Nájdené právne články pre výraz: rozhodcovské konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2892 dokumentov
1059 dokumentov
38050 dokumentov
55 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Regina Hučková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav. Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotrebiteľské spory, teda spory, v ktorých vystupoval na jednej strane spotrebiteľ. Spotrebiteľská agenda sa stala hybnou sil ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav.[1] Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotre
Autor: Bc. Maroš Gondek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V Národnej rade SR sa v súčasnosti nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. Nakoľko ide o zásadnú zmenu doterajších pravidiel rozhodcovského konania, autor príspevku poukazuje na najzásadnejšie zmeny, zavedené predmetným zákonom.

Úryvok z textu:
1.    Rozhodcovské konanie Dňa 22.08.2014 Národnej rade Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Predmetným zákonom dochádza k podstatnej novelizácii predovšetkým zákona č. 244/2002 Z. z. Prvou zásadnou zme
Autor: Peter Bobčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom mojej práce bude čitateľovi ukázať jedinečnú úlohu Stáleho arbitrážneho dvora v riešení medzinárodných sporov, identifikovať mechanizmy ktoré pritom používa a význam jeho rozsudkov do prítomnosti.

Úryvok z textu:
Cieľom mojej práce bude čitateľovi ukázať jedinečnú úlohu Stáleho arbitrážneho dvora v riešení medzinárodných sporov, identifikovať mechanizmy ktoré pritom používa a význam jeho rozsudkov do prítomnosti. 1.   Historický vývoj Stáleho arbitrážneho dvora Na konci 19. storočia sa26 krajín stretlo na Haagskej mierovej konferencií a vytvorili po prvý krát v histórií globálnu inštitúciu, oddanú mierovému riešeniu sporov pomocou arbitráže. Konferencia sa stretla na podnet r
Autor: Ivan Puškár
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava medzinárodných investícií je jednou z hlavných oblastí medzinárodného ekonomického práva. Rovnako ochrana investícií a riešenie investičných sporov v medzinárodnom práve je témou, ktorá v súčasnosti nadobúda dôležitosť. Celosvetové organizácie, inštitúcie a pravidlá medzi inými štruktúrami boli vytvorené, aby zlepšili a regulovali medzinárodnú investičnú aktivitu. Medzinárodné inštitúcie ako je Svetová banka a jej Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov sú významnými hráčmi na poli medzinárodného ekonomického poriadku. Medzinárodné centrum pre riešenie investičných ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava medzinárodných investícií je jednou z hlavných oblastí medzinárodného ekonomického práva. Rovnako ochrana investícií a riešenie investičných sporov v medzinárodnom práve je témou, ktorá v súčasnosti nadobúda dôležitosť. Celosvetové organizácie, inštitúcie a pravidlá medzi inými štruktúrami boli vytvorené, aby zlepšili a regulovali medzinárodnú investičnú aktivitu. Medzinárodné inštitúcie ako je Svetová banka a jej Medzinárodné centrum pre riešenie investičných spo
Autor: Prof. JUDr. Jozef Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: obchodná arbitrážmedzinárodný obchodrozhodcovské konanie
Abstrakt: Už od doby zavedenia inštitútu medzinárodnej obchodnej arbitráže na začiatku 20. storočia, čo bolo vynútené a podmienené predovšetkým potrebami a dynamikou medzinárodného obchodu, vzniká otázka, ako tento inštitút premietnuť (uzákoniť) vo vnútroštátnych právnych poriadkoch krajín, ktoré akceptovali príslušné medzi- národné dohovory, príp. ďalšie dokumenty modelového charakteru o obchodnej arbitráži v zahranično-obchodných vzťahoch.2 Obchodná arbitráž sa mala včleniť do legislatívnych kontextov signatárskych krajín. Vo viacerých z nich, napr. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I. Úvodné poznámky Už od doby zavedenia inštitútu medzinárodnej obchodnej arbitráže na začiatku 20. storočia, čo bolo vynútené a podmienené predovšetkým potrebami a dynamikou medzinárodného obchodu, vzniká otázka, ako tento inštitút premietnuť (uzákoniť) vo vnútroštátnych právnych poriadkoch krajín, ktoré akceptovali príslušné medzi- národné dohovory, príp. ďalšie dokumenty modelového charakteru o obchodnej arbitráži v
Autor: JUDr. Alexander Škrinár DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom období často vznášala kritika spojená s vydávaním rozhodcovských rozsudkov v sporoch, v ktorých jednou zo strán bol spo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom obdo
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými princípmi pripravovaných zmien právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Základným motívom pripravovanej právnej úpravy je existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom konaní, pričom popri klasickom zákone o rozhodcovskom konaní by existoval aj osobitný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, v ktorom bude zabezpečená ochrana práv spotrebiteľa nielen v dôsledku sprísnenia podmienok zriadenia a fungovania stálych rozhodcovských súdov a v dôsledku sprísnenia podmienok vykonávania funkcie rozhodcu v spotrebiteľských veciach, ale aj v dôsledku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ STAV PRÁVNEJ ÚPRAVY A POTREBA ZMENY V Slovenskej republike bolo v ostatných rokoch rozhodcovské konanie využívané vo veľkej miere nielen na riešenie sporov vzniknutých z obchodných vzťahov, ale aj občiansko-právnych vzťahov vrátane vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prebieha v ostatných rokoch určitými zmenami, pričom práve jedným z dôvodov zmeny právnej úpravy rozhodcovského kona
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vymožiteľnosť práva patrí už pomerne dlhé obdobie medzi pojmy, ktoré zásadným spôsobom formujú nie len odborné diskusie, ale rovnako významne rezonujú v širokej verejnosti. Špeciálne Slovenská republika je poznačená a do istej miery aj determinovaná fenoménom vymožiteľnosti práva s ktorým je osobitne spojená dôvera resp. nedôvera v orgány aplikujúce právo. V tomto kontexte sa prejavujú aj určité špecifiká slovenskej právnej kultúry, ktorá aj napriek značnej nedôvere k tzv. tradičným orgánom aplikujúcim právo má taktiež rezervovaný postoj k novým inštitútom, medzi ktoré v širšom kontexte môžeme ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem vymožiteľnosť práva je v súčasnosti z hľadiska vnímania práva naprieč celou spoločnosťou možné označiť ako zásadný. Býva spravidla jedným z hlavných tém spoločenských diškurzov, ale osobitne v podmienkach Slovenskej republiky aj jednou z „top“ tém odborných i politických diskusií. Dovolíme si však tvrdiť, že aj napriek uvedenej vysokej frekventovanosti výskytu tohto pojmu je jeho vymedzenie do istej miery zanedbávané a tak dochádza k jeho nepochopeniu alebo dezinterpretácii.
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Jedným zo základných charakteristických znakov rozhodcovského konania je jeho dôvernosť, ktorá je v mnohých prípadoch označovaná ako podstatná výhoda tohto druhu konania. Neverejnosť rozhodcovských konaní však spôsobuje spomalenie rozvoja judikatúry a tým dôsledkom aj zníženie miery právnej istoty, keďže nie je možné overiť, či sa v skutkovo rovnakých prípadoch rozhoduje rovnako. Cieľom príspevku je analyzovať tento problém a poukázať na postupne vznikajúcu tendenciu na zverejňovanie rozhodcovských nálezov a rozsah tohto zverejňovania.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Neverejnosť a dôvernosť rozhodcovského konania predstavovali až donedávna jeho základné charakteristické znaky. Neverejnosť znamená, že rozhodcovského konania sa zúčastňujú len sporové strany a ich zástupcovia (a v rozsahu poskytnutia svedeckej výpovede aj svedkovia). Rozhodcovské konanie nie je prístupné verejnosti. Ide o podstatný rozdiel so súdnym konaním, u ktorého sa naopak verejnosť konania vyžaduje. Dôvernosť je spo
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodcovské konanie patrí k tzv. alternatívnym spôsobom riešenia sporov. Predstavuje alternatívu k riešeniu sporov prostredníctvom konania na súde. Rozhodcovské konanie má mnohé výhody - ako najčastejšie sa uvádzajú rýchlosť konania, s ktorou je spojená aj menšia finančná náročnosť, neformálnosť, neverejnosť a jednoduchá vymožiteľnosť.1 Dohoda, na základe ktorej zmluvné strany súhlasia, že ich spory sa budú riešiť prostredníctvom rozhodcovského konania, zároveň znamená, že tie
MENU