú rozhodujúcu úlohu práve jeho rodičia, ktorí sa starajú o jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin, zastupujú ho a spravujú jeho majetok (v čase, keď je dieťa ešte maloleté). Rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, ktoré sú povinní vykonávať riadne a v záujme dieťaťa, tak, aby ho nevystavovali negatívnym vplyvom. V opačnom prípade je možné do výkonu ich rodičovských práv zasiahnuť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rodičia a deti sú subjektmi rodinného práva. Sú členmi rodiny (základnej bunky spoločnosti), v rámci ktorej dochádza k uspokojovaniu a napĺňaniu ich základných osobných potrieb. Rodina je priestorom, ktorý jej členom v ideálnom prípade poskytuje maximálnu slobodu a možnosť realizácie. Právo na rodinný či súkromný život je čisto súkromnej povahy.[1] Každý (rodičia aj deti) má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života (čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Veľká Británia je jedným z mála európskych štátov, ktoré explicitne regulujú otázky týkajú sa surogačného materstva, a to už od roku 1985, kedy bol prijatý Surrogacy Arrangements Act. Napriek tejto skutočnosti, sa právna veda aj prax stále zaoberá množstvom otázok, ktoré v súvislosti so surogačným materstvom vyvstávajú. Autorka sa v článku venuje právnemu postaveniu subjektov, ktoré vystupujú v právnom vzťahu surogačného materstva, a to náhradnej matky a objednávateľskému páru, ktorý rodičovské práva a povinností môže nadobudnúť výlučne na základe súdneho rozhodnutia, vydaním tzv. parental ord ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Surogačné materstvo je vo Veľkej Británii regulované pomerne reštriktívne, čo je dôsledkom udalostí pred prijatím právnej úpravy surogačného materstva, ktorá má vo Veľkej Británii tradíciu už od roku 1985, kedy bol prijatý a nadobudol účinnosť Zákon o surogačných dojednaniach z roku 1985 (Surrogacy Arrangements Act, ďalej ako „zákon o surogačných dojednaniach“) [1] . Uvedený zákon upravuje základné podmienky upravujúce tento právny inštitút. Prijatiu zákona predchádzalo niekoľk
Autor: JUDr. Veronika Bačíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hlavnou témou nasledujúceho príspevku je problematika úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom na čas po rozvode, najmä s poukazom na práva a povinnosti toho rodiča, ktorému dieťa zverené do starostlivosti nebolo. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, resp. rodinnoprávne vzťahy ako také, sú základom usporiadania spoločnosti. V súčasnej dobe je však problematika rozvodov, s ktorými je spojené aj rozhodovanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode, veľmi aktuálnou témou. V praxi môžu vznikať rôzne situácie, kedy je potrebné konkrétne riešiť, či a v akých prípadoch sa v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, ktorého účelom je založenie rodiny a výchova detí. Podľa zákona o rodine je tak cieľom manželstva vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva. Napriek tomu, že podľa dikcie zákona možno manželstvo chápať ako trvalý zväzok, nie je tomu vždy tak. V súčasnej dobe sú rozvody manželstiev stále viac a viac pertraktovanou témou. Navyše, s touto problematikou úzko súvisí otázka starostlivosti o maloleté deti, keď
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, Nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní, Nariadenie (ES) č. 1347/2000 o právomoci a uznávaní ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vstup do Európskej únie ovplyvnil celý právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane medzinárodného práva súkromného. V okamihu vstupu, 1. mája 2004 začali na území Slovenskej republiky platiť právne akty vtedy Európskeho spoločenstva. V oblasti cezhraničných právnych vzťahov t.j. právnych vzťahov ktoré svojim určitým prvkom majú vzťah k viac ako jednému právnemu poriadku, to bolo najmä Nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných
Autor: JUDr. Dominika Vokálová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Rodičia maloletého dieťaťa sú nositeľmi rodičovských práv a povinností. Obsahom rodičovských práv a povinností je okrem iného zastupovanie maloletého dieťaťa. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na judikatúru súdov, pokiaľ ide o rozvíjanie neurčitého pojmu podstatná a bežná vec pri zastupovaní maloletého dieťaťa. Nevyhne sa popisu aplikačných problémov v praxi. Záverom prezentuje nutnosť sledovania záujmu maloletého dieťaťa pri výkone zastupovania maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Teória a prax občianskeho práva rozlišuje zastúpenie priame a nepriame. Nepriame zastúpenie možno v literatúre nájsť pod termínom „náhradníctvo“. Oba druhy zastúpenia majú spoločný znak, a to že subjekt v postavení zástupca činí prejav vôle (právny úkon). Naopak rozdiel medzi priamym a nepriamym zástupcom spočíva v tom, že priamy zástupca robí prejav vôle v mene zastúpeného a na jeho účet, zatiaľ čo nepriamy zástupca robí právny úkon, aj keď na účet zastúpeného, ale v mene vlastnom
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V posledných rokoch sme svedkami búrlivých diskusii medzi časťou vedy medzinárodného práva súkromného a Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) na tému významu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa v konaniach o návrat v zmysle haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí1 (ďalej len „Haagsky dohovor“). Podnetom pre túto diskusiu sa stal najmä rozsudok ESĽP vo veci Neulinger a Shuruk , ktorý zaviedol princíp hĺbkového preskúmania celej ro
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o vývoji povinnosti dieťaťa zachovávať úctu a poslušnosť voči rodičom. Venuje sa zodpovednosti za nesplnenie tohto záväzku, spôsobu vynútenia zo strany rodičov a to tak na začiatku 20. storočia ako aj postupnému oslabovaniu týchto povinností.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V platnom právnom poriadku Slovenskej republiky vzájomné vzťahy, práva a povinnosti detí a rodičov upravujú viaceré zákony. Dva z najdôležitejších sú Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o rodine v článku 3 základných zásad pojednáva o pojme rodičovstvo. Rodičovstvo je podľa Zákona o rodine:
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Tento článok sa bude snažiť reflektovať práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, ba čo viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s kľúčovou judikatúrou. Cieľom príspevku však nie je vyjadriť kritiku, ale poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryho
MENU